nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

En modell för rättvis dataekonomi från finans- och telesektorerna

Inom finans- och telebranschen är data guld. Branscherna är givetvis föregångare i att utnyttja den information de samlar in och att utveckla gemensamma praktiker. Sitra har rett ut vad vi kan lära oss av dem när vi utarbetar rättvisa spelregler för den europeiska datamarknaden. Med tanke på Europas konkurrenskraft är det redan bråttom med den sameuropeiska förvaltningsmodellen för datamarknaden.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Européerna använder aktivt digitala tjänster och myndigheterna här samlar in världens bästa data, men vi ligger efter våra konkurrenter när det gäller att utnyttja informationen. Det finns lyckligtvis undantag, såsom finans- och telesektorerna. I dessa branscher har de nordiska företagen rentav varit föregångare.

Sitra intervjuade veteraner i dessa branscher för att samla in information om hur databaserad affärsverksamhet utvecklas, dess framgångar och vilka fallgropar som bör undvikas. Lärdomarna har sammanställts i publikationen Pelissä Euroopan datatalouden tulevaisuus (Den europeiska dataekonomins framtid), som erbjuder verktyg för dem som skapar en rättvis dataekonomi.

”Vi utmanar samhällsaktörer och företag att diskutera hur man bygger upp en rättvis hanteringsmodell för alla. Dataekonomi är en enorm möjlighet för Europa, från hälsovård till klimatskydd och från livsmedelssäkerhet till intelligenta trafiksystem, säger Antti Kivelä, direktör för Sitras tema Förnyelseförmåga.

Hanteringsmodellen hjälper till att skapa förtroende – man bör undvika att regleringen sker i skikt

Finans- och telesektorerna har under årtiondenas lopp kunnat skapa en modell för förtroendebaserad hantering, inom ramen för vilken data rör sig mellan olika parter och olika länder. Även konsumenterna litar på de kända och traditionsrika företagens tjänster. Samtidigt har unga, innovativa företag erövrat marknaden med sina nya tjänster genom att samarbeta med stora företag.

”Regleringen har påverkat utvecklingen av affärsverksamheten inom båda branscherna under årtionden. Dessutom har branscherna kommit överens om egna standarder och verksamhetsmodeller. Dessa åtgärder har gjort det möjligt att skapa kompatibla tjänster och produkter för marknaden ”, betonar Sitras äldre rådgivare Risto Tornivaara.

Utifrån intervjuerna kan man konstatera att det är viktigt att tjänsterna är attraktiva och att alla parter drar nytta av användningen av data i form av bättre produkter och tjänster, för att bygga upp förtroendet. Med hjälp av lagstiftning och reglering kan myndigheterna öppna för nya möjligheter och erbjuda stöd, men det är sist och slutligen företagens uppgift att utveckla tjänsterna.

Den osammanhängande EU-marknaden och regleringens skikt är däremot en utmaning. På grund av skillnaderna mellan länderna kan företagen inte på en gång lansera tjänster och verksamhetsmodeller för hela den inre marknaden.

Europas konkurrenskraft inom dataekonomin är svag – det är bråttom med gemensamma riktlinjer

I februari 2020 publicerade Europeiska kommissionen en ambitiös strategi som definierar stegen mot en europeisk inre marknad för data. Målet är att främja tillgången till och distributionen av data så att företag, forskare och den offentliga sektorn bättre kan utnyttja den insamlade informationen som bränsle för nya tjänster och innovationer.

”Det krävs samarbete på flera olika nivåer för att skapa en datamarknad. Samtidigt måste man se till att exempelvis regleringen inte försämrar innovationsförmågan eller orsakar oskäliga ekonomiska olägenheter ”, betonar Tornivaara.

År 2018 startade Sitra ett IHAN-projekt som främjar rättvis dataekonomi. Arbetspapperet  Pelissä Euroopan datatalouden tulevaisuus  öppnar diskussionen om faktorer kring hanteringsmodellen för dataekonomi, vilken borde synas närmare.

Läs mer!

Sitra työpaperi
Pelissä Euroopan datatalouden tulevaisuus – Opit tele- ja finanssimarkkinoilta
1.10.2020
Eero Raunio, KPMG, Advisory

Vad handlar det om?