Plock
Beräknad läsningstid 5 min

Sitra gav fart åt bygget av dataekonomin genom att sammanföra vidsträckta nätverk – vilka lärdomar gav det nationella förändringsarbetet?

Målet med arbetet för vägkartan för dataekonomi var att hitta en gemensam riktning och åtgärder genom vilka det är möjligt att gå framåt med bygget av en datadriven ekonomi i Finland. Att lotsa nätverket för den offentliga och privata sektorn mot ett gemensamt mål visade sig vara ett fungerande sätt att åstadkomma förändringar. Nu har de preliminära lärdomarna sammanfattats i en artikel.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

År 2022–23 utarbetade Sitra en nationell vägkarta för rättvis dataekonomi för Finland i samarbete med ett omfattande sakkunnignätverk. Målet var att ge fart åt bygget av en datadriven ekonomi och ett datadrivet samhälle så att det skulle vara möjligt att föra konkurrenskraften, välbefinnandet och den gröna omställningen framåt med hjälp av data. Som en del av vägkartan inleddes konkreta åtgärder som sporrar till förändring.   

Sitra har lett bygget av den nationella vägkartan för dataekonomi från första början och arbetet fortsätter fram till år 2025. Över 700 sakkunniga har deltagit i arbetet med vägkartan som publicerades år 2023.   

Arbetet med vägkartan har väckt också internationellt intresse. De centrala lärdomarna av det nätverksbaserade arbetet med vägkartan har nu publicerats i form av en artikel och som policyrekommendationer i artikelserien för det spanska IE-universitetets forskningsprogram The Digital Revolution and the New Social Contract

Från gemensamma förändringsmål till konkreta reformer  

I artikeln beskriver Laura Halenius, Taru Rastas, Meeri Toivanen och Johanna Kippo från Sitra hur processen med vägkartan framskred steg för steg. 

Bygget av övergången till en rättvis dataekonomi inleddes genom att inbjuda ett starkt nätverk av centrala aktörer inom dataekonomi från den privata och offentliga sektorn att delta i arbetet. Därefter identifierade de medverkande tillsammans de centrala delområden där förändring måste åstadkommas

Den ledande tanken var att när vi lär oss att utnyttja data på rätt sätt och efter rättvisa spelregler, kan vi använda data för att förnya affärsverksamheten, öka produktiviteten och välbefinnandet samt skapa positiva konsekvenser för naturen. Med hjälp av data och artificiell intelligens kan vi till exempel förbättra kvaliteten på offentliga tjänster samt deras effektivitet och tillgänglighet, och utöver detta även öka den ekonomiska tillväxten. Finland har dock flera utmaningar som måste lösas för att våra bra datalager ska vara av så stor nytta som möjligt. 

Nätverket initierade över 20 reformer i de utvalda förändringsområdena för att ge fart åt bygget av en datadriven ekonomi. Som stöd för sakkunniga som jobbar med dataekonomi och beslutsfattare utvecklades ett verktyg som följer upp dataekonomins utveckling

Centrala åtgärder har varit till exempel att genomföra pilotprojekt om införandet av digitala produktpass, utreda möjligheterna att bättre utnyttja data som gäller social- och hälsovården samt utarbeta webbkurser som handlar om dataregleringen inom EU. 

”Processen för den nationella vägkartan för dataekonomin har skapat en gemensam riktning för den offentliga och privata sektorn, förbättrat medvetenheten om lägesbilden just nu och förstärkt samarbetet mellan de medverkande aktörerna”, konstaterar artikelförfattarna. 

”Resultatet är en unik kombination av strategi, mål, verksamhetsplaner och konkreta försök. Helheten kan vara nyttig för beslutsfattare, kommuner, företag, universitet, medborgarorganisationer och enskilda medborgare.”  

Tre lyft från lärdomarna 

Det valda förfarandet har visat sig vara ett fungerande angreppssätt och verktyg för att åstadkomma förändringar i samband med ett invecklat fenomen av dataekonomins typ som förutsätter samarbete mellan den offentliga och privata sektorn.  

Även om arbetet med vägkartan fortsätter kan vi redan i detta skede ge tre tips om bygget av en rättvis dataekonomi i motsvarande nationella processer: 

 1. Stärk samarbetet och genomförandet. Övergången till en rättvis dataekonomi kräver gemensam vilja, gemensamma mål inom de strategiska prioriteringarna och samarbete mellan den offentliga och privata sektorn. Den kräver stöd genom samordning, aktivt samarbete mellan de medverkande och praktiska åtgärder, till exempel försök och samarbetsprojekt. 
 2. Gå framåt genom försök. Det gäller att använda praktiska försök för att testa de nya lösningarnas funktion och effektivitet. Utifrån försöken blir det möjligt att producera mer högklassiga och innovativa politikåtgärder som får genuint genomslag. 
 3. Använd indikatorer som stöd för beslut. Vi har fortfarande bristfälliga kunskaper om hur dataekonomin utvecklas. Därför behöver vi aktuell information om hur utvecklingen framskrider och vilka effekter den har som stöd för beslut. Lägesbildsverktyg synliggör de framsteg som görs inom de strategiska prioriteringarna. 

  Arbete med vägkartan för dataekonomi har utförts som en del av Sitras projekt Vägkarta för dataekonomi som samlar olika aktörer för att identifiera möjligheter inom framtidens datadrivna ekonomi. 

  Läs också 

  Towards a fair data economy. Key lessons from Finland on building a national roadmap (Policy Paper 11, i artikelserien för IE-universitetets forskningsprogram The Digital Revolution and the New Social Contract) 

  Policy Brief: Roadmap for a fair data economy (Centre for the governance of change, IE University) 

  Vad handlar det om?