artiklar
Beräknad läsningstid 11 min

Medverka i utvecklingen av nya sätt att delta för välfärdsområdet – ansökan till försöket är öppen

Sitras Nya sätt att påverka-projekt söker välfärdsområden som partner för Invånarnas deltagande i välfärdsområdena-försöken som förverkligas under åren 2022–2024 och finansieras av Sitra.

Publicerad

Vad handlar det om?

Med Invånarnas deltagande i välfärdsområdena-försöken vill man stärka områdets invånares och kunders deltagande och göra deltagandet till en fast del av beslutsfattandet. Målet är att strukturerna kring välfärdsområdets beslutsfattande stödjer invånarnas deltagande och att 29 § i lagen om välfärdsområden gällande möjligheterna att delta och påverka iakttas ambitiöst.

”Välfärdsområdets invånare och kunder har rätt att delta i välfärdsområdets verksamhet och påverka beslutsfattandet. Vid uppbyggandet av en ny förvaltningsnivå finns utmärkta möjligheter att skapa mångsidiga och effektiva metoder att delta ända från första början”, sammanfattar Sitras expert Elina Eerola.

I april–maj 2022 skickade Sitra ut en enkät om invånardeltagande till välfärdsområdena och intresset för att vara med och prova nya metoder för deltagande via Demokrati-temagruppen till alla gruppens medlemmar samt välfärdsområdenas registratorskontor .  Enkäten besvarades av 17 områden, som erbjöds möjligheten att fortsätta diskussionerna med Sitras experter. 12 områden tog tillfället i akt. Den finansieringsansökan som Sitra inleder nu öppnas för dessa 12 välfärdsområden.

Hur kan man delta?

Ansökningen har två faser. Ansökningens första fas är öppen 7.7–22.8.2022. Ett välfärdsområde som visat intresse ska skicka in ett ansökningsformulär (länk) till Sitra innan den första fasens ansökningstid är över, dvs. senast 22.8.2022 kl. 12.00. Med ansökningsformuläret berättar man bland annat vilken ny metod för deltagande området vill prova på, beskriver hur metoden främjar invånarnas och kundernas deltagande och berättar hur sättet att delta skulle vara kopplat till välfärdsområdets förvaltning och beslutsfattandeprocess.

Utgående från ansökningarna som lämnas med ansökningsformulär under den första fasen väljs högst tio välfärdsområden till andra fasen, dvs. vidareutvecklingsfasen. Tillsammans med de välfärdsområden som valts till andra fasen utvecklas metoderna de valt och de tillhörande genomförandeplanerna tillsammans med metodexperter, forskare, kolleger och Sitras experter. Vidareutvecklingen sker beroende på den valda metoden antingen som sparrning eller som en del av ett separat produktutvecklingsprogram, som förverkligas mellan hösten 2022 och början av år 2023. Metoden för genomförandet beskrivs närmare nedan.

I slutet av andra fasen ska välfärdsområdet leverera en egentlig finansieringsansökan till Sitra varav Sitra väljer eventuella finansieringsmottagare. Finansieringsansökningarna görs med Sitras officiella ansökningsmall och i ansökan beskrivs bland annat en handlingsplan för den valda metoden för deltagande, försökets mål och effektivitet.

Till finansieringsansökan ska även bifogas en budget med hjälp av Sitras kostnadsrapportanvisning och rapporteringsmall. Finansieringsansökningarna ska förmedlas till Sitra och Sitra fattar besluten om dem beroende på metod mellan hösten 2022 och början av år 2023 i enlighet med den tidtabell som senare preciseras av Sitra. Tillsammans med ett välfärdsområde som eventuellt får ett positivt beslut i ansökningens andra fas ingås därtill ett finansieringsavtal, vars undertecknande är villkoret för att finansieringen ska beviljas. Innehållet i finansieringsavtalet och dess bilagor är en del av villkoren för finansieringsansökan. Finansieringsavtalets innehåll kan redigeras enbart vad gäller mindre betydande delar för att försäkra jämlik behandling av sökanden.

Målet är att under åren 2022–2024 inleda flera ambitiösa försök, som skapar en stark kultur av deltagande i välfärdsområdesdemokratin ända från starten.

