Lausunnot
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitran lausunto EU:n kilpailusääntöjen tarkistuksesta

Nykyiset kilpailusäännöt eivät ole datataloudessa toimivien yritysten näkökulmasta riittävän selkeät ja helposti tulkittavat. Yritysten on voitava tehdä yhteistyötä ja jakaa dataa myös todellisten tai mahdollisten kilpailijoiden kanssa dataekosysteemeissä.

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Reijo Aarnio

Vanhempi neuvonantaja, Reilu datatalous

Meeri Toivanen

Asiantuntija, Datatalouden tiekartta

Julkaistu

Tausta

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on osallistunut Euroopan komission julkiseen kuulemiseen ja antanut lausunnon EU:n kilpailusääntöjen tarkistuksesta.

EU:n nykyisten kilpailusääntöjen mukaan yritysten välinen sopiminen ja muu yhteistyö ei ole sallittua sisämarkkinoilla tiettyjen ehtojen täyttyessä. Poikkeuksia kilpailusääntöihin ovat tarjonneet säännöt, jotka on nyt otettu tarkistettavaksi. Nämä säännöt koskevat tutkimus- ja kehityssopimuksia, erikoistumissopimuksia sekä niin kutsuttua yritysten horisontaalista yhteistyötä. Horisontaalisella yhteistyöllä tarkoitetaan nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden välistä sopimista.

Nyt käsillä oleva tarkistus pyrkii päivittämään poikkeussäännöt, jotta ne vastaisivat paremmin nykyajan haasteisiin. Samalla ne on tarkoitus uudistaa vastaamaan vihreän siirtymän ja digitalisaatiokehityksen vaatimuksia.

Helmikuussa 2020 julkaistun Euroopan datastrategian mukaisesti datan sisämarkkinat ja reilu datatalous vaativat tuekseen toimivaa kilpailulainsäädäntöä, joka huomioi nopeasti kehittyvien markkinoiden haasteet erityisesti pk-yritysten näkökulmasta.

Komission aloite on osa laajempaa EU:n kilpailusääntöjen tarkistamista. Siihen kuuluu esimerkiksi digitalisaatiohankkeiden valtiontukien suuntaviivojen tarkastelu sekä sääntelyn laajentaminen. Sääntelyn laajentamista ovat olleet esimerkiksi joulukuussa 2020 julkaistut digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös.

Sitran päähuomiot

Sitra korostaa, että digitalisaatiokehityksen tulee olla aiempaa keskeisemmässä asemassa, kun kilpailusääntöjä tarkistetaan. Digitalisaatio ja datatalous ovat muuttaneet maailmaa merkittävästi siitä, kun nykyiset kilpailusäännöt astuivat voimaan 2010-luvun alussa. Euroopan datastrategian toimeenpano ja nopeasti kehittyvät innovaatiot muovaavat toimintaympäristöä entisestään.

Kilpailusääntöjen tarkoituksena on suojella yleistä etua ja turvata kuluttajien asema ja kestävä kehitys. Sitra huomauttaa, että eurooppalaisen lainsäädännön on tuettava reilun datatalouden kehittymistä. Samalla on kuitenkin varottava, ettei tahattomasti estetä innovatiivisten datapohjaisten liiketoimintamallien syntyä.

Oikeudellinen epävarmuus voi estää innovaatioita ja datataloutta kehittymästä, jos yritykset päätyvät jakamaan ja käyttämään dataa varovasti. Sitran kansainvälisessä yrityskyselyssä (23.5.2021) kolmasosa vastanneista suur- ja pk-yrityksistä koki monimutkaisen sääntelyn suurimmaksi haasteeksi datataloudessa toimittaessa.

Sitra arvioi, että nykyiset kilpailusäännöt eivät ole datatalouden näkökulmasta riittävän selkeät ja helposti tulkittavat. Kilpailusääntöjen tarkistuksessa olisi keskityttävä datan jakamisesta syntyviin kilpailua edistäviin puoliin sen sijaan, että tarkastellaan yritysten markkinaosuuksia.

Erityisesti pk-yritysten tarpeisiin on Sitran mielestä panostettava. Pk-yrityksillä on merkittävä rooli markkinoiden moninaisuuden turvaamisessa, mutta niillä on suuria yhtiöitä rajallisemmat resurssit sääntelyvaatimusten noudattamiseen.

Datatalouden liiketoimintamallit pohjautuvat datan jakamiseen ja käyttöön yritysten välillä. Datan käyttö ja jakaminen voivat lisätä sen arvoa entisestään. Sitra pitää tärkeänä, että dataa voidaan käyttää ja jakaa mahdollisimman laajasti yritysten välillä ja näin tukea innovaatioiden syntyä.

Datataloudessa yrityksen kilpailukykyä määrittää sen kyvykkyys ja halukkuus jakaa dataa muiden kanssa sekä hyödyntää dataa yhä luovemmin. Tämän vuoksi mahdollisuus tehdä yhteistyötä mahdollisten tai todellisten kilpailijoiden kanssa esimerkiksi dataekosysteemeissä voi olla yritykselle elintärkeää.

Sitran selvityksen mukaan (2.6.2021) dataekosysteemien toiminnan esteenä on usein yritysten luottamuksen puute ja haluttomuus jakaa dataa muiden kanssa.

Kilpailusääntöjen lisäksi tarvitaankin eurooppalaista pehmeää infrastruktuuria eli laajalti hyväksyttyjä sopimuksia ja standardeja osapuolten välillä. Tätä tarkoitusta varten Sitra on kehittänyt Reilun datatalouden sääntökirjan. Se sisältää dataverkoston rakentamista helpottavia työkaluja ja sopimuspohjia yrityksille.

Sitran lausunto on luettavissa artikkelin liitteenä olevasta asiakirjasta.

Lisätietoja

Lue Sitran lausunto EU:n kilpailusääntöjen tarkistuksesta.

Komission kuulemispyyntö

Mistä on kyse?