artiklar
Beräknad läsningstid 15 min

Finansieringsansökan för pilotprojekt i yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande för utbildning i cirkulär ekonomi

Detta dokument berättar om villkoren, kriterierna och tidsplanerna för finansieringsansökan. Ansökan pågår 1.2.2021–30.3.2021.

Författare

Eero Jalava

Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Publicerad

Förändringen mot cirkulär ekonomi förutsätter att kompetensen uppdateras i olika branscher, på olika utbildningsstadier och vid sidan av arbetet, så att det i fortsättningen också ska finnas ordentliga jobb åt alla och så att alla kan hänga med i förändringen. Det är också fråga om konkurrenskraft, eftersom cirkulär ekonomi inte byggs upp utan kompetenta aktörer.

Särskilt i yrkesutbildningen och det kontinuerliga lärandet behövs nya lösningar som yrkesmänniskor i olika branscher kan använda för att i fortsättningen tillämpa principerna för kolneutral cirkulär ekonomi i sitt eget arbete.

Vi vet emellertid inte ännu exakt hurdan slags kompetens som behövs i framtiden i olika yrken, utbildningsstadier och i cirkulärekonomiska processer eller vilket sätt att undervisa sådana färdigheter som vore det bästa.

För att svara på dessa frågor öppnar Sitra en finansieringsansökan för yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande. Vårt mål är att öka kompetensen inom kolneutral cirkulär ekonomi i teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn.

De valda sektorerna har en stor betydelse för Finlands sysselsättning och export. Å andra sidan kan de för sin del bidra till att bromsa upp klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden, och de har alla redan tagit steg mot en kolneutral cirkulär ekonomi till exempel i de färdplaner för koldioxidsnålhet som de har tagit fram.

Genom finansieringsansökan vill vi ta cirkulärekonomiska visioner och strategier till den praktiska nivån och lära oss mer om vilka praktiska kompetensbehov som uppstår i en kolneutral cirkulär ekonomi. Vi vill också utreda hur behövlig kompetens skulle kunna utvecklas särskilt i yrkesutbildningen och i det kontinuerliga lärandet.

Vad vi söker

I finansieringsansökan söker vi utbildningsinnehåll som är riktade till teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn och som stöder branschernas övergång till en kolneutral cirkulär ekonomi.

Det valda projektet kan till exempel vara en ny kurs som gäller cirkulär ekonomi i en yrkesläroanstalt, en fortbildningshelhet för en viss yrkesgrupp, ett försök som genomförs i samarbete med företag eller ett innovativt undervisningsmaterial.

I praktiken kan finansiering till exempel riktas till:

 • i byggbranschen till utveckling av modulär planeringsexpertis, rivningsexpertis eller ombyggnad
 • i teknologibranschen till studier i nya cirkulärekonomiska tekniker
 • i kemibranschen till ökad kompetens i utnyttjbarhet, hållbarhet eller återvinningsbarhet av olika material
 • till att öka lärarnas kunskaper om cirkulär ekonomi

De projekt som väljs för varje bransch granskas i samarbete med branschens fackförbund och branschorganisationer.

Vi söker några inflytelserika och visionära projekt som vi kan finansiera i stället för flera små projekt. Vårt mål är att kunna finansiera 1–3 projekt i varje bransch, dvs. i teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn. Ett projekt finansieras med högst 200 000 euro.

Egenskaper som ett bra projekt har är bland annat:

 • projektet har identifierat ett konkret kompetensbehov med anknytning till kolneutral cirkulär ekonomi och en lösningsidé som kan användas för att trovärdigt och på nya sätt tillgodose kompetensbehovet
 • projektet genomförs tillsammans till exempel med andra läroanstalter, företag, den offentliga förvaltningen, kommunorganisationerna eller andra relevanta instanser.
 • projektet erbjuder möjligheten att skapa kontinuerlig verksamhet, och dess lärdomar kan ges en stor spridning till exempel i andra läroanstalter

Vad vi inte söker

Vi är intresserade att höra om olika slags projektidéer och lösningar! Det är dock osannolikt att projektfinansiering beviljas projekt som:

 • fortsätter en befintlig verksamhet, till exempel en kurs eller ett utbildningsprogram som sådant
 • endast genomför ett litet försök som förverkligas av en enda aktör och som till exempel endast når studerande på en kurs
 • genomför pilotprojekt som inte ens i teorin har förutsättningar att etablera sin verksamhet eller få en större spridning efter pilotprojektet.

Hur deltar man?

Finansieringsansökan är öppen för yrkesläroanstalter och organisationer som erbjuder innehåll för kontinuerligt lärande, såsom högskolor, institut och andra motsvarande aktörer. Finansieringsansökan pågår 1.2.2021–31.3.2021.

