archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran vaikuttavuuden arviointi: hyvinvoinnin vauhdittaja ja talouden muutosajuri

Sitra on vahvistanut toimintansa arviointia ulkoisella arvioinnilla. Tuoreet arviointiraportit kohdistuvat Sitran valintoihin ja työhön talouden muutosajurina ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran toiminnan arviointia on vahvistettu ulkoisella arvioinnilla. Arvioinnin ovat toteuttaneet kuluneen vuoden aikana työhön julkisella kilpailutuksella valitut Owal Group Oy, 4Front Oy ja VTT.

Arvioijat toteavat, että Sitralla on ollut tärkeä rooli sekä talouden uudistamisessa että hyvinvointiajattelun muutoksessa. Sitran työtä kiitellään etenkin kiertotalouden ja vaikuttavuusinvestoimisen saralla. Kehityskohteiksi arvioijat nostavat suorat toimenpiteet koetun hyvinvoinnin edistämiseksi.  Arvioijat kannustavat Sitraa myös entistä avoimempaan hankkeiden valmisteluun ja sidosryhmien kuuntelemiseen valintoja tehdessä.

”Arvioijat ovat tunnistaneet keskeiset asiat Sitran vaikuttavuustyön onnistumisen kannalta”, kommentoi Sitran strategiajohtaja Paula Laine.

”Tulokset vahvistavat ymmärrystämme työstämme ja nostavat esiin tärkeitä kehityskohtia, joiden edistäminen vaatii pitkäjänteistä työtä”, Laine jatkaa.

Talouden muutosajuri ja pelinrakentaja

Toinen arvioinneista kohdistuu Sitran vaikuttavuustavoitteeseen Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi. Arvioinnin toteuttivat 4Front Oy ja VTT Oy.

Arvioinnissa tarkastelluissa aihealueissa on tapahtunut selvää kehitystä. Kiertotalous, kokeilut ja vaikuttavuusinvestoiminen ovat esimerkkejä Sitran agendalla olevista aiheista, joissa on tapahtunut konkreettista muutosta yhteiskunnan eri tasoilla. Ne ovat myös sisältöalueita, joissa Suomi on ollut kansainvälisesti esillä yhtenä edelläkävijämaana.

Vaikka kyse on monien toimijoiden toiminnan seurauksena tapahtuneesta kehityksestä, on arvioinnin perusteella Sitralla ollut tärkeä rooli talouden uudistamisessa. Näyttäisikin siltä, että Sitra on onnistunut tunnistamaan sopivia ”ikkunoita” kehitykselle, joissa se voi toimia tärkeänä muutosajurina.

Arvioijat toteavat, että Sitran suurin lisäarvo syntyy toimimisesta tavoitteiltaan kunnianhimoisten, laajojen, poikkisektoraalisten ja systeemisten ongelmien parissa, joihin muilla toimijoilla ei ole realistisia mahdollisuuksia paneutua. Kehittämiskohteina arvioinnissa nousivat esiin avoimempi valmistelu, entistä parempi perehtyminen ja linkittyminen muihin meneillään oleviin toimintoihin sekä sidosryhmien kuunteleminen valintoja tehtäessä.

Lisää toimia hyvinvoinnin vauhdittamiseksi

Jälkimmäinen arviointi kohdistuu Sitran vaikuttavuustavoitteeseen Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti. Arvioinnin toteutti Owal Group Oy.  

Arvioijat toteavat, että Sitra on edistänyt kokonaisvaltaista hyvinvointia erityisesti luomalla toimintamahdollisuuksia muille toimijoille. Sitra on ollut edelläkävijä hyvinvointiajattelun muutoksessa.

Laaja-alaisen hyvinvointikäsitykseen perustuva ajattelu ja politiikkatoimien paradigma ei analyysin perusteella ole kuitenkaan merkittävästi muuttunut. Tutkimus on lisääntynyt, mutta laajentunut ymmärrys hyvinvoinnin edellytyksistä ei näy suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa. Yhteiskuntapoliittinen keskustelu hyvinvointivaltion uudistamisessa on painottunut tiukasti talouskeskusteluun.

Aihe on edelleen ajankohtainen ja arvioinnissa suositellaankin suoria toimenpiteitä koetun ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarvitaan keskustelun herättämistä toimeenpanokelpoisista politiikkatoimista tai muista toimista, jolla tuetaan yhtä aikaa koetun hyvinvoinnin ja talouden kasvua ekologisesti kestävällä tavalla.

Tavoitteena Suomen kestävä tulevaisuus

Sitran tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kestävällä hyvinvoinnilla tarkoitamme hyvää elämää maapallon rajoissa. Tämä visio on Sitrassa tärkeä ja siitä on johdettu tavoitteet kaikelle tekemisellemme.

Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Vaikuttavuustyömme johtamisen ja kehittämisen kannalta pidämme tärkeänä jatkuvasti arvioida toimintamme tuloksellisuutta: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla? Siksi vuosina 2016-2019 vahvistammekin vaikuttavuutemme analyysia ulkoisella arvioinnilla. Arvioinnin lähtökohtana ovat Sitran yhteiset tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaamme kestävän hyvinvoinnin edistämisessä. Arvioinneissa on tuotettu tietoa nimenomaan Sitran merkityksestä ja keinoista edistää muutoksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mistä on kyse?