Publicerad 12.11.2018

Samhällelig förändring förutsätter samarbete på bred front, försök och tid

Sitras oberoende och tilliten till samarbete som byggts upp genom långsiktigt arbete lyfts upp som framtidshusets styrkor i en utvärderingsrapport som publicerades i dag.
Författare

Resultatutvärderingen Möjliggörande av framtidsutsikter och lärande (publikationen på finska) betonar Sitras roll som aktiv upprätthållare av framtidsutsikter, utvecklare av metoder för delaktighet och nya verksamhetsmodeller samt sammanförare av olika intressegrupper.

I resultatutvärderingen som nu publicerades utreds om Sitra gör rätt saker, i rätt tid och på ett sätt som ger resultat. Utvärderingen behandlar särskilt Sitras roll som främjare av möjligheter att påverka för individer och sammanslutningar samt som kunskapsutvecklare.

Enligt en utvärdering som gjorts av Owal Group Oy och 4Front Oy har Sitra lyckats aktivera sinsemellan väldigt olika aktörer för framtidstänkande. Rollen inom det nationella förutsägelsearbetet, arbetet med megatrender samt främjandet av försökskultur får särskilt mycket beröm.

Enligt bedömare behöver man utveckla till exempel tätare partnerskap och synliga nätverk. Skalningen av Sitras resultat samt de korta projektperioderna medför utmaningar för samarbetet. Å andra sidan breddar en tilltalande, lättläst och effektiv information också gruppen deltagare.

”Då resultaten av Sitras arbete diskuteras lyfts det ofta fram sådant som vi åstadkommit, det vill säga vad vi gjort. Mindre ser man på hur vi åstadkommit resultaten. Frågan hur är dock ofta lika viktig som vad. Bedömarna tar på ett berömligt sätt upp detta perspektiv då metodutvecklingen betonas”, säger Sitras direktör för funktionerna Förutsägelse och Strategi, Paula Laine.

Sitras framtidsarbete styrs av visionen Välfärdens nästa rond samt för all verksamhet gemensamma resultatmål. Helheten resultatutvärdering har byggts upp för att analysera hur dessa mål förverkligas. De delar av  Sitras resultatutvärdering som publicerades i november 2017 fokuserade på hållbar ekonomi samt övergripande välfärd.  Alla resultatmål bedöms separat under åren 2017–2019. Utöver dessa färdigställs under år 2019 en sammanställande utvärdering om Sitras verksamhet, som enligt namnet samlar resultat från resultaturvärderingen och också analyserar Sitras omvärld samt verksamhet. Uppdragsgivare för en sammanställande utvärdering är Sitras förvaltningsråd det vill säga riksdagens bankfullmäktige. Här kan du läsa mera om Sitras utvärdering av verkningsfullhet.

Utvärderarnas rekommendationer

Verkningsfullhetsmålet Möjligheter att påverka för individer och sammanslutningar

1. Sitra ska i framtiden ta fram åtgärder för att bättre än tidigare dra nytta av existerande kunskap och erfarenhet som gäller individers och sammanslutningars möjligheter att påverka i utvecklingsarbete som gäller detta.

2. Sitra ska också framöver aktivt förespråka betydelsen av samhälleliga visioner och upprätthålla en gemensam framtidsbild för olika aktörer.

3. Sitra ska bilda ännu tätare och synligare partnerskap inom resultatmålet särskilt med centrala aktörer i området.

4. Sitra ska i fortsättningen strukturera och sprida nya utvecklingsmetoder.

Utvärderarnas rekommendationer


Verkningsfullhetsmålet Kompetens i en komplex värld

1. Sitra ska i fortsättningen utveckla åtgärder för stärkande av livslångt lärande och bättre nyttjande av individuell kunskap och individuellt kunnande.

2. Sitra ska fortsätta att stärka sin roll som strukturerare och spridare av försöksverksamhet.

3. Sitra ska bilda ännu tätare och synligare partnerskap särskilt med centrala aktörer inom området för resultatmålet Kompetens i en komplex värld.

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?