Endast juridiska personer, såsom kommuner, aktiebolag, föreningar och stiftelser, kan delta i finansieringsansökan.

Om det projekt som finansieras genomförs av ett företag eller någon annan instans som utövar ekonomisk verksamhet, beviljas stödet som stöd av mindre betydelse, dvs. så kallat de minimis-stöd. Vid beviljande av stöd iakttas Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (utgiven EUVL L 352, 24.12.2013). Företagen är enheter som utövar ekonomisk verksamhet oberoende av deras rättsliga ställning och finansieringssätt. All verksamhet, där varor eller tjänster erbjuds på en viss marknad, är ekonomisk verksamhet. Även icke-vinstdrivande enheter kan erbjuda på marknaden varor och tjänster, varvid man tillämpar reglerna för statligt stöd på dem.

Sökanden ska vara berättigad att ta emot de minimis-stöd upp till högst det belopp som den ansöker om. Sökanden ska lämna in en de minimis-anmälan till Sitra. Värdet på de minimis-stöd som sökanden har fått under innevarande år och de två senaste skatteåren får inte med beaktande av förmånen i fråga överskrida gränsen på 200 000 euro. Med de minimis-anmälan ska Sitra meddelas om antalet de minimis-stöd som sökanden har fått under innevarande år och de två senaste skatteåren.

Om en sökande som deltar i finansieringsansökan under innevarande år och de två senaste skatteåren har fått ett sådant antal de minimis-stöd som inte möjliggör beviljande av mer stöd, förkastar Sitra sökandens finansieringsansökan.

Urvalsprocessen för ansökningar och utvärderingskriterier

Ansökningens innehåll

Ansökningsblanketten fylls i och skickas till Sitra inom den utsatta tiden via Webropol-plattformen. Följande saker ska framgå av ansökan:

 • kontaktuppgifter till den sökande organisationen och kontaktpersonen
 • idéns namn
 • vilket konkret kompetensbehov tillgodoses genom pilotprojektet?
 • hur genomförs pilotprojektet?
 • till vilka är pilotprojektet riktat?
 • vilka genomför pilotprojektet och hurdant kunnande har de som genomför det?
 • med vilka genomförs pilotprojektet?
 • hur fortsätter den verksamhet som pilotprojektet gäller efter att projektet upphör?
 • varför borde vi uttryckligen välja detta pilotprojekt?
 • kostnadsberäkning för pilotprojektet
 • bedömning av de minimis-stödets lämplighet

Närmare utvärderingskriterier presenteras längre ner.

Projektförslaget ska vara sökandens eget och sökanden ska ha en ostridig rätt till lösningens immateriella rättigheter och ska ha en ostridig rätt att utnyttja och vidareutveckla lösningen i samband med genomförandet av projektet.

Sökanden är ansvarig för att de uppgifter som denne ger åt Sitra är korrekta samt för att de inte kränker någon tredje parts rättigheter.

Det är inte fråga om köp av en tjänst eller något annat förvärv. Sitra är finansiär för de finansieringsmottagare som utses utifrån finansieringsansökan enligt villkoren för ett positivt finansieringsbeslut, och därför förkastas projektförslag utifrån vilka Sitra skulle köpa eller i övrigt skaffa tjänster av sökande.

Utvärdering av ansökningarna

Utvärderingen av ansökningarna genomförs i två skeden. I det första skedet utvärderar Sitras experter alla inkomna ansökningar utifrån utvärderingskriterier som bestäms på förhand.

I det första urvalsskedet betonas följande perspektiv:

 1. En bra ansökning definierar ett kompetensbehov som har en nära koppling till kolneutral cirkulär ekonomi, är aktuell och blickar mot framtiden. Behovet ska även gälla en stor krets och det tillgodoses inte ännu tillräckligt. Kompetensbehovet beskrivs tydligt och av ansökningen framgår varför det skulle vara särskilt viktigt att uttryckligen tillgodose detta kompetensbehov.
 2. Den allra viktigaste delen av ansökningen är en tydlig och lättbegriplig lösningsidé, dvs. ett pilotprojekt för utbildning. Av ansökningen framgår det till vilka pilotprojektet riktar sig, vad man i praktiken ämnar göra i pilotprojektet, vilka samarbetspartner som deltar i att genomföra pilotprojektet och enligt vilken tidsplan planen genomförs. Genomförandeplanen är realistiskt och sökanden påvisar att projektteamet har tillräcklig expertis för att genomföra projektet. En bra ansökning presenterar nya, uppfinningsrika och innovativa tillvägagångssätt som används för att utveckla cirkulärekonomisk kompetens i praktiken. Dessutom motiverar en bra ansökning tydligt varför uttryckligen detta pilotprojekt är det bästa för att särskilt effektivt lösa det kompetensbehov som beskrivs i ansökningen.
 3. Ansökningen presenterar hur pilotprojektets kontinuitet garanteras. En bra ansökning påvisar trovärdigt att lärdomarna eller tillvägagångssätten från pilotprojektet kan, efter att det har avslutats, förankras som kontinuerlig verksamhet i sökandegruppens egna organisationer eller utanför dem, till exempel i läroanstalter eller andra branscher. Extra poäng ges om sökanden påvisar att denne kan särskilt effektivt etablera och/eller sprida lärdomar från pilotprojektet.

