artiklar
Beräknad läsningstid 8 min

Etisk användning och delning av data förutsätter strategiska val av företag

I krissituationer erbjuder teknologin många möjligheter för lösningar. Olika slags tjänster och applikationer som planeras för närvarande förutsätter utnyttjande av vår data. Trots brådska är det viktigt att säkerställa att data används ansvarsfullt, både nu och också efter undantagsförhållandena.

Författare

Heli Parikka

Publicerad

I kristider betonas samhällsansvarets roll i företagens och organisationernas verksamhet. Olika aktörer måste fundera just nu över var till exempel gränsen går mellan omfattande insamling och utnyttjande av data och medborgarnas integritet. Även om behandling av data hör till företagens vardag, är det fortfarande relativt nytt att detta betraktas ur etiska utgångspunkter och som en del av företagsansvar.

Därför insamlar workshopserien Data som en del av företagsansvar som genomförs i samarbete av Sitra och FIBS företagens synpunkter på temat, sammanställer riktlinjer för etisk användning av data samt definierar vad det innebär konkret i företagens verksamhet. Vi önskar att detta hjälper organisationer att lyfta fram mer transparent hur data samlas in, administreras och utnyttjas. Det är i sig viktigt att användningen av data synliggörs för kunder och intressentgrupper och detta ökar förtroendet för företagens verksamhet.

Förtroende utgör en stabil grund för hållbar affärsverksamhet

Av en enkät (finns på finska och engelska) som genomfördes av Sitra i januari 2019 framgick att enligt medborgarna är säkerhet, samtycke, transparens och anonymitet viktiga värderingar vid användningen av data. Nu är det ett lägligt tillfälle att stanna upp och fundera över hur man kan respektera dessa värderingar på bästa möjliga sätt, då företagen samtidigt ska hitta medel att klara av krisen. Nu om någonsin är det fråga om förtroende och de sätt som kan användas för att öka det i samhället mellan olika aktörer.

På det andra mötet av workshopserien Data som en del av företagsansvar som genomfördes via nätet granskade vi tillsammans med tjugo föregångarföretag etisk användning av data ur individers, företags och etiska koders perspektiv. Målet var också att presentera konkreta verktyg samt att identifiera god praxis och sätt, genom vilka etisk användning av data främjas i organisationer och företag enligt principerna för en rättvis dataekonomi. Dessutom fortsatte vi det definieringsarbete som vi inledde förra gången, dvs. vad data som en del av företagsansvar innebär i praktiken.

Tre teser ger riktlinjer för en mer etisk användning av data och affärsverksamhet

Vi fördjupade oss i följande teman i fyra olika smågrupper:

  • Definiering av konceptet Användning av data som en del av företagsansvar
  • Konceptet De mest intressanta företagen i en rättvis dataekonomi
  • Verktyg för en rättvis dataekonomi – case regelbok
  • Handbok för företagets användning av data – hurdan borde den vara?

I smågruppernas arbete kom det fram några centrala teser och vi anser att det är viktigt att beakta dessa i alla organisationer som utnyttjar data.

Tes 1. Etisk granskning och växelverkan mellan intressentgrupper och kunder i fokus

Vi granskade i workshoppen användning av data ur ett etiskt perspektiv med beaktande av olika intressentgrupper. Utveckling av affärsverksamhet och tjänster i samarbete med intressentgrupper hjälper att också förstå kunders perspektiv på utnyttjande av data. Enligt den diskursetiska teori som användes som exempel i workshoppen kan förtroendekapital ökas med hjälp av en begriplig, sanningsenlig och uppriktig kommunikation. I praktiken betyder detta att det lönar sig för företag att främja dialog med sina intressentgrupper genom att aktivt delta i diskussioner om användningen av data i olika forum samt genom att kommunicera om sin användning av data och verksamhetsmodeller förståeligt både inuti och utanför organisationen. Dessutom gör de klokt i att utnyttja tillgängliga verktyg vid planeringen av etiskt utnyttjande av data.

Utgångspunkten för en människoorienterad, rättvis dataekonomi är individens möjlighet att påverka utnyttjandet av data som en del av ett livskraftigt och rättvist digitalt ekosystem. Därmed ses människan som en aktiv aktör i dataekonomin.

