Utlåtande
Beräknad läsningstid 5 min

Sitras utlåtande om översynen av EU:s konkurrensregler

De nuvarande konkurrensreglerna är inte tillräckligt tydliga och lätta att tolka ur dataekonomiföretagens perspektiv. Företagen måste kunna samarbeta och dela data också med faktiska eller potentiella konkurrenter i dataekosystem.

Författarna

Kristo Lehtonen

Direktör, Rättvis dataekonomi

Reijo Aarnio

Senior Advisor, Rättvis dataekonomi

Meeri Toivanen

Expert (på lång ledighet), Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Bakgrund

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har deltagit i Europeiska kommissionens offentliga samråd och avgett ett utlåtande om översynen av EU:s konkurrensregler.

Enligt EU:s nuvarande konkurrensregler är avtal och annat samarbete mellan företag inte tillåten på den inre marknaden när vissa villkor uppfylls. Undantag till konkurrensreglerna erbjuds av de regler som nu ses över. Dessa regler gäller forsknings- och utvecklingsavtal, specialiseringsavtal samt så kallat horisontellt samarbete mellan företag. Med horisontellt samarbete avses avtal mellan faktiska eller potentiella konkurrenter.

Den aktuella översynen syftar till att uppdatera undantagsreglerna för att de bättre ska svara mot aktuella utmaningar. Samtidigt är avsikten att se över dem så att de motsvarar kraven som den gröna omställningen och digitaliseringsutvecklingen ställer.

Enligt datastrategin för Europa, som publicerades i februari 2020, kräver en inre datamarknad och rättvis dataekonomi stöd av en fungerande konkurrenslagstiftning som beaktar utmaningarna på en marknad som utvecklas snabbt, i synnerhet ur små och medelstora företags perspektiv.

Kommissionens initiativ är en del av en större översyn av EU:s konkurrensregler. Den omfattar till exempel en granskning av riktlinjerna för statligt stöd till digitaliseringsprojekt samt en utökad reglering. Utökad reglering utgörs av till exempel lagen om digitala tjänster och lagen om digitala marknader som publicerades i december 2020.

Sitras främsta observationer

Sitra understryker att digitaliseringsutvecklingen ska ges en allt mer central ställning när konkurrensreglerna ses över. Digitalisering och dataekonomi har förändrat världen märkbart från det att de nuvarande konkurrensreglerna trädde i kraft i början av 2010-talet. Genomförandet av datastrategin för Europa och innovationer som utvecklas snabbt formar verksamhetsmiljön ytterligare.

Syftet med konkurrensreglerna är att skydda det allmänna intresset och trygga konsumenternas ställning och hållbar utveckling. Sitra påpekar att den europeiska lagstiftningen ska stödja utvecklingen av en rättvis dataekonomi. Samtidigt gäller det att akta sig för att man inte oavsiktligt förhindrar uppkomsten av innovativa, databaserade affärsmodeller.

Rättslig osäkerhet kan förhindra utvecklingen av innovationer och dataekonomin, om företagen beslutar sig för att dela och använda data försiktigt. I Sitras internationella företagsenkät (23.5.2021) upplevde en tredjedel av de stora företagen och små och medelstora företagen att en komplicerad reglering är den största utmaningen i dataekonomin.

Sitra bedömer att de nuvarande konkurrensreglerna är inte tillräckligt tydliga och lätta att tolka ur ett dataekonomiperspektiv. Vid översynen av konkurrensreglerna gäller det att fokusera på de konkurrensfrämjande sidorna av datadelning i stället för att granska företagens marknadsandelar.

Sitra anser att det särskilt gäller att satsa på små och medelstora företags behov. Små och medelstora företag har en betydande roll i att trygga mångfalden på marknaden, men de har också mer begränsade resurser än stora företag för att följa regleringens krav.

Affärsmodellerna i dataekonomi baserar sig på delning och användning av data mellan företagen. Användning och delning av data kan öka värdet på data ytterligare. Sitra anser att det är viktigt att data ska kunna användas och delas på ett så omfattande sätt som möjligt mellan företagen och på så sätt stödja uppkomsten av innovationer.

I dataekonomin bestäms företagens konkurrenskraft av deras förmåga och villighet att dela data med andra samt utnyttja data på allt mer kreativa sätt. Därför kan möjligheten att samarbeta med faktiska eller potentiella konkurrenter till exempel inom dataekosystem vara livsviktigt för företaget.

Enligt Sitras utredning (2.6.2021, på finska) är bristen på förtroende mellan företagen och ovilligheten att dela data med andra ett hinder för att dataekosystem ska fungera.

Utöver konkurrensregler behövs därför också en europeisk mjuk infrastruktur, dvs. kontrakt och standarder mellan parterna som är brett accepterade. För detta ändamål har Sitra tagit fram en regelbok för rättvis dataekonomi (på finska). Den innehåller verktyg och avtalsmallar som gör det lättare för företag att skapa datanätverk.

Sitras utlåtande kan läsas i sin helhet i bilagan till artikeln.

Mer information

Läs Sitras utlåtande om översynen av EU:s konkurrensregler

Kommissionens begäran om samråd

Vad handlar det om?