Kontaktpersonerna till de projekt som får mest poäng i det första skedet bjuds in på gemensamma möten med Sitra och en branschspecifik jury. Förutom Sitras experter är även representanter för fackförbundet för branschen i fråga och branschorganisationer jurymedlemmar.

Juryernas sammansättningar:

 • Kemibranschen: Sitra, Industrifacket, Kemiindustrin
 • Byggbranschen: Sitra, Byggnadsförbundet, Byggnadsindustrin
 • Teknologibranschen: Sitra, Industrifacket, Teknologiindustrin

I urvalsprocessen i det andra skedet utvärderas de projekt som blir uttagna till följande skede närmare särskilt ur följande perspektiv:

 • det identifierade kompetensbehovets betydelse och omfattning
 • hur realistisk är projektets genomförandeplan och vad är dess nyhetsvärde
 • projektteamets kompetens
 • projektets potential att utveckla den kolneutrala cirkulära ekonomin
 • projektets potential att etablera sig som permanent verksamhet eller sprida sig till bredare användning

Under urvalsprocessen kan Sitra föreslå att en del projektförslag utvecklas eller att två eller flera projektförslag slås samman.

Utvärderarna utser vilka projekt som ska finansieras utifrån det första och andra skedet. De projekt som finansieras utses senast 30.4.2021.

Godkännande av ansökningarna

Sitra utarbetar utifrån genomförandeplanen, deras ansökningskriterier och den föreslagna budgeten en helhetsbedömning av Sitras beviljande av finansiellt stöd för projektet. Beviljandet av finansiering förutsätter att stödmottagaren godkänner Sitras villkor för projektfinansiering och att en finansieringsplan har utarbetats. Sitras skyldighet då finansiering beviljas är att se till att EU:s regler för statligt stöd iakttas.

Projekt från flera deltagare som har deltagit i finansieringsansökan kan utvecklas till ett projekt, där en sökande av finansiering kan vara finansieringsmottagare och avtalspart, varvid de övriga instanserna deltar i att genomföra projektet som partner/underleverantörer.

Sitras finansiering/stöd för projektet

Den maximala finansieringen är 200 000 euro per utvald projekt. Syftet är att utse 1–3 projekt från alla tre branscher inom projektet, dvs. teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn. Sökandena kan också lämna in en ansökning som ett konsortium, varvid en sökande är sökande med huvudansvar och som Sitra också ingår finansieringsavtalet med. Sökanden med huvudansvar är skyldig att ingå behövliga avtal med konsortiets övriga medlemmar. Alla konsortiets medlemmar ska emellertid uppfylla villkoren i denna utlysning av ansökan.

Storleken på det stöd som Sitra beviljar är 100 procent av hela projektets finansiering. Det förutsätts ingen självfinansieringsandel.

Med den finansiering som beviljas utifrån finansieringsansökan och ett positivt finansieringsbeslut kan man endast täcka sådana projektkostnader som definieras i bilagan för uppföljning och kostnader som gäller Sitras finansieringsprojekt.

Med Sitras finansiering kan man täcka finansieringsmottagarens allmänna kostnader endast om Sitra bedömer att det är motiverat för att genomföra projektet och endast till den del som de har specificerats i projektplanen eller dess bilagor. I detta fall iakttas i fråga om godtagbara allmänna kostnader vad som nedan i denna punkt konstateras om allmänna kostnader.

Antalet allmänna kostnader som är godtagbara för projektet räknas enligt en andel för en koefficient för de allmänna kostnaderna av det totala antalet löner för effektiv arbetstid och personalbikostnader. De allmänna kostnadernas storlek får inte överskrida 20 procent av den totala storleken för projektets löner och personalbikostnader.

Kostnader som täcks med koefficienten för de allmänna kostnaderna kan bland annat vara kostnader som orsakas av administrationens tjänster, avskrivningar på maskiner och anläggningar samt kostnader som beror på användningen av lokaler till den del som de inte behandlas som direkta kostnader enligt allmänna beräkningsprinciper.

Sitra ersätter inte sökandena för ansökningskostnader eller några andra kostnader som gäller finansieringen.

