nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Handlingsplan för rättvis dataekonomi erbjuder en ny grund för hållbar tillväxt i Europa

Digitalisering, artificiell intelligens och plattformsekonomi är de främsta drivkrafterna för att accelerera europeisk produktivitet och tillväxt i ett globalt sammanhang. Europa skulle kunna bygga en människocentrerad modell för dataekonomi som baseras på rättvis användning av data, enligt en policybrief som har publicerats av Lisbon Council och Sitra.

Författare

Laura Halenius

Projektledare, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Lisbon Council och Sitra har publicerat ett nytt diskussionsinitiativ kallad A roadmap for a fair data economy (En handlingsplan för en rättvis dataekonomi). I diskussionsinitiativet målas en vision upp om hur Europa kan ge individer kontroll över sin egen data, men även bli hemmakontinent åt spännande nya affärsmodeller inom finans, hälsa, mobilitet, energi och andra områden.

I diskussionsinitiativet beskrivs en konkret och mångfacetterad handlingsplan för att utveckla fungerande ekosystem för företag och möjliggöra en rättvis dataekonomi:

 • Få aktuell lagstiftning att fungera
  Fokusera på antagande av befintlig lagstiftning. Regeringar i samarbete med konsumentgrupper och företag behöver nu omsätta Europas nya regler för dataekonomin i praktiken genom att främja och säkerställa dataportabilitet, så att den fulla potentialen för återanvändning av data och individuell kontroll nås.
 • Föregå med gott exempel
  Myndigheter bör frivilligt följa dataskyddsförordningen (GDPR) och föregå med gott exempel gällande sin behandling av data och bidra till att skapa efterfrågan på teknik, standarder och tjänster
 • Bygga ekosystem och tillhandahålla infrastruktur
  Regeringar kan påskynda skapandet av nya tjänster och ekosystem, i synnerhet i sektorer med offentligt engagemang och reglering. Regeringar bör samarbeta med stora företag för att stödja skapandet av tjänster samt främja standarder och interoperabilitet
 • Främja rättvis dataekonomi på den politiska agendan
  Som i alla breda politiska skiften behövs en gemensam ansträngning för att göra medborgare medvetna om sina nya datarättigheter och företag medvetna om vilka möjligheter dessa innebär.

För att påskynda affärsverksamheten som grundar sig på data, har man förstärkt konsumenternas förtroende genom lagstiftning I Europa. Europas komission publicerade även riktlinjerna för etisk artificiell intelligens. Att välja förtroende som den drivande kraften för konkurrensen i Europa ä ren bra riktning. Start-up och storföretagen har uttryckt sin oro, att en ny reglering begränsar användningen av data I utvecklingen av ny affärsverksamhet, samtidigt som reglerna förorsakar betydande kostnader. I diskussionsinitiativet framförs att i rejäl dataekonomi finns det möjligheterna att använda data större än i den rådande modellen, och att man inte behöver göra kompromisser mellan användningen av data och individuellt skydd eller dataskydd. Individens samtycke är i nyckelrollen när man överför data. I rejälhet ingår tanken att förmånerna samlar sig till alla parter som delar och använder data: till individerna om använder tjänsterna, till data producenterna och till företagen som använder data för att erbjuda nya tjänster.

”Dataekonomin är fortfarande i sin linda. De förändringar vi har sett än så länge är en liten försmak av vad som komma skall. Nästa generation personligt anpassade tjänster kommer att kräva mer personuppgifter – inte mindre. Den som lyckas skapa tillit och brett deltagande och samtidigt kan utveckla personligt anpassade tjänsteinnovationer kommer att gå segrande ur nästa omvälvande skede”, säger Luukas K. Ilves, Deputy Director och Senior Fellow på Lisbon Council.

Diskussionsinitiativet hämtar inspiration från det som händer i Finland. Finland har tagit ledningen i utvecklingen av MyData-modellen.

”Finska toppföretag och startupföretag i olika sektorer har redan börjat utveckla MyData-baserade tjänster samt den underliggande infrastruktur och principer för interoperabilitet som behövs. Forskningsinstitut, regeringsorgan och andra organisationer stödjer utvecklingen”, tillägger Antti Kivelä, chef på Sitra.

För skapandet av hållbara ekosystem behövs partnerskap mellan det offentliga och det privata. En ny lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården syftar till att bygga nya ekosystem kring säker och transparent användning av personuppgifter inom social- och hälsovården i Finland genom att öppna data för innovationer och se till att data används på ett säkert sätt, så att människors tillit upprätthålls. Att kombinera personuppgifter, MyData, med icke-personliga data öppnar oanade möjligheter till tjänsteutveckling.

Sitra befinner sig mitt i den här utvecklingen genom IHAN-projektet och verkar aktivt för standardiseringsarbetet samt stödjer en rad pilotprojekt.  Sitra står inte ensamma med sitt projekt, utan flera ledande företag och organisationer runtom i Europa arbetar med initiativ för delning av personuppgifter. En andra generation hanterare av personlig information är de mellanhänder som kan orkestrera komplexa ekosystem där data återanvänds brett mellan sektorer medan individer hela tiden har översikt och kontroll.

EU:s lagstiftning understödjer redan den här visionen. Genom artikel 20 i dataskyddsförordningen införs en ny rätt till dataportabilitet och man stärker personuppgiftsrättigheter som får individer att känna sig trygga med datadelning. Särbestämmelser för banker och andra områden visar att lagstiftare blir allt mer medvetna om vilken roll dataportabilitet kan spela i främjandet av innovation.

I sommar 2019 kommer ett nytt Europaparlament att påbörja sitt arbete och Finland tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Meningen med detta diskussionsinitiativ är att ge riktlinjer för Europas framtid. Vi kommer att hålla den första diskussionen om det här dokumentet i Helsingfors den 8 maj, följt av fler möten i Bryssel.

#IHAN

Vad handlar det om?