artiklar
Beräknad läsningstid 6 min

Frågor och svar om listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1

I den här artikeln har vi samlat frågor och svar på de vanligaste frågorna om listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1. Kontakta oss om du inte får svar på din fråga!

Författare

Antti Lehtinen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Måste företaget som ansöker om att tas med på listan vara registrerat i Finland?

Ja. Listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi presenterar inspirerande exempel på cirkulär ekonomi uttryckligen från Finland.

Får man föreslå sitt eget företag för listan?

Ja. Du kan föreslå ditt företag via ansökningsblanketten (länk till ansökningsblanketten här).

Vad räknas som ett företag inom cirkulär ekonomi?

Som ett företag inom cirkulär ekonomi räknas ett företag vars affärsverksamhet helt eller delvis grundar sig på affärsmodellerna för cirkulär ekonomi. Dessa affärsmodeller är produkt som tjänst, förnybarhet, delningsplattformar, förlängning av produktlivscykeln samt resurseffektivitet och återvinning. Läs mer ingående information om affärsverksamhetsmodellerna för cirkulär ekonomi.

På vilket språk kan man fylla i ansökningsblanketten?

Ansökningsblanketten fylls i på finska eller engelska.

Har de företag som tidigare valts ut för listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi en fördel i valet?

Nej. Alla företag som ansöker om att tas med på listan har samma utgångsläge i valet.

Vem bestämmer vilka företag som väljs ut för listan?

En expertjury, som består av oberoende experter på cirkulär ekonomi och Sitras representant, väljer företagen som tas med på listan. Expertjuryn offentliggörs under våren 2021.

På vilka grunder görs valet?

Expertjuryn gör valet utifrån fyra bedömningskriterier; hur intressant lösningen inom cirkulär ekonomi är, etablering som affärsverksamhet, genomslag med tanke på cirkulär ekonomi och lösningens skalbarhet/duplicerbarhet.

  • Hur intressant lösningen inom cirkulär ekonomi är: exemplet är intressant och inspirerande med tanke på cirkulär ekonomi, dess centrala principer och nya verksamhetsmodeller. På vilket sätt är principerna för cirkulär ekonomi en del av företagets affärsverksamhet och strategi? Hur unikt är det?
  • Etablering som affärsverksamhet: det är fråga om en tydligt framdriven eller etablerad affärsverksamhet, inte bara en idé eller ett forskningsprojekt. Hur stor är omsättningen för affärsverksamheten som tydligt anknyter till cirkulär ekonomi och dess andel av företagets totala omsättning? Vilka är tillväxtutsikterna i framtiden och vad grundar sig utsikterna på?
  • Genomslag med tanke på cirkulär ekonomi: lösningen har en (potentiellt) betydande inverkan med tanke på cirkulär ekonomi och miljökonsekvenser (ingen verifiering förutsätts). Kan man genom affärsverksamheten inom cirkulär ekonomi påvisa positiva effekter, såsom klart mindre växthusgasutsläpp, energi- och materialbesparingar eller effektivare processer?
  • Lösningens skalbarhet/duplicerbarhet: exemplet har en tydlig skalbarhetspotential. På vilket sätt kan affärsverksamheten inom cirkulär ekonomi skalas? Hurdana belägg finns redan nu som stöd för detta? (T.ex. belägg för internationalisering och förmåga att skala verksamheten.)

Dessutom frågar man företagen hur deras lösning för cirkulär ekonomi främjar den biologiska mångfalden. Detta är dock inget egentligt kriterium och påverkar inte möjligheten att tas med på listan.

Hur bedöms företagen i praktiken?

Vid utvärderingen av företagen utnyttjas en process och utvärderingsmatris som utarbetats i samarbete med Laatukeskus, där företagen får poäng för varje kriterium på skalan 0–100 %:

  • Inga belägg: 0–20 %;
  • En del belägg: 20–40 %;
  • Belägg: 40–60 %;
  • Tydliga belägg: 60–80 %;
  • Belägg av världsklass: 80–100 %;

Baserat på dessa bedöms företagets totala poäng på samma skala. Utifrån poängsättningen väljs högst 30 företag ut för listan, men det slutliga antalet avgörs av expertjuryn, till exempel beroende på antalet företag som ansökt om att tas med på listan.

På vilka grunder har expertjuryn sammanställts?

Sitra har sammanställt expertjuryn. Experter som länge arbetat med cirkulär ekonomi och i företagsvärlden har valts till expertjuryn.

Har jäv för medlemmarna i expertjuryn kontrollerats? Har de till exempel innehav i företag som ansökt om att tas med på listan?

Ja. Frågor som gäller jäv har kontrollerats när expertjuryn har valts. När alla företag som ansökt om att tas med på listan är klara, kontrolleras saken på nytt för juryns del.

Är listan Sitras syn på Finlands bästa företag inom cirkulär ekonomi?

Nej. Syftet med listan är inte att ta fram Finlands bästa företag inom cirkulär ekonomi. Listan är en subjektiv presentation av dagens mest aktuella och intressanta lösningar inom cirkulär ekonomi.

Är tanken att rangordna företagen?

Nej. Expertjuryns bedömning är subjektiv och företagen som valts ut för listan rangordnas inte. Namnet på alla företag som har ansökt om och föreslagits för att tas med på listan publiceras på Sitras webbplats. Avsikten är att presentera de mest intressanta exemplen på cirkulär ekonomi inom de olika affärsmodellerna utan någon inbördes rangordning.

Är motiveringarna till valet offentliga?

Nej. Sitras experter kan gå igenom motiveringarna till valet med en representant för företaget som ansökt om att tas med på listan eller som föreslagits för listan. Motiveringarna till valet publiceras dock inte.

Jag valdes inte ut för listan, vem kan jag kontakta?

Du kan kontakta Sitras experter på cirkulär ekonomi Riku Sinervo (riku.sinervo(at)www.sitra.fi) och Marleena Ahonen (marleena.ahonen(at)www.sitra.fi).

Kan man ansöka om att tas med på listan senare?

Det finns ingen kontinuerlig ansökning till listan. Sitra informerar på www.sitra.fi och i sina kommunikationskanaler om ansökan öppnas på nytt.

När uppdateras listan nästa gång?

Beslut om följande uppdateringar har ännu inte fattats. Sitra informerar på www.sitra.fi och i sina kommunikationskanaler om ansökan öppnas på nytt.

Vad handlar det om?