Kommentar
Beräknad läsningstid 3 min

Europeiska kommissionens datastrategi visar vägen mot en rättvis dataekonomi

Europeiska kommissionen har lanserat en ambitiös datastrategi. I helheten ingår en rad politiska åtgärder, vars syfte är att styra Europas digitala framtid.

Författare

Laura Halenius

Projektledare, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Dataekonomin är ett av de strategiska fokusområdena för Finlands EU-ordförandeskap. Under ledning av Finland skapades under ordförandeskapet principer för dataekonomi för att konkretisera och främja en människocentrerad, framgångsrik och balanserad europeisk dataekonomi. Diskussion om principerna för användningen av data är en bra början. Det är också värdefullt att kommissionen fortsätter detta arbete och har lagt data i fokus för beslutsfattandet.

En central del av den helhet som gavs ut 19.2.2020 är EU:s datastrategi som kommissionen vill använda för att skapa en gemensam inre marknad för utnyttjande av data. Ett stort mål är att såväl företag, forskare som den offentliga sektorn ska kunna lättare dela och utnyttja data sinsemellan.

Då man talar om att ta fram riktlinjer för en europeisk dataekonomi, är det inte enbart fråga om att man genom politiska åtgärder styr utvecklingen av den europeiska ekonomin. Den nya datastrategin och genomförandet av den har en avgörande betydelse för hur vårt vardagsliv och välbefinnande ser ut i framtiden. Med hjälp av bättre utnyttjande av data kan man främja såväl individens välfärd som företagens konkurrenskraft och offentliga tjänster. Omfattande delning och utnyttjande av data innebär emellertid flera utmaningar som den nya datastrategin för sin del försöker lösa.

I Europa har man redan stärkt konsumenternas förtroende med hjälp av lagstiftning för att påskynda i Europa affärsverksamhet som utgår från data. Startup-företag och storföretag har emellertid uttryckt sin oro över att den nya regleringen begränsar användningen av data i utvecklingen av affärsverksamhet, samtidigt som iakttagandet av bestämmelserna förorsakar betydande kostnader. Strategins nya angreppssätt till själva lagstiftningen är också anmärkningsvärt. Kommissionen har nu vaknat upp till att en ny innovationsmiljö förutsätter nya slags smidiga verksamhetsmodeller också i fråga om lagstiftningen.

Ett annat viktigt perspektiv i strategin är att man vill stärka individens rättigheter till hantering av egen data. Enligt strategins förslag utarbetar kommissionen under 2021 ett lagförslag som kallas Data Act. Ett syfte med lagförslaget är att stärka individens rätt att överföra data som samlats in av en tjänst till en annan tjänst. Med tanke på stärkande av individernas rättigheter är detta dokumentets mest intressanta lagförslag som, om det genomförs, också skulle kunna medföra stora affärsmöjligheter åt europeiska företag.

I centrum för datastrategin står hur man i framtidens dataekonomi tillgodoser individens skydd och jämfört med nuläget erbjuder större möjligheter att utnyttja data. Det behövs en gemensam vision och smidig reglering som utarbetas utifrån visionen, eftersom medlemsstaterna annars fattar sina egna beslut. Detta skulle leda till ett splittrat lagstiftningsmässigt lapptäcke och skulle förhindra uppkomsten av en inre marknad på europeisk nivå.

Sitra har byggt upp grunder för en rättvis dataekonomi i sitt IHAN-projekt sedan 2018. Vi stöder gärna kommissionen och andra europeiska initiativ som främjar en rättvis och människoorienterad dataekonomi. Förändringen är så stor att alla samhällssektorer måste involveras.

Sitra och Lisbon Council har tillsammans tagit fram en vägkarta för rättvis dataekonomi som erbjuder konkreta åtgärdsförslag i övergången till en rättvis och konkurrenskraftig dataekonomi.

Vad handlar det om?