Utlåtande
Beräknad läsningstid 3 min

Sitras utlåtande om ändringar i upphovsrättslagen

Principerna om öppenhet i vetenskap och forskning är viktiga. Material som erhållits genom datautvinning ska kunna användas för vidare forskning. Lagförslaget bidrar till att en rättvis dataekonomi förverkligas i Finland.

Författarna

Kristo Lehtonen

Direktör, Rättvis dataekonomi

Reijo Aarnio

Senior Advisor, Rättvis dataekonomi

Marja Pirttivaara

Ledande Expert, Rättvis dataekonomi

Meeri Toivanen

Expert, Vägkarta för en rättvis dataekonomi

Publicerad

Bakgrund

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har deltagit i det offentliga samrådet och avgett ett utlåtande om ändringen av upphovsrättslagen. Undervisnings- och kulturministeriet har bett om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och 184 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Undervisnings- och kulturministeriet samlar in respons på ett lagförslag med vilket EU:s direktiv om upphovsrätt och direktivet om onlinesändningar föreslås att inkluderas i Finlands lagstiftning. Genomförandet av direktiven förutsätter omfattande ändringar i upphovsrättslagen. Syftet med de föreslagna ändringarna är att modernisera regleringen om upphovsrätt.

Direktiven utgör den sista delen av ett mer omfattande projekt bestående av fem olika lagstiftningsförslag, som Europeiska kommissionen genomför i syfte att modernisera upphovsrätten. Syftet med direktiven är att säkerställa en mer omfattande tillgång till innehåll i hela EU, anpassa inskränkningarna i upphovsrätten till digitala och gränsöverskridande miljöer samt främja uppnåendet av en välfungerande marknad för upphovsrätt.

Sitras främsta observationer

Sitra anser att lagförslaget bidrar till att en rättvis dataekonomi förverkligas i Finland. Inom Sitra strävar temat för dataekonomi att bygga upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund. Detta innebär förändringar i ekonomiska strukturer, som inom regleringen och spelreglerna, förnyelse och förbättrad konkurrenskraft.

Rättvisa innebär att individernas, företagens och samhällets intressen är i balans, något som är väsentligt även i reformen av upphovsrättslagen.

Sitra anser att principen om öppen vetenskap och forskning är viktig och anser att material som erhållits genom datautvinning ska kunna användas för vidare forskning och att reproducerbarheten i forskning ska förverkligas.

Sitra konstaterar att beskrivningen av upphovsrättssystemets allmänna betydelse är noggrann och välgjord. I högsta domstolen behandlas frågan om ett mediebolags rätt att publicera ett fotografi i en nätpublikation med stöd av den pressens så kallade citaträtt i enlighet med upphovsrättslagen. Högsta domstolens avgörande är en viktig riktlinje i upphovsrättsfrågor.

Mer information

Undervisnings- och kulturministeriets begäran om utlåtande i utlåtandetjänsten

Läs Sitras utlåtande (PDF, på finska) Utkast till regeringens proposition till riksdagen, upphovsrättslagen

Vad handlar det om?