Verktyg
Beräknad läsningstid 4 min

Perspektiv på framtiden

Vi kan förhålla oss på olika sätt till framtiden och till förändringen. Med det här verktyget kan du gestalta olika perspektiv på megatrenderna.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Olika människor och organisationer har mycket varierande inställningar till framtida utvecklingsförlopp och till megatrenderna. På den ena kanten sitter folk och viker foliehattar åt sig och tänker att allt som vi varit vana att tro på kommer att förändras. På den andra kanten har människor som går omkring med en papperspåse på huvudet – de låter bli att se sig om i världen eftersom de är fast övertygade om att förändringarna inte gäller dem.

Å andra sidan finns det de som ränner efter varje teknologihype som råkar vara i ropet för ögonblicket. De ser endast möjligheter i förändringarna. Och sedan finns det de som verkligen inte ser förändringen som någon möjlighet. Många av dem anser tvärtom att det redan skett alldeles för många förändringar.

Megatrenderna drar alltså upp gränserna för spelplanen där vi gör våra tolkningar och val. Dessa tolkningar och val är våra visioner om vad megatrenderna betyder för oss och hur vi ska gå dem till mötes. I anslutning till detta måste vi bedöma hur mycket vi ska förändras för att hantera megatrenderna: mycket eller endast litet. Det här är en viktig dimension i detta sammanhang. En annan dimension är huruvida vi i första hand betraktar megatrenderna som hot eller möjlighet. En aktör kan betrakta en omständighet som en enorm möjlighet, medan en annan aktör på goda grunder kan betrakta samma omständighet som ett allvarligt hot.

Gör så här:

Fundera på olika megatrender. Tror du att de kräver stora eller små förändringar av din organisation eller vårt samhälle? Och anser du att förändringen medför mer möjligheter än hot för din egen organisation eller för hela samhället? Placera dig själv, din organisation eller samhället i ett fyrfält utifrån dina svar.

Diskutera i grupp hur var och en placerar sig själv, sin organisation eller samhället i fyrfältet. Finns det stora skillnader i uppfattningarna? Vad beror skillnaderna på?

Använd er diskussion om fyrfältet som utgångspunkt för den nya visionen. Diskutera vad ni borde göra utgående från var ni placerade er i fyrfältet. Vilken vision skulle tillgodose den utmaning som ni definierat utifrån er studie av megatrenderna? Ni kan använda Visionsskaparens kontrollista som hjälp.

Ni kan också placera en existerande vision eller framtidsbild i fyrfältet. Beskriver den radikala omvälvningar eller små förändringar? Betraktar den förändringar som en möjlighet eller som ett hot? Finns det stora skillnader mellan visionen och er uppfattning?

Exempel:

Sitras vision, Välfärdens nästa rond (på finska), gör följande tolkningar om megatrenderna och deras effekter:

  • Enligt Sitras uppfattning kräver megatrenderna många förändringar i samhället.
  • Enligt Sitras uppfattning får vi inte underskatta de utmaningar som megatrenderna medför, men vi kan omvandla utmaningarna till möjligheter med stöd av de nordiska värderingarna.

Nästa steg:

Använd fyrfältet för att jämföra din uppfattning eller vision med andras. Du kan också fördjupa din studie av olika synvinklar genom att testa din vision i tre olika perspektiv.

Vad handlar det om?