nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Utredning: Att skydda den biologiska mångfalden erbjuder företagen möjligheter i miljardklassen globalt och minskar samtidigt riskerna

En världsomfattande utarmning av naturen påverkar verksamheten i alla företag, antingen direkt eller indirekt. Det lönar sig därför för finländska företag att på ett framåtblickande sätt utreda hur deras affärsverksamhet både är beroende av och inverkar på naturen. Verktyget som har utarbetats i Sitras rapport hjälper företagen att ta hänsyn till den biologiska mångfalden i sin affärsverksamhet.

Författarna

Antti Koistinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Tatu Leinonen

Expert, Natur och ekonomi

Publicerad

Företagen blir alltmer intresserade av att skydda den biologiska mångfalden. Företagens kunder, finansiärer och beslutsfattare i olika länder, och till exempel EU, ägnar också större uppmärksamhet än tidigare åt naturens utarmning, det vill säga förlusten av biologisk mångfald.

I den rapport som Sitra publicerade den 26 april 2022, Vad betyder naturen för affärsverksamheten? undersöks företagens möjligheter att förebygga förlusten av biologisk mångfald, på vilket sätt företagens verksamhet är beroende av naturen och å andra sidan vilken typ av påverkan affärsverksamheten har på naturen.

Genom att trygga den biologiska mångfalden kan vi bidra till att upprätthålla viktiga ekosystemtjänster som företag inom olika sektorer är beroende av, antingen direkt eller indirekt. Med ekosystemtjänster avses till exempel råvaror som tillhandahålls av naturen, grundvatten och pollinering och som är av avgörande betydelse för livsmedelsproduktionen.

Världsekonomiskt forum (WEF) har bedömt att över hälften av den globala bruttonationalprodukten i hög grad eller till viss del är beroende av ekosystemtjänster.

”En natur präglad av mångfald gör det möjligt för företagen att lyckas på lång sikt. Därför ligger det i företagens intresse att skydda den biologiska mångfalden. Utredningen syftar till att svara på det ökade intresset för biologisk mångfald och tillhandahålla verktyg för företag i olika situationer”, säger Sitras expert Tatu Leinonen.

Utredningen genomfördes av Gaia Consulting, ett konsultföretag specialiserat på hållbarhetsfrågor.

Enorma affärsmöjligheter

Världsekonomiskt forum har bedömt att lösningar för att stärka naturen skulle kunna generera över 10 000 miljarder US-dollar i årliga affärsfördelar globalt, till exempel genom nya företag, effektivare resursanvändning och minskade kostnader.

Samtidigt skulle nästan 400 miljoner arbetstillfällen kunna skapas över hela världen fram till år 2030. Växande branscher omfattar bland annat en utbyggnad av ren energi, främjande av energieffektivitet i byggnader och lösningar för cirkulär ekonomi inom bilindustrin, apparater och elektronik samt textilbranschen.

Dessutom kan åtgärder som stärker naturen bidra till att förbättra företagens rykte, motståndskraft och återhämtningsförmåga vid plötsliga naturkatastrofer som torka, stormar eller skadeinsektsangrepp – och i framtiden också allt oftare möjlighet till finansiering på bättre villkor.

Finländska företag har redan i betydande omfattning lyckats utveckla affärsverksamheter från lösningar som minskar klimatutsläppen. I framtiden har Finland goda möjligheter att bygga upp en framgångsrik exportverksamhet med lösningar som minskar naturavtrycket från mänsklig verksamhet runt om i världen.

Framskridandet av urbaniseringen i olika delar av världen innebär till exempel ett växande behov av lösningar för avloppsvatten och avfallshantering, hållbar transportinfrastruktur och lösningar som främjar anpassning till den globala uppvärmningen och extrema väderfenomen.

Beroendet av ekosystemtjänster som alltmer försvagas är en risk för företagen

I utredningen betonas att alla företag – oavsett bransch, storlek eller läge – på något sätt är beroende av naturen och de ekosystemtjänster den tillhandahåller. Att tillhandahållandet av ekosystemtjänster försvagas kan till exempel ta sig i uttryck genom att ett företag eller dess underleverantör börjar uppleva kraftiga prisfluktuationer eller svårigheter med att utvinna vissa råvaror.

Det rör sig om betydande finansiella risker. Till exempel har FN:s naturpanel IBPES uppskattat det globala värdet av livsmedelsproduktionen som är direkt beroende av pollinerande insekter till mellan 235 och 577 miljarder dollar.

Å andra sidan bör företagen också vara beredda på risker i samband med förändringar i lagstiftningen, finansieringsvillkor, företagens rykte och varumärke samt samhällets acceptans av deras verksamhet.

I många företag är det en särskilt angelägen fråga att minska beroendet av Ryssland på grund av anfallskriget mot Ukraina. Sitras direktör Mari Pantsar betonar att åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden också kan bidra till att minska beroendet av Ryssland.

”Nu är det ännu viktigare att bryta vårt beroende av fossila bränslen och andra råvaror från Ryssland. Till exempel innebär energibesparingar, energi- och materialeffektivitet och lösningar för cirkulär ekonomi att vi behöver färre nya råvaror, bränslen eller gödningsmedel. Att minska trycket på naturen och beroendet av Ryssland bör övervägas sida vid sida”, säger Pantsar.

Nytt verktyg som hjälper dig att börja identifiera risker och möjligheter

Många finländska företag är redan bekanta med bedömningen av affärsverksamhetens klimatpåverkan. Några företag har också arbetat länge med att ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Bedömningen av inverkan på och beroenden av naturen är dock för närvarande i många fall svårare att utföra än motsvarande klimatarbete, eftersom indikatorer och bedömningsmetoder först nu håller på att utvecklas.

Många företag behöver mer information om hur de kan börja utreda kopplingarna mellan sin egen verksamhet och naturen, och vilka praktiska lösningar som finns för att skydda den biologiska mångfalden. Metoderna varierar till exempel beroende på företagets bransch, plats i värdekedjan och storlek.

I Sitras utredning utvecklades ett verktyg som gör det möjligt för företag att börja sitt naturarbete. Verktyget har 12 steg för att hjälpa till att identifiera inverkan på och beroenden av naturen, samt åtgärdsmöjligheter i företagets verksamhet för att stärka naturen. Modellen är uppbyggd så att den stöder företag oavsett storlek, bransch och utgångsläge.

Topias Dean, Sitra

Välkommen att höra mer om resultatet av utredningen under webbinariet tisdagen den 26 april kl. 10–11.30! Anmälan är öppen i Lyyti-systemet ända tills webbinariet börjar.

Läs mera:

Mitä luonto merkitsee liiketoiminnalle? Riippuvuudet, vaikutukset ja mahdollisuudet (sammanfattning på svenska)

Extract in English: 12 nature steps for companies – strengthen your business with nature action

Vad handlar det om?