Utlåtande
Beräknad läsningstid 9 min

Sitras utlåtande: EU-Kommissionens arbetsprogram för året 2022

Publicerad

Centrala observationer

Sitra tackar för möjligheten att avge ett utlåtande om EU-kommissionens arbetsprogram för år 2022. De centrala observationerna i Sitras utlåtande har sammanställts nedan.

  • En grön övergång ska främjas snabbt, effektivt och rättvist.
  • Klimatledarskap är att försvara nationella intressen.
  • I den digitala övergången ska förutom grön utveckling, även demokrati, mänskliga rättigheter samt individens och företagens digitala självbestämmanderätt uppmärksammas.
  • En värdebaserad dataekonomi är en europeisk tävlings- och framgångsfaktor och EU ska främja rättvisa spelregler på en bred front.
  • Demokrati ska vara en princip som genomsyrar kommissionens hela arbetsprogram.
  • Sätten som medborgare deltar i beslutsfattandet med ska förstärkas.

Sitras utlåtande

Grön övergång ska främjas snabbt, effektivt och rättvist (Den europeiska gröna given)

Under klimatmötet i Glasgow avtalade EU som en medlem inom den internationella gemenskapen att utsläppsåtagandena ska granskas under år 2022. Enligt flera utredningar förutsätter EU:s rättvisa andel inom 1,5 graders färdväg ännu starkare mål än i nuläget. Därför bör beredskapspaketet leda till en utsläppsminskning på tydligt mer än 55 procent fram tills år 2030. Det är bra att statsrådets ståndpunkt lyfter fram möjligheten att överträffa utsläppsmålet som ställts inom EU för år 2030. Att överträffa utsläppsmålet bör synas konsekvent i ståndpunkterna gällande statsrådets beredskapspaket.

Kommissionens arbetsprogram innehåller ett regelverk för koldioxidinfångning. Sitra anser att det är viktigt att man så snart som möjligt skulle åstadkomma ett regelverk som är tydligt, transparent och garanterar miljötrovärdigheten.

Det mest centrala innehållet i cirkulär ekonomi består av initiativet för hållbar produktpolitik som försenats till mars år 2022. Initiativet för en hållbar produktpolitik är ett starkt och lönsamt verktyg för att integrera helhetsmässig hållbarhet i produkter, tjänster och affärsmodeller. En produktpolitik som påskyndar cirkulär ekonomi är dessutom en central metod för att minska miljöavtrycket som orsakas av produktion och konsumtion. Rättigheten att korrigera konsumentskyddet som ingår i arbetsprogrammet är ur Sitras perspektiv en lönsam åtgärd, vilken stärker cirkulära ekonomin för konsumtionsprodukter och därmed en övergång till en kolneutral cirkulär ekonomi.

Klimatneutralitet förutsätter stora förändringar inom många områden och branscher. Övergången ska genomföras rättvist så att alla hinner med i den. För att säkerställa rättvisa finns det emellertid flera eventuella metoder. En rättvis övergång får inte stanna vid genomförandet av den föreslagna socialfonden. Att säkerställa en rättvis övergång och hålla fast vid en långsiktig klimatpolitik är högt prioriterade särskilt nu när energiprisen är höga.

Klimatledarskap är att skydda nationella intressen (Ett starkare Europa i världen)

För att lyckas åtgärda klimatkrisen och naturförlusterna måste de vara utgångspunkten i allt politiskt beslutsfattande. Sitra (2021) har lagt fram att klimatledarskap inte är välgörenhet utan handlar i det långa loppet om att försvara nationella intressen. Klimatledarskap kan främjas på många sätt och EU-påverkan är ett centralt verktyg för detta.

Sitra anser att det är en bra sak att kommissionen lyft den internationella övergången till grön energi som en del av Ett starkare Europa i världen-prioriteringen. I klimatkonferensen i Glasgow meddelades om ett initiativ där det internationella samfundet inklusive EU stödjer Sydafrika i att lösgöra sig från stenkol. Möjligheterna för samarbete är många och de ska mötas bestämt och genom att bygga nya broar.

EU kan öka genomslaget hos sin klimatpolitik förutom genom att nå sina starka mål, även genom att säkerställa en så stor genomslagskraft som möjligt genom klimatfinansiering och klimatdiplomati. Finland har visat vägen och ledarskap till exempel genom att grunda världsforumet för cirkulär ekonomi (World Circular Economy Forum, WCEF).

Rättvis dataekonomi främjar välbefinnandet och konkurrenskraften (Europas digitala beredskap)

Sitra stödjer kommissionens mål att EU:s digitala övergång genomförs tills år 2030. Utan en delad vilja och målmedveten uppmuntran av medlemsländerna riskerar EU att bli efter sina konkurrenter i det digitala genombrottet och förlora möjligheten att påverka värdegrunden och spelreglerna för digitaliseringen. Kommissionens initiativ om EU:s och dess medlemsländers gemensamma årtiondemål för digitalisering (Digital kompass och färdväg för digitalt årtionde) är välkommet. Det krävs koordinerat samarbete mellan medlemsländerna och kommissionen för att uppnå en digital övergång under det pågående årtiondet särskilt när man beaktar skillnaderna i utgångslägena mellan de olika länderna (DESI 2021).

Dataekonomi är en central del inom Europas program för digital ekonomi och den ska också vara en synlig del inom politiken som främjar Europas digitala övergång. Spelreglerna för en rättvis dataekonomi spelar en central roll såväl för den europeiska konkurrenskraften som för att säkerställa EU:s självbestämmanderätt i den digitala världen.

