Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 4 min

Kysymyksiä ja vastauksia:  Datan jakamisen soveltamiskohteiden pilottihaku

Sitra on käynnistänyt rahoitushaun, jossa etsitään kumppaneita selvittämään, minkälaiset datan jakamisen käyttötapaukset hyötyisivät niistä periaatteista, joille eurooppalaisen Gaia-X:n työ perustuu. Tarkoituksena on selvittää, mitä yhteentoimivan ratkaisun rakentaminen näiden periaatteiden avulla tarkoittaa käytännössä. Vastaamme määräaikaan mennessä esitettyihin hakuun liittyviin kysymyksiin.  

Kirjoittajat

Denny Wong

Asiantuntija, Gaia-X Suomi

Denisa Mäki

Projektikoordinaattori, Gaia-X Suomi

Julkaistu

1. Mikä on yhdelle organisaatiolle myönnettävän rahoituksen enimmäismäärä?  

Hakuun osallistuvat konsortiot voivat hakea joko 50 000 € tai 150 000 € suuruista rahoitusta. Konsortion johtava organisaatio vastaa summan jakamisesta konsortion eri organisaatioiden välillä perustuen joko niiden työpanokseen, resursseihin tai muihin tekijöihin. Summa jaetaan konsortion jäsenten kesken konsortion haussa esittämän budjetin perusteella.  

Sitra rahoittaa konsortion jokaista jäsentä erikseen ja tekee jokaisen kanssa erillisen sopimuksen. Sitra voi kuitenkin hylätä konsortion hakemuksen, jos jokin sen jäsen on jo saanut de minimis -tukea kuluvan tai kahden aiemman verovuoden aikana sellaisella summalla, jonka lisäksi ei voida myöntää enää enempää tukea. 

2. Minkälainen hakulomake on?  

Kiinnostuneiden konsortioiden tulee täyttää hakulomake (Webropol) verkossa. Lomake löytyy täältä.

3. Mikä on konsortioon osallistuvien jäsenten vähimmäis- ja enimmäismäärä?  

Konsortiossa tule olla vähintään kaksi ja enintään seitsemän jäsentä.

4. Painotatteko joitain tiettyjä toimialoja ensisijaisina?  

Rahoitushaku on avoin kaikille toimialoille.  

5. Voiko rahoitusta käyttää esimerkiksi ohjelmistokuluihin, palkkoihin ja alihankintaan?  

Kyllä. Osana rahoitushakemusta tulee toimittaa hankkeen budjetti, joka listaa ja kuvaa hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kulut. Lisätietoja löytyy rahoitushankkeen seuranta- ja kululiitteestä, josta käy ilmi, mitä kuluja Sitran rahoituksella voidaan kattaa.  

6. Voivatko julkisen sektorin organisaatiot (esim. sairaalat) osallistua hakuun? Tai olla jäsenenä konsortiossa?  

Kyllä. Rahoitushakua ei ole rajattu vain yksityiselle sektorille. Kannustamme myös julkisen sektorin organisaatiota, instituutiota ja muita oikeushenkilöitä hakemaan rahoitusta, jos niillä on hakuun sopivia hankkeita. Rahoitusta hakeva konsortio voi koostua pelkästään yrityksistä tai yrityksistä, ekosysteemien koordinoijista ja/tai tutkimuslaitoksista. Jokaiseen rahoitusta hakevaan konsortioon tulee kuulua vähintään yksi yritys, joka käyttää ja jakaa dataa liiketoiminnassaan ja vähintään yksi suomalainen yritys.  

7. Tuleeko yritysten luovuttaa osa omistuksestaan osallistuakseen rahoitushakuun?  

Ei, emme vaadi yrityksiltä mitään omistusosaa tähän rahoitushakuun osallistumisesta.  

8. Voivatko varhaisen vaiheen startup-yritykset (joita ei ole vielä rekisteröity) osallistua konsortioon?  

Varhaisen vaiheen startup-yritykset voivat liittyä konsortioihin, mutta konsortioiden kaikkien jäsenten tulee olla oikeushenkilöitä hakemusta jätettäessä. Jokaisen ehdotuksessa mainitun yrityksen ja yhteisön tulee siis olla rekisteröity.  

9. Voivatko ekosysteemit tai organisaatiot, jotka ovat jo saaneet rahoitusta Suomelta tai EU:lta osallistua rahoitushakuun?  

Kyllä, rahoitusta voivat hakea myös ekosysteemit ja organisaatiot, joita Suomi tai EU on rahoittanut aiemmin tai rahoittaa nyt, kunhan de minimis -tukea koskevat vaatimukset täyttyvät. Katso lisätietoja haun ehtojen kohdasta 3

10. Tuleeko kaikkien osallistuvien yritysten jakaa dataa? Voiko mukana olla teknisiä yhteistyökumppaneita, jotka toimittavat käytettäviä teknologioita, mutta eivät jaa dataa?  

Kaikkien osallistuvien yritysten ei vaadita hallitsevan tai jakavan dataa hankkeessa. Jokaisen osallistujan rooli ja panos hankkeeseen tulee kuitenkin perustella ja kuvata selkeästi.  

11. Voiko konsortioon liittyä yrityksiä EU:n ulkopuolelta?   

Konsortiossa voi olla mukana yrityksiä EU:n ulkopuolelta, kunhan konsortiossa on mukana vähintään yksi suomalainen yritys.  

12. Mistä löydän lisää tietoa hankkeiden kahdestatoista ohjaavasta periaatteesta?  

Kaksitoista ohjaavaa periaatetta on lueteltu haun ehdoissa ja ne on kuvattu tarkemmin tässä artikkelissa

13. Voidaanko luontoismuotoinen työaika (eli työpanos) katsoa osaksi rahoitusta?  

Kyllä. Osallistuvien yritysten luontoismuotoisesti suorittama työpanos lasketaan mukaan rahoitukseen.  

14. Mitkä ovat haun arviointikriteerit ja millä perusteilla hakemusten paremmuus arvioidaan?  

Kaikki hakuun osallistuneet hanke-ehdotukset arvioidaan kolmella osa-alueella. Niille tehdään projektikohtainen arvio (luoko hanke todellista liiketoiminnallista arvoa, onko ongelma selkeästi määritetty jne.) ja strateginen arvio (edistääkö hanke reilumpaa datataloutta tai onko sillä kansainvälistä kasvupotentiaalia). Lisäksi arvioidaan, kuinka hyvin hanke edistää Gaia-X-mallia koskevaa yhteistä oppimista ja kehittämistä. Lisätietoja löytyy haun ehtojen kohdasta 6

15. Missä hankkeen eri vaiheissa rahoitus maksetaan konsortiolle? Maksetaanko mitään osaa ennakkoon?  

Rahoituksen siirto konsortiolle tehdään yleensä 2–4 erässä, joiden maksamisesta osapuolet sopivat yhteisesti rahoitussopimusta tehdessä.   

Artikkelia päivitetään tarvittaessa.  

Mistä on kyse?