Tidigare nämnda Sitras ansökningsdokument och finansieringsavtal i anslutning till finansieringsansökan förmedlas till välfärdsområdena som bilaga per e-post.

Målet är att under åren 2022–2024 inleda flera ambitiösa försök, som skapar en stark kultur av deltagande i välfärdsområdesdemokratin ända från starten. Sitra kan vara en partner i försöket högst till slutet av december 2024.

Mer information om försöken kring invånardeltagande ger expert Elina Eerola och ledande expert Joonas Leppänen (se kontaktuppgifter nere på sidan).

Ansökningarnas utvärderingskriterier:

Ansökningarna under första och andra fasen utvärderas med betoning på följande kriterier:

  • Ambition
  • Koppling till beslutsfattande
  • Strukturer som stödjer deltagande
  • Engagemang
  • Innovativitet

Vid tillämpningen av tidigare nämnda kriterier betonar Sitra särskilt metodens koppling till beslutsfattandet och den i ansökan framkommande ambitionsnivån på det planerade försöket.I valen betonar man därtill att områdets strukturer stödjer deltagande. Vi värdesätter att invånarnas deltagande har upptagits, eller ska upptas i förvaltningsstadgan, områdets strategi beaktar invånarnas möjligheter att delta och påverka och att ett program för delaktighet håller på att utarbetas. 

Sitra betonar metodens innovativitet, implementerbarhet och spridning inom organisationen samt effektivitet när det gäller välfärdsområdesdemokratins funktion.

Förutsättningarna för valet under både första och andra fasen är dessutom att välfärdsområdets försök kan förverkligas före slutet av år 2024.

Om Sitra fattar ett positivt beslut att finansiera sökandens försöksprojekt, förutsätter vi att sökanden även ger sin egen insats till försöket. Sitra förutsätter att sökandens egen insats är minst 50 % av försöksprojektets kostnader i enlighet med Sitras anvisning om kostnadsuppföljning. Beloppet kan bestå av egen eller extern finansiering, till exempel projektfinansiering av ett annat projekt, om det passar det andra projektets förutsättningar.

Av tidigare nämnda skäl är ett obligatoriskt krav i första fasen att den sökande meddelar i ansökan att man förbinder sig till att täcka minst 50 % av försöksprojektets kostnader. I andra fasen förutsätter vi likaså att sökanden förbinder sig att täcka 50 % av försöksprojektets kostnader, vilket sökanden visar genom att som bilaga till finansieringsansökan som adresseras till Sitra utarbeta en budget, varav minst hälften av helhetskostnaderna specificeras som sökandens egenfinansieringsandel.

Som obligatorisk förutsättning i ansökningens första fas för att bli vald till den andra fasen är dessutom att ett välfärdsområde som är intresserat av en invånarpanel och/eller en digital invånarpanel kan delta i invånarpanelens produktutvecklingsprogram som ordnas av Sitra under hösten 2022 och början av år 2023. Tidtabellen för genomförandet av produktutvecklingsprogrammet bestäms tillsammans med välfärdsområdena. Under programmet sätter man sig in i invånarpanelen som metod, går igenom processens olika stadier och funderar tillsammans hurudan modell som bäst skulle passa varje område. Programmet erbjuder stöd, information och kompetens för att ordna en egen invånarpanel i området och förbereder välfärdsområdet att göra en finansieringsansökan till andra fasen.

Som obligatorisk förutsättning för att bli vald i ansökningens andra fas och beviljas finansiering är för alla metoder att sökanden förmedlar tidigare nämnda finansieringsansökan och budget till Sitra. Sitra utarbetar utifrån ansökan och budgeten en helhetsbedömning av Sitras beviljande av finansiellt stöd för projektet. Förutsättningen för att finansiering ska beviljas är dessutom att sökanden godkänner och undertecknar Sitras finansieringsavtal på tidigare beskrivna sätt. Sitras skyldighet då finansiering beviljas är att se till att EU:s regler för statligt stöd iakttas. Utgående från det tidigare nämnda får Sitras finansiering inte riktas till finansiering av ekonomisk verksamhet.

En jury bestående av representanter från Sitra samt eventuella experter fattar besluten om vilka sökanden som väljs.

Tidtabell för valet och Sitras stöd för projektet

Sitra väljer högst 10 sökande från den första fasen till den andra. Valet görs och meddelas till de sökande uppskattningsvis i augusti–september 2022.

