Utlåtande
Beräknad läsningstid 4 min

Sitras utlåtande om EU:s initiativ till datalag

Det finns skäl för Europa att påverka utvecklingen av den digitala marknaden i enlighet med en europeisk värdegrund. Att kontrollera avtalsvillkoren för datadelning kunde öka delning mellan företagen, om de blir sinsemellan mer jämställda och den ena parten inte kan ställa orimliga krav på den andra.

Författarna

Kristo Lehtonen

Direktör, Rättvis dataekonomi

Reijo Aarnio

Senior Advisor, Rättvis dataekonomi

Laura Halenius

Projektledare, Vägkarta för en rättvis dataekonomi

Meeri Toivanen

Expert, Vägkarta för en rättvis dataekonomi

Publicerad

Bakgrund

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har deltagit i Europeiska kommissionens offentliga samråd och avgett ett utlåtande om EU:s datalag som bereds för närvarande.

Kommissionen presenterade sin vision om dataekonomi i februari 2020, då den publicerade datastrategin för Europa. Lagstiftningsinitiativet om datalagen är en del av den. Syftet är att presentera åtgärder för att genomföra en rättvis dataekonomi och säkerställa tillgången till och användningen av data i situationer mellan företag och samt mellan företag och myndigheter.

Ett av målen i datastrategin är att främja datadelning från företag till myndigheter i allmänhetens intresse. Med detta avses fördelar för hela samhället, oavsett om det handlar om att reagera på katastrofer eller att förbättra offentliga tjänster.

Tillgången till data som innehas av den privata sektorn kunde enligt kommissionen erbjuda EU-myndigheterna viktig information för att till exempel förbättra kollektivtrafiken, kontrollera epidemier eller främja bevisbaserad politik. Företag kan uppmuntras till sådan datadelning med hjälp av till exempel olika incitament.

Kommissionen har bedömt att rättvisa avtalsvillkor mellan företagen kan uppmuntra dem till datadelning sinsemellan. I nuläget sker detta inte i tillräcklig utsträckning, bland annat på grund av företagens vilja att skydda konfidentiella uppgifter.

Initiativet till datalagen syftar inte till att ändra dataskyddslagstiftningen.

De synpunkter som insamlas i samrådet utgör ett stöd för utformningen av datalagen.

Samrådet har följande delar:

  • datadelning från företag till myndigheter i allmänhetens intresse
  • datadelning mellan olika företag
  • verktyg för datadelning – smarta kontrakt
  • förtydligande av rättigheterna avseende icke personliga data från sakernas internet som härrör från yrkesmässig användning
  • förbättring av dataportabiliteten för företag som använder molntjänster
  • komplettering av rätten till dataportabilitet inom ramen för artikel 20 i allmänna dataskyddsförordningen
  • immateriella rättigheter – skydd av databaser
  • skyddsåtgärder för andra data än personuppgifter i internationella sammanhang

Sitras främsta observationer

Sitra bedömer att det finns skäl för Europa att påverka utvecklingen av den digitala marknaden i enlighet med en europeisk värdegrund. Till exempel har den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) spritts utanför Europa som en del av EU:s handelspolitik och -avtal.

Sitra understryker att nya affärsmodeller för en rättvis dataekonomi kan stärka Europas konkurrenskraft. Vid stärkning av den digitala inre marknaden i Europa gäller det att komma ihåg Europas potential.

Sitra anser att det är viktigt att datalagens förhållande till övrig lagstiftning, som dataförvaltningsakten och den allmänna dataskyddsförordnigen ska förtydligas ytterligare och att dess inverkan på nationell lag ska övervägas noggrant.

Sitra bedömer att en kontroll av avtalsvillkoren så att den ena parten inte ensidigt kan ställa orimliga krav på den andra, kunde öka datadelning mellan företagen. För att rättvis datadelning ska kunna ökas ytterligare, bör den delande parten få rimlig avkastning. Den som får åtkomst till data borde för sin del betala en rimlig avgift.

Vad gäller smarta kontrakt bedömer Sitra att de primära utmaningarna när det gäller skalning av smarta kontrakt mellan blockkedjor och ekosystem gäller rättsliga utmaningar och dataskyddsfrågor. Med smarta kontrakt avses dataprogram med vilka dataöverföringar kan automatisera samt data förenas i enlighet med vissa variabler. Smarta kontrakt erbjuder möjligheter till exempel inom smart trafik, smart tillverkningsindustri och smart energi.

Sitra bedömer att smarta kontrakt kan främja avtalshantering, övervakning och förtroende samt effektivisera processer och resursanvändning. Detta kan också medföra besparingar.

Sitras utlåtande kan läsas i sin helhet i bilagan till artikeln och på kommissionens webbplats.

Mer information

Läs Sitras utlåtande om EU:s initiativ till datalag i sin helhet.

Kommissionens begäran om samråd

Vad handlar det om?