Tidsplan

 • Ansökningstiden börjar fredagen 29.1.2021 kl. 9
 • Informationswebbinarier för sökandena (Teams/Zoom) veckorna 5, 8 och 11
 • Ansökningstiden slutar onsdagen 31.3.2021 kl. 17
 • Utvärderingen av ansökningar börjar redan under ansökningstiden. De projektteam som klarar sig bäst i utvärderingen intervjuas i april.
 • Val av deltagare senast fredagen 30.4.2021
 • Projektplanerna har godkänts och finansieringsplanerna har undertecknats senast onsdagen 30.6.2021
 • Projekten genomförs senast 31.3.2022
 • Projektens slutrapporter lämnas in senast 29.4.2022
 • Att utnyttja resultaten och rättigheter till resultaten

Sitras mål är att sprida resultat, kunskaper och erfarenheter så brett som möjligt i samhället. Sitra planerar att ge ut en promemoria där man samlar lärdomar och framgångar från pilotprojekten. De slutrapporter som sökandena skickar ska kunna användas i detta syfte. Medan projektet pågår förmedlas även annan information om projektens innehåll.

Genom att delta i finansieringsansökan förbinder sig den sökande organisationen till att alla uppgifter som beskrivs i sökandens ansökning samt de idéer och material som uppstår i workshoppar som ordnas av Sitra och under processen är offentliga och fritt tillgängliga för alla. Sitra och parterna har fri rätt att publicera och använda sådan information som samlas in i samband med processen. Vi förutsätter öppenhet genom hela processen, så att de kunskaper och erfarenheter som samlas in under processen bland annat kan utnyttjas i forskningssyften. Dessutom har Sitra rätt att bland annat ge ut namnen på de sökande som deltar i finansieringsansökan och deras förslag både på sin interna och externa webbplats samt i sin övriga verksamhet. Möten som hör till projektet är öppna för alla.

Handlingars offentlighet

Sitra har rätt att enligt offentlighetslagen (”OffL”) (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621) lämna information om handlingar som gäller finansieringsansökan, den som ansöker om finansiering, finansieringsbeloppet samt det projekt som finansieras förutom om uppgifter som enligt OffL är sekretessbelagda, om Sitra får en begäran om information eller en annan motsvarande förfrågan som utgår från OffL.

Behandling av personuppgifter

Den instans som deltar i finansieringsansökan svarar för att den har rätt att till Sitra överlämna dess kontaktpersoners kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter som specificeras i samband med ansökningen för att genomföra det projekt som ansökningen gäller, samt för att uppgifterna är korrekta.

De personuppgifter som lämnas vid ansökan används för att hålla kontakt vad gäller eventuellt fortsatt samarbete. De personuppgifter som samlas in under ansökningsomgången behandlas enligt Sitras dataskyddsbeskrivning av intressent- och marknadsföringsregistret. Dessutom behandlas ovan nämnda personuppgifter för kontaktpersonerna i de organisationer som genom ansökningsomgången utses till finansieringsmottagare för utarbetande och behandling av finansieringsavtalet.

Övriga villkor

Sitra har rätt att i villkoren för finansieringsansökan göra små ändringar och preciseringar, såsom att till exempel förlänga ansökningstiden. Ändringar ges ut på webbplatsen för finansieringsansökan. Därför ska de som deltar i finansieringsansökan följa upp webbplatsen för finansieringsansökan för att upptäcka eventuella ändringar.

Sitra har rätt att avbryta finansieringsansökan om förhållandena eller de förutsättningar som rådde vid den tidpunkt då finansieringsansökan inleddes har förändrats i den utsträckning att det enligt Sitras uppskattning inte längre är möjligt eller ändamålsenligt att genomföra finansieringsansökan.

Sitra har rätt att ur finansieringsansökan utesluta en sökande som bryter mot finansieringsansökningens regler eller gällande lagstiftning eller om man av ett annat motiverat skäl anser att sökanden är olämplig för att delta i finansieringsansökan eller senare, då projektet redan pågår, i ett projekt som inletts utifrån det. Besked om uteslutande sänds per e-post till sökandens kontaktperson.

Om det förekommer motstridigheter mellan dessa ansökningsvillkor och andra handlingar/publikationer som gäller ansökan, följs dessa ansökningsvillkor.

Om projektförslagen inte enligt Sitras bedömning uppfyller ovan nämnda kriterier, förbehåller sig Sitra rätten att låta bli att finansiera ett enda projekt.

Sitra svarar inte för skydd av affärshemligheter eller inga immaterialrättsliga eller andra direkta eller indirekta skador som gäller deltagandet i finansieringsansökan och som orsakas deltagarna eller tredje parter. De som deltar i finansieringsansökan ska själva, i den mån som nödvändigt, skydda sina affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Vad handlar det om?