archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Ny verksamhetsmodell för vården av hjärtpatienter i Tammerfors

Den nya verksamhetsmodellen betonar samarbetet mellan aktörer i den offentliga, privata och tredje sektorn i syfte att upprätta en smidig och kostnadseffektiv vårdled. Avsikten är att den nya modellen också ska införas på andra håll inom hälso- och sjukvården och i andra landskap.

Publicerad

Tammerfors stad, Birkalands sjukvårdsdistrikt och Tays Hjärtsjukhus har avtalat om en modell för införandet av en enhetlig vård av hjärtpatienter. Ett centralt mål är att göra vardagen lättare för patienten genom att erbjuda en smidig vårdled. Som partner i initiativet medverkar även hjärtdistriktet i Tavastland samt Sitra, som gett utvecklingsarbetet finansiering.

I Tammerfors område tas den nya modellen för anordnande av vårdleden för hjärtpatienter i användning år 2018. Den omfattar cirka 17 500 individuella patienter och nästan 40 000 serviceprestationer. De totala årliga kostnaderna för anordnandet av vården är cirka 36 miljoner euro.

”Det nya tillvägagångssättet är till nytta för alla parter, men särskilt för klienten och skattebetalarna. Enligt vår bedömning kan den nya modellen ge betydande inbesparingar på årsnivå samtidigt som patientens upplevelse av vården förbättras”, säger förvaltningsöverläkare Arto Lemmetty från Tammerfors stad.

Modellen gör det möjligt att organisera komplexa och omfattande vårdhelheter effektfullt och kostnadseffektivt. Parterna tar tillsammans ansvaret för planeringen, genomförandet och styrningen av vårdhelheten och delar på de risker och fördelar som förknippas med produktionen av vårdhelheten. Öppenhet är ett centralt element i samarbetet. I den nya modellen fungerar Tammerfors stad inte bara som beställare utan också som serviceproducent. De övriga serviceproducenterna är avtalsleverantörer av tjänster till staden. Tammerfors stad vill vara föregångare när det gäller att införa nya verksamhetsmodeller.

”Vi ville inte vänta tills social- och hälsovårdsreformen slutförs utan beslutade att gå vidare med det här initiativet eftersom det fanns ett klart behov av den nya verksamhetsmodellen. I bakgrunden finns ett flerårigt förberedande arbete under vilket vi systematiskt utnyttjat bland annat resultaten av undersökningar och utredningar i detta område. Därför var vi medvetna om de problematiska punkter som skulle lösas redan på förhand”, säger Lemmetty.

Lättare vardag för patienten

Den nya verksamhetsmodellen utgår från patienten. Traditionellt har verksamheten i området varit splittrad, vilket har orsakat bland annat dröjsmål och extra kostnader. Det har inte heller varit möjligt att behandla patienternas vårdleder som helhet. Därför har information inte förmedlats mellan olika producenter av vård och i värsta fall har patienten bollats fram och tillbaka.

”Ett av våra centrala mål är att göra vardagen lättare för patienten. Man måste medge att tillvägagångssättet inom social- och hälsovården alltför ofta varit producentcentrerad i stället för patientcentrerad. Vi har försökt utmana det här sättet att tänka och säkerställa under arbetets gång att den nya modellen framför allt gynnar patienten, vars vård i fortsättningen planeras och genomförs som en sammanhängande helhet”, betonar Arto Lemmetty.

Ny modell för hantering av omfattande och komplexa vårdhelheter

Det nya verksamhetssättet betonar vårdprocessens gemensamma mål och ett intensivt samarbete när vården planeras och genomförs.

”Det är dags att försöka komma ifrån det splittrade nätverket av tjänster. Det ligger i både klientens och vårdproducenternas och -anordnarnas intresse. Ett liknande tillvägagångssätt för hantering av komplexa vårdhelheter kan också användas på många andra områden där flera olika parter medverkar i behandlingen av en sjukdom. Bra exempel är diabetes, cancersjukdomar och mentala störningar”, berättar ledande sakkunnig Kimmo Haahkola från Sitra.

”Det här är den första praktiska tillämpningen i Finland som samlar ihop alla olika serviceproducenter och även föreningarna, som historiskt spelat en viktig roll inom hälso- och sjukvården i vårt land. En motsvarande modell kan i fortsättningen också användas i andra landskap”, fortsätter Haahkola.

Den nya verksamhetsmodellens resultat följs upp ingående och även en internationell jämförande granskning av den planeras.

Mer information

Arto Lemmetty, förvaltningsöverläkare, Tammerfors stad, tfn 040 806 3669
Kimmo Haahkola, ledande sakkunnig, Sitra, kimmo.haahkola@sitra.fi, tfn 050 380 8603
Aki Haukilahti, vice verkställande direktör, Tays Hjärtsjukhus, tfn 050 5265 466

Vad handlar det om?