artiklar
Beräknad läsningstid 8 min

Både företagen och miljön tackar när livslängden för batterier i industrimaskiner förlängs

Data ger affärsfördelar för tillverkare, användare och återvinnare av batterier i industrimaskiner. Resultaten av experimentet som finansieras av Sitra visar att det lönar sig för företag att dela data mer djärvt med pålitliga partners.

Författarna

Jenna Kiljunen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Jyri Arponen

Direktör, industri och innovation

Publicerad

I det experiment som finansierades av Sitra konstaterades att de batterier som används som kraftkällor för mobila arbetsmaskiner och optimering av användningen av batterier är viktiga ur både affärs- och miljösynpunkt. 

För att förlänga batteriernas livslängd behövs den digitala information som finns i batterierna, det vill säga data, som bör överföras mellan batteritillverkaren, användaren, återanvändaren och återvinnaren. Att dela data kräver förtroende och engagemang av företagen. 

Ett av de viktigaste resultaten av pilotprojektet är att inga betydande praktiska hinder för tillförlitlig datadelning hittades. Med andra ord uppmuntrar experimentet företag att dela sina data mer djärvt med pålitliga partners. 

Delning och användning av batteridata testades i samarbete med VTT och klustret SIX Mobile Machines. SIX är ett finskt  innovationsekosystem Innovationsekosystem Ett nätverk vars medlemmar strävar efter att tillsammans skapa affärsverksamhet och innovationer eller forskning eller annars ger ökat värde genom samverkan. Öppna termsidan Innovationsekosystem som bildas av ledande tillverkare av arbetsmaskiner och deras viktigaste partner, dvs. ett nätverk bestående av företag och andra aktörer, såsom forskningsinstitut. 

Experimentet visade att livslängden på arbetsmaskiner och deras batterier kan förlängas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av delade data.

Batterier i mobila maskiner producerar hela tiden ny information

Finland är en föregångare inom tillverkning och produktutveckling av industriella mobila arbetsmaskiner. Toppmodern utrustning används till exempel för skogsvård, för att utvinna jord vid gruvor och lyfta containrar i hamnar. 

Batterierna i moderna arbetsmaskiner innehåller mycket data, som genereras från batteriets produktionsfas till dess användning och eventuell sekundär användning. Batterier i industrimaskiner kan med rätta kallas smarta enheter. Även vädrets inverkan på batteriets prestanda genererar ständigt ny information. 

När ett batteris prestanda börjar försvagas och det inte längre är lämpligt som en strömkälla för en industrimaskin, kan dess lämplighet för andra användningsområden bedömas på grundval av den samlade informationen. 

Data i sig ger dock inte direkta svar eller förslag, utan måste analyseras, utnyttjas och delas enligt rättvisa och gemensamt överenskomna regler mellan andra företag, dvs. batteritillverkare, användare och återvinnare. Endast på detta sätt kan en eventuell ny användning hittas för batteriet.   

Vidarebearbetad data från batterierna kan också användas för att tillverka mer effektiva och ekologiska arbetsmaskiner, för att optimera deras användning och utveckla nya tjänster.

Med hjälp av data kan batteriet styras dit det är mest användbart

Resultaten av experimentet visade att livslängdsinformation, som ackumuleras från ett batteris produktionsfas till dess användning och eventuell sekundär användning, kan användas för att påskynda den sekundära användningen av batterier som alternativa energikällor och återvinningen av de material de innehåller. 

I praktiken innebär detta att även om en mobil arbetsmaskins batteri inte längre är lämpligt för sin primära användning, t.ex. i en skogsmaskin, kan det användas för sekundära ändamål, till exempel som en energibank för ett vindkraftverk. 

Den förlängda livslängden för värdefulla batterier i stora arbetsmaskiner konkretiserar fördelarna med data väl. Om batterierna kan användas längre drar både företagen och miljön nytta av denna utvecklingsriktning. 

Smarta batterier ger också sina tillverkare en konkurrensfördel, eftersom kunderna naturligtvis är intresserade av produkter som är så kostnadseffektiva och hållbara som möjligt. 

Data hjälper till att bedöma batteriets lämplighet för sekundär användning, till exempel som energibank för ett vindkraftverk.

Utöver praktiska resultat kan man också dra lärdom av samutveckling

I sina experiment med industriella innovationsekosystem syftar Sitra till att visa företag i praktiken vilka metoder data kan erbjuda för att öka en ekologiskt hållbar ekonomi, det vill säga att påskynda den gröna omställningen och industrins konkurrenskraft. 

Från detta experiment fick företagen kunskap som möjliggör utvecklingen av databaserad affärsverksamhet. Detta avser till exempel nya tjänster skräddarsydda för användare av maskiner och batterier, som kan utvecklas av tillverkarna på grundval av data. 

Målet är också att stärka de finländska företagens kompetens inom industriell  datadelning Datadelning Dataöverföring mellan två eller flera parter. Öppna termsidan Datadelning   och att hjälpa till att hitta konkreta lösningar som snabbt kan överföras till produktion. Experiment skapas inte i ett vakuum, utan utförs på grundval av genuint observerade kundbehov, vilket gör att kundernas åsikter kan användas i olika faser av experimentet. 

Experimentet utnyttjade den dataekonomiska regelboken som utvecklats av Sitra, där man presenterar spelregler och tydliga roller för att uppnå de gemensamma målen. 

Experiment utförs på grundval av genuint observerade kundbehov.

Delning av data kräver en gemensam digital plattform, dvs. dataområde

Data är utan tvekan den viktigaste råvaran och framgångsfaktorn för företag i framtiden. Data blir dock inte en lönsam affärsverksamhet i sig, utan måste samlas in och förädlas på ett kontrollerat sätt. 

Datahantering underlättas av  dataområden Dataområde En helhet som består av gemensamt överenskomna principer och spelregler, som är avsedd för utbyte och delning av data inom vissa branscher eller mellan branscher. Öppna termsidan Dataområde , som hänvisar till digitala dataområden som möjliggör delning och användning av data. 

Dataområden utvecklas överallt i samhället, bland annat inom trafik-, hälso-, energi- och jordbruksbranscherna. I samband med batteridataförsöket testades de operativa förutsättningarna för det första dataområdet som skulle placeras i industrisektorn. 

I experimentet lärde man sig att dataområdesteknik spelar en viktig roll för att utnyttja livslängdsdata för batterier och maskiner. 

Experimentet baserades på lärdomarna om rättvis dataekonomi som utvecklats av Sitra

Delning av data möjliggörs av tillförlitlig teknik baserad på rättvisa spelregler. 

Experimentet, som bygger på batteriernas livslängsdata, utfördes i den nationella Virtual Finland testmiljön för delning av data som administreras av utrikesministeriet, det vill säga testbädden, som bygger på den pilotplattform som fick sin början i Sitras IHAN-projekt. 

Tillförlitligt datautbyte mellan industriföretag i SIX-klustret möjliggjordes av dataområdestjänsten som utvecklats av teknikföretaget IOXIO, som erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att göra informationssystemintegrationer mellan olika organisationer. 

IOXIO:s nya datadelningsteknik som utvecklats i Finland bygger på allmänt använda internetstandarder och arkitekturen för rättvis dataekonomi som utvecklats i samarbete med Sitra. 

Läs slutrapporten från det första batteridataexperimentet (PDF).

Vad handlar det om?