uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Reiluun datatalouteen mallia finanssi- ja telesektoreilta

Finanssi- ja telealoilla data on kultaa. Alat ovatkin edelläkävijöitä keräämiensä tietojen hyödyntämisessä ja yhteisten käytäntöjen kehittämisessä. Sitra selvitti, mitä voimme niiltä oppia, kun laadimme reiluja pelisääntöjä Euroopan datamarkkinoille. Euroopan kilpailukyvyn näkökulmasta datamarkkinoiden yhteiseurooppalaisella hallintamallilla on jo kiire.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Eurooppalaiset käyttävät aktiivisesti digitaalisia palveluita, ja viranomaiset keräävät täällä maailman laadukkainta dataa, mutta tietojen hyödyntämisessä olemme jääneet kilpailijoistamme jälkeen. Poikkeuksiakin onneksi on, kuten finanssi- ja telesektorit. Näillä toimialoilla pohjoismaiset yritykset ovat kunnostautuneet jopa edelläkävijöinä.

Sitra haastatteli kyseisten alojen konkareita kerätäkseen tietoja datapohjaisen liiketoiminnan kehityksestä, onnistumisista ja vältettävistä sudenkuopista. Opit on koottu julkaisuun Pelissä Euroopan datatalouden tulevaisuus – Opit tele- ja finanssimarkkinoilta, joka tarjoaa työkaluja reilun datatalouden rakentajille.

”Haastamme yhteiskunnallisia toimijoita ja yrityksiä keskusteluun kaikille reilun hallintamallin rakentamisesta. Datatalous on Euroopalle valtavan iso mahdollisuus aina terveydenhuollosta ilmastonsuojeluun ja elintarviketurvallisuudesta älykkäisiin liikennejärjestelmiin, Sitran uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä sanoo.

Hallintamalli auttaa rakentamaan luottamusta – sääntelyn kerroksellisuutta vältettävä

Finanssi- ja telesektoreilla on pystytty luomaan vuosikymmenten saatossa luottamukseen perustuva hallintamalli, jonka puitteissa data liikkuu eri toimijoiden ja eri maiden välillä. Myös kuluttajat luottavat tunnettujen, perinteikkäiden yritysten palveluihin. Samaan aikaan nuoret, innovatiiviset yritykset ovat valloittaneet markkinoita uusilla palveluillaan yhteistyössä suurten yritysten kanssa.

”Sääntely on vaikuttanut molemmilla toimialoilla vuosikymmenien ajan liiketoiminnan kehittymiseen. Lisäksi toimialat ovat sopineet omia standardeja ja toimintamalleja. Nämä toimet ovat mahdollistaneet yhteensopivien palveluiden ja tuotteiden syntymisen markkinoille”, Sitran vanhempi neuvonantaja Risto Tornivaara painottaa.

Tehtyjen haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että luottamuksen rakentumisessa tärkeitä ovat palveluiden houkuttelevuus ja se, että kaikki osapuolet hyötyvät datan käytöstä parempien tuotteiden ja palveluiden muodossa. Lainsäädännön ja sääntelyn keinoin viranomaiset voivat avata uusia mahdollisuuksia ja tarjota tukea, mutta palveluiden kehittäminen on lopultakin yritysten tehtävä.

Haasteet liittyvät puolestaan EU-markkinoiden epäyhtenäisyyteen ja sääntelyn kerroksellisuuteen. Maakohtaisten erojen takia yritykset eivät pysty lanseeraamaan yhdellä kertaa palveluita ja toimintamalleja koko sisämarkkinalle.

Euroopan kilpailukyky datataloudessa nykyisellään heikko – yhteisillä linjauksilla kiire

Euroopan komissio julkaisi helmikuussa 2020 kunnianhimoisen strategian, joka määrittää askeleet kohti datan eurooppalaisia sisämarkkinoita. Tavoitteena on edistää datan saatavuutta ja jakamista niin, että yritykset, tutkijat ja julkinen sektori voivat paremmin hyödyntää kerättyjä tietoja uusien palveluiden ja innovaatioiden polttoaineena.

”Datamarkkinan muodostaminen vaatii yhteistyötä monella eri tasolla. Samalla on huolehdittava siitä, ettei esimerkiksi sääntelyllä heikennetä innovaatiokykyä tai aiheuteta toimijoille kohtuuttomia taloudellisia haittoja”, Tornivaara korostaa.

Sitra käynnisti vuonna 2018 reilua datataloutta edistävän IHAN-projektin. Työpaperi Pelissä Euroopan datatalouden tulevaisuus on keskustelunavaus datatalouden hallintamalliin liittyvistä tekijöistä, joita tulisi tutkia tarkemmin.

Lataa ja lue!

Sitra työpaperi
Pelissä Euroopan datatalouden tulevaisuus
– Opit tele- ja finanssimarkkinoilta
Eero Raunio, KPMG, Advisory
1.10.2020

Mistä on kyse?