archived
Beräknad läsningstid 6 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finlands arbetslivspris

Dela din berättelse och positiva lärdomar, och ansök om arbetslivspris för din arbetsgemenskap. Ansökningstid 2.1–15.2.2017.

Författarna

Suvi Kiesiläinen

Expert, Finans och administration

Kirsti Kaustara

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Är din arbetsplats ett bra ställe att jobba på? Jobbar ni i god anda? Löser ni problem i konstruktiv anda? Utvecklar ni arbetet tillsammans? Vad är er hemlighet för ett lyckat samarbete? Finns det på din arbetsplats VILJESTYRKA för att främja arbetshälsa?

Dela din berättelse och positiva lärdomar, och ansök om arbetslivspris för din arbetsgemenskap

Ansökningstid 2.1–15.2.2017

Arbetslivspriset utdelas för sista gången 2017 och temat för den öppna ansökningen är viljestyrka. Priset beviljas till 5–10 arbetsplatser i Finland. Även publiken kan rösta på den mest inspirerande arbetsgemenskapen. Ett pris uppgår till högst 30 000 euro.

Arbetslivet genomlever ett brytningsskede och förutsättningarna för långa yrkeskarriärer måste säkerställas för framtiden i alla åldersgrupper. Finlands arbetslivspris uppmanar arbetsgemenskaper att granska och utveckla sin verksamhet genom jämförande exempel.

Erkännandet beviljas till exemplariska arbetsplatser, vars verksamhetsmetoder främjar livslångt lärande, kompetensutveckling, ork och således långa yrkeskarriärer som en del av den resultatdrivande verksamheten – oavsett personalens sammansättning. Det kan vara fråga om en verksamhetsmetod, bästa praxis eller social innovation, som arbetsgemenskapen lyckats tillämpa i praktiken.

Kriterier för arbetslivspriset: Hurdan arbetsplats söker vi?

Finns det viljestyrka på din arbetsplats?

Vi söker exempel på hur man genom sin egen verksamhet kan på ett framgångsrikt anpassa sig till en föränderlig värld. Arbetsplatserna som tidigare beviljats erkännandet har lyckats med att bevara arbetsplatser och stöda äldre personer att orka i arbetet. Ihärdiga ansträngningar för att främja arbetshälsa ökar produktiviteten, förbättrar produkternas och tjänsternas kvalitet och minskar sjukfrånvaron på arbetsplatserna.

Arbetshälsa och ekonomisk framgång går hand i hand. Att förlänga yrkeskarriärerna är fortfarande ett aktuellt mål som förutsätter en total översyn av arbetslivet. Man bör se till personalens välbefinnande under hela yrkeskarriären, inte enbart under dess sista år. På lång sikt är personalens åtagande och motivation en förutsättning för en lönsam och produktiv verksamhet.

Kriterier för erkännandet

 • Vi söker genomslagskraft
  Verksamhetens fördelar är tydliga och man har lyckats påvisa dem (t.ex. ökad kompetens, positivitet, sysselsättning, verksamhet som främjar arbetsförmågan).
 • Vi sporrar till förnyelse
  De belönade berättelserna om verksamhetsmetoder, bästa praxis eller sociala innovationer sporrar andra att förnya sig och eftersträva en kvalitativt och ekonomiskt bättre framtid. Inställningar och exempel kan inspirera andra, även om den praktiska verksamheten inte kan tillämpas direkt på den andra organisationen.
 • Vi söker ivriga budbärare
  Representanter för arbetsgemenskapen är ivriga att öppet dela sin egen berättelse för andra och aktivt sprida sitt budskap.

Låter detta bekant? Ansök om erkännande för din arbetsplats

Ansök om arbetslivspris för din arbetsplats 2.1–15.2.2017.

På vilket sätt? 

 1. Läs först mer om kriterierna för erkännandet.
 2. Fyll sedan i Viljestyrka-ansökan (på finska) elektroniskt enligt anvisningarna.
 3. Skicka ansökan före den 15 februari 2017 kl. 16.00.