Tes 2. Partnerskap kan främja målen för hållbar utveckling och hållbar affärsverksamhet, men när allt kommer omkring är delning av data ett strategiskt beslut

Företagens egna datastrategier har en viktig roll med tanke på utvecklingen av ekosystemen för datadelning. En datastrategi binder data till en helhet för digital utveckling. Den tar också ställning till hur man handlar inuti ett företag och hur man skapar värde av data med hjälp av tjänster och produkter. Företagen ska definiera och förstå hurdan data som ger dem det största värdet, varifrån de samlar in den och hur de utnyttjar den samt vilka fördelar delning av data erbjuder.

Inte ett enda företag är isolerat från den övriga världen, utan är kopplad via sin marknad och produktionskedjor till ett komplext och också globalt aktörsfält. Gemensamma utmaningar ska lösas genom konkreta samarbetsprojekt. Man kan uppnå förändringar på systemnivån som gäller dataekonomi genom samarbete mellan mångahanda företag och andra aktörer.

Förutom samarbete behövs konkreta lösningar som främjar delning av data, såsom gemensamma avtalsmodeller. Regelboken för delning av data (finns på finska och engelska) är en verktygslåda som är tillgänglig för alla och som underlättar och påskyndar byggandet av ansvarsfulla partnerskap samt anslutning till dem. Regelboken innehåller bland annat färdiga avtalsmallar, frågeserier och etiska riktlinjer. Den kan också vara ett sätt att visa för finansiärer, partner och marknader ansvar i fråga om delning och användning av data.

Tes 3. Praktiska modeller och exempellösningar visar vägen åt andra

Konkreta exempel behövs för att visa så tydligt som möjligt hur data administreras och utnyttjas. OP:s databokslut (på finska) är en bra modell som beskriver datas betydelse för själva organisationen och dess externa intressentgrupper. Den visar hur man med hjälp av en databalansräkning, dvs. datakapital och dataresurser, producerar värde åt både företaget och dess kunder. En transparent och tydlig rapportering hjälper också vid utvecklingen av viktiga interna processer och ökar förtroendet mellan företaget, partnerna och kunderna.

Det behövs emellertid mer god gemensam praxis. Från företagsvärlden behövs mer synliga exempel också på hur olika aktörer främjar ansvarsfull användning av data och på vilka sätt den europeiska dataekonomin främjas av olika instanser genom att genomföra principerna för dataekonomi.

Företagens datastrategier är centrala element, men det skulle kunna finnas ett behov av gemensamma tillvägagångssätt för informationsledning. Företagen borde synliggöra mer hur de systematiskt hanterar insamlade data och å andra sidan förbinda sig till att ”onödiga” data inte samlas in. Hur ser man till att man har ett fungerande livscykeltänkande för data? Kontroll och hantering av data är kontextbundna, men det skulle kunna finnas ett behov av en slags icke-teknisk handbok för dataanvändning såväl i små som stora företag.

Som avslutning: En etisk användning av data bygger upp en rättvis dataekonomi

Framtidens framgångsrika digitala tjänster baserar sig på förtroende och skapar värde för alla. I partnerskap inom rättvis dataekonomi delas data mellan olika aktörer med samtycke, utifrån gemensamma avtal, smidigt och transparent.

En utmaning för aktörer inom dataekonomin är att skapa nya slags ekosystem för dataekonomi eller datanätverk som utgår från transparens och respekt för individens rättigheter. Detta förutsätter såväl en gemensam förståelse för temat som konkreta gärningar och medvetna beslut. Gemensamma definitioner behövs också för att vi ska veta vad vi talar om då vi talar om data som en del av företagsansvaret. För detta behöver vi varandras kompetens.

Det gemensamma arbetet för att skapa förståelse fortsätter på workshopseriens sista möte den 10 juni. Om du fortfarande är intresserad av att lära dig om temat, skicka e-post. Vi tar gärna också emot till samma adressupplysningar om organisationers praxis som främjar en rättvis dataekonomi.

Artikeln är den andra delen av en helhet på tre artiklar om workshopserien Data som en del av företagsansvar. Den skapar en grund för Sitras arbetspapper som ges ut hösten 2020 och som samlar ihop workshopseriens resultat med eventuella case-exempel.

Vad handlar det om?