Kommentti
Arvioitu lukuaika 3 min

Euroopan komission datastrategia viitoittaa tietä reilulle datataloudelle

Euroopan komissio julkisti kunnianhimoisen datastrategian. Kokonaisuus pitää sisällään joukon politiikkatoimenpiteitä, joiden tarkoitus on ohjata Euroopan digitaalista tulevaisuutta.

Kirjoittaja

Laura Halenius

Projektijohtaja, Datatalouden tiekartta

Julkaistu

Datatalous oli yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden strategisista painopistealueista. Suomen johdolla puheenjohtajuuskauden aikana luotiin datatalouden periaatteet (aineisto englanniksi) konkretisoimaan ja edistämään ihmiskeskeisestä, menestyvää ja tasapainoista eurooppalaista datataloutta. Keskustelu datankäytön periaatteista oli hyvä alku. Onkin hienoa, että komissio jatkaa tätä työtä ja on nostanut datan päätöksenteon keskiöön.

Keskeinen osa 19.2.2020 julkaistua kokonaisuutta on EU:n datastrategia (PDF englanniksi), jonka avulla komissio haluaa luoda yhtenäiset sisämarkkinat datan hyödyntämiselle. Isona tavoitteena on, että niin yritykset, tutkijat kuin julkinen sektorikin voisivat jakaa ja hyödyntää dataa keskenään entistä helpommin.

Kun puhutaan suuntaviivojen rakentamisesta eurooppalaiselle datataloudelle, ei ole kyse ainoastaan siitä, että politiikkatoimenpiteillä ohjataan eurooppalaisen talouden kehitystä. Uudella datastrategialla ja sen toteutuksella on ratkaiseva vaikutus myös siihen, miltä arkinen elämämme ja hyvinvointimme näyttää tulevaisuudessa. Datan nykyistä paremmalla hyödyntämisellä voidaan edistää niin yksilön hyvinvointia, eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä kuin julkisia palveluita. Datan laajamittaiseen jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyy kuitenkin useita haasteita, joita uusi datastrategia pyrkii omalta osaltaan ratkaisemaan.

Dataan perustuvan liiketoiminnan vauhdittamiseksi Euroopassa on jo lujitettu kuluttajien luottamusta lainsäädännön avulla. Startupit ja suuryritykset ovat kuitenkin esittäneet huolensa, että uusi sääntely rajoittaa datan käyttöä liiketoiminnan kehittämiseksi samalla, kun säännösten noudattaminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Huomionarvoista onkin strategian uudenlainen lähestymistapa itse lainsäädäntöön. Komissio on nyt herännyt siihen, että uusi innovaatioympäristö vaatii uudenlaisia ketteriä toimintamalleja myös lainsäädännön puolelle.

Toinen tärkeä näkökulma strategiassa on, että yksilön oikeuksia oman datan hallintaan halutaan vahvistaa. Strategian ehdotuksen mukaan komissio laatii vuonna 2021 Data Act -nimisen lakialoitteen, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa yksilön oikeutta siirtää yhden palvelun keräämä tieto toisen palvelun käyttöön. Tämä on yksilöiden oikeuksien vahvistamisen kannalta paperin kiinnostavin lakialoite, joka toteutuessaan voisi tuoda myös isoja liiketoimintamahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille.

Datastrategian keskiössä on, miten tulevaisuuden datataloudessa toteutuvat sekä yksilönsuoja että nykyistä laajemmat datan hyödyntämismahdollisuudet. Yhteistä visiota ja sen pohjalta tehtyä ketterää sääntelyä tarvitaan, koska muutoin jäsenvaltiot tekevät omia ratkaisujaan. Tämä johtaisi hajanaiseen lainsäädännön tilkkutäkkiin ja estäisi Eurooppa-tasoisen sisämarkkinan syntymisen.

Sitra on rakentanut reilun datatalouden perustuksia IHAN-projektissaan vuodesta 2018 lähtien. Tuemme mielellämme sekä komissiota että muita eurooppalaisia aloitteita reilun ja ihmiskeskeisen datatalouden edistämisessä. Muutos on niin iso, että mukaan tarvitaan kaikki yhteiskunnan sektorit.

Sitra ja Lisbon Council ovat yhdessä laatineet Reilun datatalouden tiekartan (aineisto englanniksi), joka tarjoaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siirtymässä kohti reilua ja kilpailukykyistä datataloutta.

Mistä on kyse?