nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Förlusten av biologisk mångfald kan stoppas med cirkulära lösningar – livsmedel och jordbruk är avgörande 

Enligt en utredning publicerad av Sitra kan förlusten av biologisk mångfald stoppas och den biologiska mångfalden återhämta sig till samma nivå som under år 2000 senast 2035. En omställning till en cirkulär ekonomi inom fyra sektorer skulle vara tillräcklig.

Författare

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitras nya utredning “Tackling root causes – Halting biodiversity loss through the circular economy” modellberäknar för första gången i världen kvantitativt vilka effekter cirkulära lösningar inom fyra sektorer skulle ha på den biologiska mångfalden i världen.

I modelleringen granskades de förändringar i markanvändning som cirkulära lösningar möjliggör och hur dessa effekter i sin tur påverkar den biologiska mångfalden. Möjligheterna är omfattande: cirkulära åtgärder i livsmedels- och jordbrukssektorn samt inom bygg-, textil- och skogssektorn kan vända riktningen på den minskning av biologisk mångfald som sker i en oroväckande snabb takt – dvs. de kan på egen hand stoppa förlusten av biologisk mångfald och få naturen att återhämta sig.

Åtgärder behövs verkligen, eftersom den biologiska mångfalden minskar i en alarmerande takt överallt i världen – så även i Finland. Enligt rapporten kan minskningen av biologisk mångfald i världen emellertid stoppas och senast 2035 återställas till samma nivå som under år 2000 genom att övergå till en cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi i de nämnda fyra sektorerna.

I en cirkulär ekonomi produceras inte ständigt nya produkter. Istället utnyttjas produkter och material som redan finns så effektivt som möjligt, inte minst genom att behålla våra saker i bruk längre och samtidigt nyttja dem mer aktivt. Då krävs färre naturresurser och mer utrymme lämnas för naturen.

”Att stoppa minskningen av biologisk mångfald förutsätter betydande förändringar jämfört med det nuvarande sättet att tillverka och använda produkter och material. Det finns redan lösningar, men beslutsfattarna måste nu påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi, genom ekonomiska styrmedel och offentlig upphandling, samt genom att satsa på utbildning om cirkulär ekonomi”, berättar Kari Herlevi, projektledare på Sitra.

Livsmedelssektorn är avgörande, med lösningar från alternativa proteinkällor, minskning av matsvinn och regenerativ odling

Enligt utredningen har livsmedels- och jordbrukssektorn de största möjligheterna att stoppa förlusten av biologisk mångfald med hjälp av cirkulära åtgärder. Det är rent av möjligt att stoppa den globala förlusten av biologisk mångfald fram till 2035 enbart med cirkulära åtgärder i sektorn i fråga.

Livsmedels- och jordbrukssektorns mest effektiva cirkulära åtgärder består i att i allt större utsträckning övergå till alternativa proteinkällor som ersätter kött, minska på matsvinnet och ställa om till mer regenerativa odlingsformer.

Omställningen till en cirkulär ekonomi inom livsmedels- och jordbrukssektorn gör det möjligt att producera de livsmedel som mänskligheten behöver med betydligt mindre odlingsmark och färre insatsvaror än i dag, varvid den biologiska mångfalden ges mer utrymme. Enligt rapporten skulle cirkulära lösningar kunna frigöra ett landområde som är 1,5 gånger så stort som Europeiska unionen för andra ändamål senast 2050.

Omställningen till en cirkulär ekonomi ökar även ekonomins förmåga att stå emot och anpassa sig vid kriser och skapar affärsmöjligheter för företag i olika sektorer – i Finland finns det redan många exempel, som de cirkulära affärsmodeller som tillämpats inom textilsektorn.

”Finland har goda möjligheter att i stor omfattning i samhället införa cirkulära lösningar som stärker naturen. Den här rapporten visar att sådana lösningar även kan skapa arbetstillfällen och ge välbehövliga exportintäkter. Efterfrågan växer snabbt ute i världen”, fortsätter Herlevi.

I Finland kan den cirkulära ekonomin användas till att stoppa förlusten av biologisk mångfald genom att göra cirkulär ekonomi till en del av allt beslutsfattande. Särskilt bör de cirkulära åtgärder som både begränsar klimatförändringen och stoppar minskningen av biologisk mångfald prioriteras. Sådana åtgärder återfinns inom alla de sektorer som granskades i rapporten. Till exempel skulle en omställning till en cirkulär livsmedels- och jordbrukssektor minska jordbrukets metanutsläpp i världen med så mycket som 90 procent senast 2050.

Sitras utredning sammanställdes av experter från Sitra och konsultbolaget Vivid Economics som numera är en del av McKinsey & Company. Vivid Economics har tidigare tagit fram modelleringar som gäller biologisk mångfald, till exempel för den banbrytande Dasgupta-rapporten. Rapporten, som beställdes av Storbritanniens finansministerium, behandlade de ekonomiska kopplingarna till den biologiska mångfalden.

Bekanta dig med utredningen.

Utredningens resultat diskuteras även på ett internationellt webbseminarium som anordnas den 13 juni. Seminariets keynote-talare är Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research. Anmäl dig till webbseminariet.

Vad handlar det om?