Frågor och svar
Beräknad läsningstid 3 min

Vanliga frågor om partnerprogrammet

Något du vill fråga om partnerprogrammet? Här har vi samlat vanliga frågor och svar på dem.

Publicerad

Obs! Ansökningstiden för Framtidsfrekvensen-partnerprogrammet har gått ut.

Är det möjligt att samla ett team som arbetar på svenska eller engelska?

Partnerprogrammets arbetsspråk är finska. Vi förutsätter naturligtvis inte fullständiga språkkunskaper i finska men det är viktigt att man kan följa med när det talas finska. Allt material för Framtidsfrekvensen finns också på engelska och det projekt som genomförs under partnerprogrammet kan också göras på engelska eller något annat språk. Ansökningsblanketten kan vid behov fyllas i på engelska eller svenska.

Är det möjligt att söka till eller delta i partnerprogrammet även utan bakgrundsorganisation (till exempel om man är en grupp unga som vill medverka)?

Ja, det är det. En bakgrundsorganisation behövs om ni är intresserade av att ansöka om finansiering för ert projekt senare, eftersom vi endast kan bevilja finansiering till ”juridiska personer”, dvs. organisationer. Den organisation som finansieringsavtalet ingås med ska vara en aktör inom den offentliga eller tredje sektorn. Det kan dock också finnas människor från den privata sektorn i ert team.

Vad betyder sparrningen som ingår i partnerprogrammet?

I partnerprogrammet kommer det sannolikt att finnas team som har väldigt olika idéer för att utnyttja Framtidsfrekvensen-metoden. Därför vill vi utöver gemensamma utbildningsdagar också anordna separata sparrningsmöten med varje team för att hjälpa och stödja dem i att förverkliga just deras egna planer.  Vi arrangerar minst ett teamspecifikt sparrningsmöte under hösten 2021. Om teamet beslutar sig för att ansöka om Sitra-finansiering för att genomföra sitt projekt och finansieringen beviljas, anordnar vi sparrningsmöten med teamen vid tidpunkter som vi kommer överens om tillsammans under 2022.

Hur mycket kan vi tillämpa Framtidsfrekvensen-metoden?

Framtidsfrekvensen är planerad så att den omfattar en introduktion och tre helheter (utmana, föreställ dig och handla) och inledningar som stödjer dem samt individuella uppgifter och smågruppsuppgifter. Metoden kan tillämpas och bearbetas efter gruppens och kontextens behov och närmare tips för detta finns i handboken för ledare i Framtidsfrekvensen-metoden

Var går då gränsen för att bearbeta Framtidsfrekvensen? Metodens kärna är att koppla in framtidstänkande i nutidens aktiviteter. Därför är Framtidsfrekvensen inte Framtidsfrekvensen om den inte innehåller dessa tre på varandra följande delar: 1) utmana, 2) föreställ dig, 3) handla. I utmana-delen ska gruppen behandla vissa befintliga antaganden om framtiden, i föreställ dig-delen ska de skapa en vision och i handla-delen ska denna vision kopplas in till gärningar i dag. Det är dock möjligt att bearbeta på vilket sätt och med vilka metoder respektive del genomförs.

Vad kan finansieringen som ansöks senare användas för? Är det möjligt att till exempel betala löner?

Finansieringen används för att genomföra projektet, vilket innebär att den också kan användas för att betala lön. Finansieringen kan inte användas för finansiell verksamhet, och till exempel inte för anskaffning av datorer eller motsvarande anordningar. Ingen självfinansieringsandel krävs av projekten.

Kan vi söka till Framtidsfrekvensen-partnerprogrammet även om vi redan medverkar i något annat Sitra-projekt?

Ja. Det att ni redan är Sitras partner hindrar er inte att söka till Framtidsfrekvensen-partnerprogrammet.

Vad handlar det om?