Arvioitu lukuaika 2 min

Yhteiskunnallinen muutos edellyttää laajaa yhteistyötä, kokeiluja ja aikaa

Sitran riippumattomuus ja pitkäjänteisen työn synnyttämä luottamus yhteistyöhön nousee tulevaisuustalon vahvuudeksi tänään julkaistussa arviointiraportissa.

Kirjoittaja

Julkaistu

Tulevaisuusnäkymien ja oppimisen mahdollistaja -vaikuttavuusarviointi painottaa Sitran roolia aktiivisena tulevaisuusnäkymien ylläpitäjänä, osallistavien menetelmien ja uusien toimintamallien kehittäjänä sekä erilaisten sidosryhmien yhdistäjänä. Nyt julkaistu arviointiraportti selvittää, tekeekö Sitra oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla. Arviointi käsittelee erityisesti Sitran roolia yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksien edistäjänä sekä osaamisen kehittäjänä.

Owal Group Oy:n ja 4Front Oy:n toteuttaman arvioinnin mukaan Sitra on onnistuneesti aktivoinut keskenään hyvin erilaisia toimijoita tulevaisuusajatteluun. Rooli kansallisessa ennakoinnissa, megatrendityö sekä kokeilukulttuurin edistäminen saavat erityistä kiitosta.

Arvioijien mukaan kehitettävää on esimerkiksi entistä tiiviimpien kumppanuuksien ja näkyvien verkostojen luomisessa. Myös Sitran saamien tulosten skaalaaminen sekä projektien lyhyt kesto haastavat yhteistyötä. Toisaalta puhutteleva, helppolukuinen ja tehokas viestintä laajentaa myös osallistujajoukkoa.

”Sitran työn tuloksista puhuttaessa esiin nousevat useimmiten asiat, joita olemme saaneet aikaan, eli mitä olemme tehneet. Vähemmän esillä on se, miten asioita on tehty. Tuo miten-kysymys on kuitenkin usein yhtä tärkeä kuin mitä. Arvioijat nostavat ansiokkaasti tämän näkökulman esille menetelmäkehitystä korostaessaan”, sanoo Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Paula Laine.

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Vaikuttavuusarvioinnin kokonaisuus on rakennettu analysoimaan näiden tavoitteiden toteutumista. Sitran vaikuttavuusarviointien ensimmäiset, marraskuussa 2017 julkaistut osat keskittyivät kestävään talouteen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kaikki vaikuttavuustavoitteet arvioidaan erikseen vuosien 2017–2019 aikana. Näiden lisäksi Sitran toiminnasta valmistuu vuoden 2019 aikana kokoava arviointi, joka paitsi nimensä mukaisesti kokoaa vaikuttavuusarviointien tulokset yhteen, analysoi myös laajemmin Sitran toimintaympäristöä sekä toimintaa. Kokoavan arvioinnin toimeksiantaja on Sitran hallintoneuvosto eli eduskunnan pankkivaltuusto. Lue lisää Sitran vaikuttavuuden arvioinnista täältä.

Arvioijien suositukset

Yksilöille ja yhteisöille vaikutusmahdollisuuksia -vaikuttavuustavoite

1. Sitran tulee jatkossa kehittää toimenpiteitä, joilla yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksiin liittyvä olemassa oleva tietämys ja kokemus hyödynnetään nykyistä paremmin niihin liittyvässä kehittämistyössä.

2. Sitran tulee jatkossakin toimia aktiivisena yhteiskunnallisten visioiden merkityksen puolestapuhujana ja ylläpitää eri toimijoiden yhteistä tulevaisuudenkuvaa.

3. Sitran tulee muodostaa nykyistä tiiviimmät ja näkyvämmät kumppanuudet erityisesti vaikuttavuustavoitteen alueella toimivien keskeisten toimijoiden kanssa.

4. Sitran tulee jatkossa toimia uudenlaisten kehittämismenetelmien jäsentäjänä ja levittäjänä.

Arvioijien suositukset

Osaamista monimutkaiseen maailmaan -vaikuttavuustavoite

1. Sitran tulee jatkossa kehittää toimia elinikäisen oppimisen vahvistamiseen ja yksilöllisten tietojen ja taitojen parempaan hyödyntämiseen.

2. Sitran tulee edelleen vahvistaa rooliaan kokeilutoiminnan jäsentäjänä ja levittäjänä.

3. Sitran tulee muodostaa nykyistä tiiviimmät ja näkyvämmät kumppanuudet erityisesti Osaamista monimutkaiseen maailmaan -vaikuttavuustavoitteen alueella toimivien keskeisten toimijoiden kanssa.

Teema

Mikä Sitra?

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Kirjoittaja

Julkaistu

Arviointiraportit

Tutustu tuloksiin.

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?