nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Tryggandet av en hållbar välfärd måste lyftas upp som mål inom ekonomin redan idag

Sitra rekommenderar att alla beslut inom statsfinanserna ska beakta ekologisk hållbarhet för att stärka Finlands ekonomi, sysselsättning och välfärd.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Grunden för Finlands framgång måste ses över: en ekonomi som grundar sig på överkonsumtion har kommit till vägs ände – tryggandet av välfärden och dess finansiering kräver att ekologisk hållbarhet tas på allvar. Bara genom att utveckla lösningar på stora, globala utmaningar kan vi nå framgång på lång sikt. Detta är något som vi måste svara upp mot i den årliga planeringen av statsfinanserna redan nu.

Finland behöver bland annat påskynda en heltäckande skatteväxling för hållbar utveckling och utvärdera alla beslut som gäller ekonomin ur ett perspektiv för ekologisk hållbarhet. Till hjälp vid utvärderingen är de kriterier som utarbetats av arbetsgruppen för hållbar återhämtning, vilken har tillsats av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Dessutom har Sitra sammanställt rekommendationer som underlag för en hållbar budget.

”Vårt samhälle förnyas inte tillräckligt snabbt med enskilda punktskatter eller ändringar av dem, och de betydande fördelar som en samhällelig övergång till en klimatneutral cirkulär ekonomi erbjuder går Finland förbi. Vi behöver betydande reformer och på väg mot dem behöver vi också ett nytt tillvägagångssätt i den årliga planeringen av statsbudgeten”, säger Mari Pantsar, direktör för temat Kolneutral cirkulär ekonomi på Sitra.

Sitras rekommendationer om centrala åtgärder som stödjer utarbetandet av en hållbar budget:

  • Skattereformen för hållbar utveckling ska drivas framåt med raska steg, i storleksklassen hundratals miljoner, redan i 2021 års budget. Det centrala är att gå från att stödja nackdelar till att stödja fördelar, till exempel genom att stegvis slopa skatteavdraget för energiintensiv industri och genom att stegvis frångå skattefördelarna för torv, till exempel fram till år 2025.
  • Med den cirkulära ekonomins hjälp kan vi stimulera den ekonomiska återhämtningen, skapa nya arbetstillfällen och lindra den ekologiska krisen. Betydande fördelar skulle följa av en finansiering på 300 miljoner euro för utdelning av FUI- (Forskning, utveckling och innovation) och demonstrationsstöd, främjande av den byggda miljöns utveckling, samt stöd till utvecklingen av skolsystemet och livslångt lärande.
  • Genombrottet för trafik med låga utsläpp kan påskyndas genom att öka stödet för el- och biogasbilars laddningsinfrastruktur.
  • En ökning av energistödsfullmakter med sammanlagt 100 miljoner euro år 2021 skulle för sin del bidra till att stenkol och torv ersätts vid fjärrvärmeproduktion.

Hela listan med rekommendationer finns här (på finska).

”Det är bråttom med åtgärderna för att bromsa klimatförändringen och minska utsläppen både i Finland och ute i världen. Vi uppfattar inte klimatkrisens omfattning, och därför har också de planerade klimatgärningarna och -målen för det mesta varit otillräckliga. Inom beskattningen bör fokus skiftas rejält från beskattning av arbete mot beskattning av miljöskador, och stimulansinsatserna ska användas på ett sätt som främjar hållbarhet”, säger Pantsar.

Enligt Pantsar innehåller budgetförslaget redan vissa ljusglimtar, till exempel sänkningen av elskatteklass II för industrin till EU:s miniminivå samt en sänkning av fastighetsskatten för havsbaserad vindkraft.

Sitra stödjer förnyelsen av Finland och utvecklingen till att bli en föregångare inom klimatneutral cirkulär ekonomi och hjälper till med att göra övergången till en ny, hållbarare ekonomi så rättvis som möjligt för olika parter. Dessutom hjälper Sitra till att skapa lösningar av världsklass med exportpotential inom cirkulär ekonomi. För att inspirera företagen har Sitra tagit fram en lista över de mest intressanta lösningarna inom cirkulär ekonomi i Finland sedan år 2017. Sitra belönades för sitt arbete som världens bästa offentliga aktör inom cirkulär ekonomi i samband med Världsekonomiskt forums årsmöte i Davos år 2018.

Vad handlar det om?