En värdebaserad digitalisering och rättvis dataekonomi är centrala konkurrensfaktorer för EU. Sitra anser att det är bra att en digigrön övergång, hållbarhet och rättvisa understryks i kommissionens arbetsprogram som ett övergripande tema. Förutom dessa teman ska ansvarsfullhet och digital självbestämmanderätt synas ännu starkare i Europas program för digital politik. Digital självbestämmanderätt ska vara en del av de europeiska digitala principerna som vid sidan om grundläggande och mänskliga rättigheter även styr innehållet för digitala årtiondemål och EU-organens verksamhet. Den digitala självbestämmanderätten hos såväl individer som företag ska läggas fram tydligt inom alla initiativ och åtgärder.

I en digital övergång ska också demokrati och mänskliga rättigheter uppmärksammas. I sitt program betonar kommission också konfidentiell, säker och människocentrerad teknologi. Det skulle vara viktigt att detta uppmärksammades starkare även i Finlands ståndpunkt, det vill säga att Finland skulle stödja europeisk rättvis och människocentrerad modell för dataekonomi i länder där individen har möjlighet att hantera sin egen data. För närvarande är strukturerna, verksamhetssätten och incitamenten inom dataekonomi inte rättvisa ur vare sig enskilda människors eller de flesta europeiska företagens perspektiv. 

Förutom genom årtiondemålen främjar Europeiska kommissionen digital övergång med omfattande nya regleringar och förnyelser (Datastrategi). Målet med regleringarna är att möjliggöra inre marknader för data och främja rättvis datadriven affärsverksamhet, trots detta hotar rättslig osäkerhet att minska potentialen hos den europeiska dataekonomin. Enligt Sitras företagsenkät är reglering och en otillräcklig förståelse av affärsmodeller de främsta hindren som europeiska företag möter i att dra nytta av potentialen inom dataekonomin, trots omfattande datalager. För att trygga enhetligheten och den inre marknaden för data är det viktigt att regleringens helhetsbild och relationen mellan olika initiativ och verktyg skulle beskrivas ännu tydligare.

Sitra understryker att reglering endast är ett verktyg för att främja den digitala övergången och stödjer kommissionens initiativ att främja digitala kunskaper i skolor och utbildning på högre nivå. Möjligheten att bredda digitala kunskaper och central kompetens inom dataekonomi (till exempel affärsmodeller och reglering) ska vara tillgängligt och tvärvetenskapligt. Dessutom behövs satsningar i incitament och en kultur som uppmuntrar till försök och uppkomst av innovationer.

Demokratin till principen som genomsyrar utvecklingen av EU (En ny satsning på demokrati i EU)

Utvecklingen av demokrati och dess attraktion i världen förutsätter en vägvisande roll hos den europeiska gemenskapen. Endast ett folkstyrt, ekonomiskt stabilt system som respekterar mänsklig värdighet är attraktivt för medborgare.  EU har ett särskilt ansvar i att både försvara och utveckla demokrati och mänskliga rättigheter – inte enbart EU-institutionerna utan också medlemsländerna. EU skulle också kunna uppmuntra medlemsländerna till att utveckla nya deltagar- och påverkansmöjligheter.

I kommissionens arbetsprogram har man identifierat flera centrala mål för att utveckla demokratin. Demokratin hanteras emellertid som en egen företeelse och betraktas inte som en övergripande princip i programmet, fastän rubriken ”Göra Europa starkare tillsammans” ger en uppfattning av att medborgarna istället för förvaltningen skulle vara delaktiga i EU:s utvecklingsarbete. Ur Sitras perspektiv är demokrati inte en företeelse som kan utvecklas separat, utan det är livsvillkoret för den Europeiska unionens framtid.

Sitra anser att det är viktigt att kommissionen avser att stärka europeisk demokrati bland annat genom att satsa på nya former av medborgardeltagande. Europas framtidskonferens är ett välkommet försök där medborgare tas med i större utsträckning i diskussioner som berör EU:s framtid. Det är anmärkningsvärt att legitimiteten hos de inkluderande processerna bedöms i sista hand enligt hur och i vilken utsträckning de påverkar beslutsfattandet.

Kopplingen till beslutsfattandets strukturer är en central fråga i att utveckla alla nya former av medborgardeltagande. De bästa lärdomarna från EU:s framtidskonferens ska utnyttjas som ett startskott för att annat normalt beslutsfattande inom EU i fortsättningen skulle öppnas modigt för nya former av deltagande. I Finlands ståndpunkt konstateras helt korrekt, att man förutom nya möjligheter för att påverka ska främja medvetenheten kring andra deltagar- och påverkansverktyg, såsom EU-medborgarinitiativ och kommissionens offentliga samråd.

Källor

Publikationer

Sitra (2021): Vårt lilla stora land: Hur kan Finlands klimatledarskap gagna oss och andra?
Sitra (2021): Svårt för europeiska företag få grepp om dataekonomin
Sitra (2021): Principles-based frameworks and tools for fair data economy
Europeiska Kommissionen (2021): The Digital Economy and Society Index (DESI)

Webbplats

France, Germany, UK, US and EU launch ground-breaking International Just Energy Transition Partnership with South Africa. EU-kommissionens meddelande 2.11.2021. Tillgänglig: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5768

 

Kontakta oss

Vad handlar det om?