Vad gäller Polis-plattformen, robotsamtal och sökandens egen metod försöker Sitra ordna sparrning för de som blivit valda under den första fasen efter valet hösten 2022, med närmare överenskommelse med välfärdsområdena. Syftet med dessa är att förbereda sökanden inför ansökningens andra fas. Det är inte obligatoriskt att delta och det påverkar inte utvärderingen av ansökningarna, men det rekommenderas trots allt att man deltar. Förmedlandet av ansökan till Sitra under andra fasen, Sitras beslut om ansökan och eventuellt undertecknande av ett finansieringsavtal sker när det gäller dessa metoder uppskattningsvis under september–oktober 2022. Tidtabellen preciseras under ansökningstiden med hänsyn tagen till välfärdsområdenas tidtabeller.

Områden som är intresserade av en invånarpanel och/eller en digital invånarpanel, och som blir valda av Sitra att gå vidare från första fasen, ska på tidigare nämnda sätt delta i produktutvecklingsprogrammet för dessa metoder. Programmet ordnas uppskattningsvis mellan oktober 2022 och januari 2023 med närmare överenskommelse med välfärdsområdena. Förmedlandet av ansökan till Sitra under andra fasen, Sitras beslut om ansökan och eventuellt undertecknande av ett finansieringsavtal sker uppskattningsvis vid årsskiftet 2022–2023. Tidtabellen preciseras under ansökningstiden med hänsyn tagen till välfärdsområdenas tidtabeller.

Det ligger i Sitras intresse att sprida resultat, kunskaper och erfarenheter så brett som möjligt i samhället.

Genomförandet av försöken

Utgångspunkten för försöken är öppenhet och offentlighet samt deras spridning och skalbarhet.

Genom att delta i finansieringsansökan förbinder sig organisationen till att all den information som uppstår i ansökningsprocessens olika faser och under försöken fritt kan användas av alla och parterna har fri rätt att publicera sådan information som samlats i samband med försöken.

Vi förutsätter öppenhet genom hela processen, så att de kunskaper och erfarenheter som samlas in under försöken bland annat kan utnyttjas i forskningssyften.  Sitra har rätt att bland annat ge ut namnen på de välfärdsområden som deltar i partneransökan, deras ansökningar och slutrapporterna från försöken både på sin interna och externa webbplats samt i sin övriga verksamhet.

Sökanden är ansvarig för att de uppgifter som ges åt Sitra är korrekta samt för att de inte kränker någon tredje parts rättigheter.

Övrigt

Vad gäller personuppgifterna som behandlas under finansieringsansökan behandlar Sitra sökandens och kontaktpersonernas personuppgifter i enlighet med Sitras intressent- och marknadsföringsregisters dataskyddsbeskrivning.

Det välfärdsområde som deltar i ansökan svarar för att den har rätt att till Sitra överlämna dess kontaktpersoners personuppgifter samt personuppgifter som specificeras i samband med ansökningen.

Sitra är finansiär för de finansieringsmottagare som utses utifrån finansieringsansökan enligt villkoren för ett positivt finansieringsbeslut och finansieringsavtal, och därför förkastas projektförslag utifrån vilka Sitra skulle köpa eller i övrigt skaffa tjänster av sökande.

Sitra har rätt att i villkoren för finansieringsansökan göra små ändringar och preciseringar, såsom att till exempel förlänga ansökningstiden.

Sitra har rätt att avbryta finansieringsansökan helt eller delvis (t.ex. gällande en enskild metod) om förhållandena eller de förutsättningar som rådde vid den tidpunkt då finansieringsansökan inleddes har förändrats i den utsträckning att det enligt Sitras uppskattning inte längre är möjligt eller ändamålsenligt att genomföra finansieringsansökan.

Sökanden kan välja en eller flera metoder till försöket i ansökningens första fas. Valda metoder kan i andra fasen inte bytas till en metod som sökanden inte valt i första fasen.  Trots detta har sökanden emellertid en möjlighet att i ansökningens andra fas precisera och komplettera den metod som valts i ansökningens första fas med en annan, ny metod, om sökanden anser att det är ändamålsenligt vad gäller försöksprojektets genomförande.

Vad handlar det om?