uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Yhteiskunnallinen muutos edellyttää laajaa yhteistyötä, kokeiluja ja aikaa

Sitran riippumattomuus ja pitkäjänteisen työn synnyttämä luottamus yhteistyöhön nousee tulevaisuustalon vahvuudeksi tänään julkaistussa arviointiraportissa.

Kirjoittaja

Jenni Sarolahti

Julkaistu

Tulevaisuusnäkymien ja oppimisen mahdollistaja -vaikuttavuusarviointi painottaa Sitran roolia aktiivisena tulevaisuusnäkymien ylläpitäjänä, osallistavien menetelmien ja uusien toimintamallien kehittäjänä sekä erilaisten sidosryhmien yhdistäjänä. Nyt julkaistu arviointiraportti selvittää, tekeekö Sitra oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla Vaikuttavuus Yhteiskunnassa tavoiteltu laaja muutos pitkällä aikajänteellä. Termillä voidaan tarkoittaa myös erityisesti myönteistä kehitystä eli yhteiskunnallista hyötyä. Avaa termisivu Vaikuttavuus tavalla. Arviointi käsittelee erityisesti Sitran roolia yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksien edistäjänä sekä osaamisen kehittäjänä.

Owal Group Oy:n ja 4Front Oy:n toteuttaman arvioinnin mukaan Sitra on onnistuneesti aktivoinut keskenään hyvin erilaisia toimijoita tulevaisuusajatteluun. Rooli kansallisessa ennakoinnissa, megatrendityö sekä kokeilukulttuurin edistäminen saavat erityistä kiitosta.

Arvioijien mukaan kehitettävää on esimerkiksi entistä tiiviimpien kumppanuuksien ja näkyvien verkostojen luomisessa. Myös Sitran saamien tulosten skaalaaminen sekä projektien lyhyt kesto haastavat yhteistyötä. Toisaalta puhutteleva, helppolukuinen ja tehokas viestintä laajentaa myös osallistujajoukkoa.

”Sitran työn tuloksista puhuttaessa esiin nousevat useimmiten asiat, joita olemme saaneet aikaan, eli mitä olemme tehneet. Vähemmän esillä on se, miten asioita on tehty. Tuo miten-kysymys on kuitenkin usein yhtä tärkeä kuin mitä. Arvioijat nostavat ansiokkaasti tämän näkökulman esille menetelmäkehitystä korostaessaan”, sanoo Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Paula Laine.

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Vaikuttavuusarvioinnin kokonaisuus on rakennettu analysoimaan näiden tavoitteiden toteutumista. Sitran vaikuttavuusarviointien ensimmäiset, marraskuussa 2017 julkaistut osat keskittyivät kestävään talouteen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kaikki vaikuttavuustavoitteet arvioidaan erikseen vuosien 2017–2019 aikana. Näiden lisäksi Sitran toiminnasta valmistuu vuoden 2019 aikana kokoava arviointi, joka paitsi nimensä mukaisesti kokoaa vaikuttavuusarviointien tulokset yhteen, analysoi myös laajemmin Sitran toimintaympäristöä sekä toimintaa. Kokoavan arvioinnin toimeksiantaja on Sitran hallintoneuvosto eli eduskunnan pankkivaltuusto. Lue lisää Sitran vaikuttavuuden arvioinnista täältä.

Mistä on kyse?