nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Cirkulär ekonomi förändrar redan nu arbetet och arbetslivet – ny kompetens bygger på den nuvarande

Cirkulär ekonomi förändrar arbetet inom teknologi-, byggnads- och kemibranschen. Det är viktigt att lära sig nya saker och ha samarbetsförmåga och digital beredskap, visar en färsk utredning som Sitra har gjort.

Författare

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Övergången till kolneutral cirkulär ekonomi Kolneutral cirkulär ekonomi Ett ekonomiskt system som fungerar kolneutralt och har anpassat sig till jordens bärkraft. Öppna termsidan Kolneutral cirkulär ekonomi är i full gång. Utvecklingen påskyndas av den europeiska gröna given och de nationella målen. 

Cirkulär ekonomi har betydande konsekvenser för arbetet och framför allt för den kompetens som behövs. I Sitras utredning utredning Cirkulär ekonomi i framtidens arbetsliv (sammanfattning på svenska) granskade man hur den cirkulära ekonomins genombrott märks av inom tre finländska branscher och hurdan kompetens arbetsuppgifter inom cirkulär ekonomi kräver. 

Alla branscher som granskades i utredningen, det vill säga teknologi-, byggnads- och kemibranschen, har en central roll i den cirkulära ekonomin. I takt med att den cirkulära ekonomins genombrott accelererar förändras också kompetensbehoven. Förändringen tar sig olika uttryck i olika arbetsuppgifter och branscher. 

”Även om innehållet i de flesta arbetsuppgifterna förändras, hör de viktigaste kompetenskraven även i framtiden samman med grundläggande kompetens inom respektive bransch. Arbetsplatsernas nettoförändring bedöms vara positiv”, berättar ledande expert Eero Jalava, som lett utredningsarbetet vid Sitra. 

Utöver den grundläggande kompetensen byggs uppgiftsspecifik kompetens inom cirkulär ekonomi upp till exempel genom inlärning i arbetet, fortbildning eller studiehelheter med anknytning till cirkulär ekonomi. 

”Uppdragsbeteckningarna verkar i stor utsträckning förbli oförändrade, men deras innehåll förändras. Uppgiftsbeskrivningarna utvidgas och i framtiden blir det allt vanligare med team som kombinerar mångsidig kompetens och samarbete mellan olika aktörer. Övergången till cirkulär ekonomi kräver framför allt förmåga att lära sig nya saker”, fortsätter Jalava

Kompetenskraven inom cirkulär ekonomi är ofta bransch- och uppgiftsspecifika 

Inom kemibranschen kräver övergången till cirkulär ekonomi ny kompetens särskilt inom hantering och anskaffning av återvunna råvaror. 

Inom ramen för utredningsarbetet utarbetades kompetensprofiler för varje bransch, vilka är praktiska exempel på arbetsuppgifter inom cirkulär ekonomi. I framtiden kan en person som arbetar som operatör inom kemibranschen hantera nya material: till exempel kan man av bioavfall förädla fram råmaterial som är viktiga för den kemiska industrin. 

I teknologibranschens framtida kompetensbehov betonas planeringskompetens enligt cirkulär ekonomi, digitala färdigheter och nya kombinationer av kompetens. Till exempel måste en produktplanerare ha omfattande kunskaper om cirkulär ekonomi och förmåga att beakta en större mängd strängare krav på en produkt eller tjänst. 

I försäljningschefens arbete innebär cirkulär ekonomi i sin tur nya kundrelationer när man i större utsträckning övergår till affärsmodeller för cirkulär ekonomi, såsom hyres- och underhållstjänster, samt att erbjuda produkter som tjänster. 

I byggbranschens kompetensbehov betonas livscykeltänkande från planering och materialutveckling till reparationsbyggande och rivning, samt samarbete mellan olika aktörer och projekt. Förändringen syns i hela värdekedjan: i upphandlingen anskaffas återvunna råvaror eller byggnadsdelar och rivningen beaktas redan i planeringen av en byggnad. 

I fortsättningen övervakar arbetsledaren förutom kvaliteten och säkerheten även genomförandet av cirkulär ekonomi på arbetsplatsen. 

Samarbete och digitala färdigheter behövs inom alla branscher 

I övergången till cirkulär ekonomi blandas branscherna allt mer med varandra. Till exempel kan man skaffa råvaror från en annan sektors biflöden. Arbetet utförs allt oftare i team som kombinerar kompetens inom olika branscher och verksamheter. 

Övergången till cirkulär ekonomi förutsätter ofta digitala lösningar – till exempel hjälper digitala produktpass till att samla in och sprida information om produkternas egenskaper och de material de innehåller. Allmänt taget bedöms digitaliseringen bli en del av all verksamhet inom alla branscher. För att kompetensbehoven ska uppfyllas krävs att utbildningen i cirkulär ekonomi och sådan digital kompetens som stöder den utökas både vid läroanstalterna, på olika utbildningsstadier och på arbetsplatserna. 

”Förutseende av kompetensbehov samt utbildning hjälper till att nå framgång i en föränderlig värld. Det råder redan nu brist på experter på cirkulär ekonomi och andra hållbarhetslösningar inom många branscher. Framtidens kompetensbehov måste identifieras idag för att vi ska kunna svara på förändringen i tid ”, avslutar Eero Jalava

Utredningen om cirkulär ekonomi i framtidens arbetsliv grundar sig på intervjuer med företrädare för finländska företag och branscher, workshopar och forskningslitteratur. Utredningen genomfördes av Gaia Consulting Oy. 

Läs även Sitras arbetsdokument Effekterna av cirkulär ekonomi på arbete och kompetens (sammanfattning på svenska)

Vad handlar det om?