Och sedan?

 • En del av kandidaterna intervjuas utifrån ansökningarna 15.2–24.3.2017. Var alltså beredd på att ta kontakt med och besöka vårt verksamhetsställe.
 • En arbetsgrupp som består av sakkunniga vid SHM och Sitra ger på grundval av ansökningarna och intervjuerna ledningsgruppen för Fonden för arbetslivspris förslag till finalister. Den 29 mars 2017 väljer ledningsgruppen ut de arbetsplatser som belönas.
 • Berättelserna och erfarenheterna av de 5–10 arbetsplatser som väljs ut till finalister sammanfattas för en publikröstning i april. Sammanfattningen görs i samarbete med kommunikationsexperter och finalisterna.
 • Vilket exempel inspirerade andra att utveckla arbetslivet? Allmänheten kan rösta på den mest inspirerande arbetsgemenskapen under två veckor i månadsskiftet april–maj.
 • Prisen utdelas på en tillställning om arbetshälsoteman den 9 maj 2017.

Arbetslivspris

Finlands arbetslivspris är ett erkännande av verksamhet som främjar längre yrkeskarriärer och äldre personers ork i arbetet. Priset har beviljats ungefär vart annat år sedan 2008 till arbetsgemenskaper eller personer som på ett särskilt meriterat sätt ökat äldre personers arbetshälsa eller främjat långa yrkeskarriärer. Verksamheten som belönas är konkret och kan tillämpas på ett bredare plan.

Priset beviljas av Fonden för arbetspris till en eller flera mottagare på en gång. Priset överlåts på en tillställning om arbetshälsa som ordnas av fonden. Beslutet om mottagare av erkännandet fattas av fondens grundare social- och hälsovårdsministeriet och Sitra efter att de har hört Arbetarskyddsfonden. Priset beskyddare är republikens president.

Priset har beviljats till

Bygger på internationellt erkännande

Finland beviljades den tyska Carl Bertelsmann-stiftelsens pris som erkännande för att man i ett tidigt skede reagerat på problemet med den åldrande arbetskraften och för det omfattande samarbetet för att åtgärda problemet. Priset tilldelades Nationella åldersprogrammet som samordnades av social- och hälsovårdsministeriet 1998–2002 och Veto-, Tykes- och Noste-programmen, som alla är fortsättningar på åldersprogrammet.

Under åldersprogrammet inleddes en diskussion om den åldrande arbetskraftens ställning samt flera forsknings- och utbildningsprogram. Genom Veto-programmet främjades arbetets dragningskraft bland äldre medan syftet med Noste-programmet var att sporra vuxna utan yrkesexamen att avlägga examen. Tykes-programmets mål var att utveckla arbetsplatserna för att produktiviteten och arbetshälsan skulle öka samtidigt.

Arbetslivspriset sporrar finländarna att fortsätta vidta åtgärder för att förbättra den åldrande arbetskraftens arbetshälsa, vilka erhållit internationellt erkänsla.

Fonden för arbetslivspris är grundat av social- och hälsovårdsministeriet och jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Fondens startkapital var 300 000 euro. Sitra och social- och hälsovårdsministeriet har ökat detta kapital med lika stora andelar. Social- och hälsovårdsministeriet anslog för detta ändamål erkännandet på 150 000 euro som Carl Bertelsmann-stiftelsen beviljade Finland. Fondens tillgångar förvaltas av Sitra. Tillgångarna ska användas före 2017.

Beställ nyhetsbrevet om Viljestyrka-ansökan
Här kan du beställa aktuella meddelanden direkt till din e-post.

Mer information av arbetsgruppen
Ismo Suksi, konsultativ tjänsteman, SHM, 0295 163 464, ismo.suksi@stm.fi
Mikko Rissanen, överinspektör, SHM, 0295 163 287, mikko.rissanen@stm.fi
Suvi Kiesiläinen, sakkunnig, Sitra, 0294 618 273, suvi.kiesilainen@sitra.fi