Beräknad läsningstid 2 min

VÄCKNING: Jordklotet väntar inte!

Enligt en färsk påverkansrapport har Sitras viktigaste roll i fråga om anpassning till jordklotets bärkraft varit att väcka och främja lösningar.

Kuva: Jesper Vuori, Miltton Oy

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledende Expert, Kommunikation och samarbertsrelationer, Sitra

Publicerad

Gaia Consulting Oy har utvärderat rollen och betydelsen av Sitras verksamhet samt hur lyckade de strategiska valen varit för att främja resultatmålet Anpassning till jordens bärkraft åren 2011–2018.Utvärderingsrapporten Herättäjä ja ratkaisujen edistäjä (Väckare och främjare av lösningar) är baserad på analys av skriftligt material och intervjuer gjorda under 2018.

Utvärderingsrapporten lägger fram åtta rekommendationer (fem plus och tre minus) som understryker behovet av Sitras oberoende, föregripande och modiga verksamhet även i fortsättningen. Rekommendationerna ger stöd åt Sitras roll som ett modigt framtidshus och uppmuntrar även till att fortsätta arbetet för anpassning till jordklotets bärkraft. Utvärderingen rekommenderar att de viktigaste innehållsmålen ska förtydligas, något som är viktigt att uppmärksamma i Sitras strategiarbete.

I utvärderingen identifierades som Sitras viktigaste påverkansmekanism att Sitra agerar som väckare. Här ansågs Sitras föregripande arbetssätt, den producerade informationen samt försöksverksamheten ha spelat en betydande roll. Sitra för direkta dialoger med beslutsfattare, har en bred och mångsidig kontaktyta med olika samhällsaktörer och Sitra får sitt budskap igenom i medier. Att den cirkulära ekonomin har lyfts upp tematiskt på finländska agendor under rapporteringsperioden är enligt utvärderingen till stor del Sitras förtjänst. Även nivån på den diskussion som förs om klimatförändringen anses ha förbättrats och här bedömer man att Sitra har haft en betydande roll.

Betydelsen av samarbete och partnerskap i Sitras påverkansarbete identifieras väl i utvärderingen. I fortsättningen rekommenderas ett ännu närmare och långsiktigare partnerskap med olika aktörer, med särskilt fokus på de delområden där Sitra har en tydlig roll och påverkansmöjlighet.  Sitra är kapabelt att verka inom områden som av olika anledningar blivit i skuggan och där Sitra kan sammanföra och ”kollidera” väsentliga aktörer på nya sätt.

Utvärderarna lyfter även fram att Sitra är en aktiv partner i utvecklingsarbetet för att främja lösningar, varefter Sitra överför ansvaret för fortsatt arbete vidare. Sitra har bidragit till att det uppstått betydelsefulla instanser som tar ansvar för fortsättningen. Exempel på dessa är Climate Leadership Coalition, Lähienergialiitto, Nätverket för hållbar gruvverksamhet och Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse.

Utvärderings slutsatser

5+3 rekommendationer

PLUS

Rekommendation 1. Sitra ska även i fortsättningen ha resultatmålen för anpassning till jordklotets bärkraft som ett starkt och övergripande paraplykoncept i sin strategi.

Rekommendation 3. Sitra ska även i fortsättningen hålla fast vid sin oberoende, förutseende och modiga roll i att lyfta fram svåra frågor på beslutsfattarnas bord.

Rekommendation 5. Sitra ska fortsätta med att i stor omfattning och effektivt producera, förädla och dela information till beslutsfattare i samhället.

Rekommendation 6. Sitra ska upprätthålla och fortfarande stärka sin förutseende roll i att lyfta fram frågor som är betydelsefulla för Finland och som man ska reagera på i tid vid beredningen av lagstiftning och andra styrmedel.

Rekommendation 7. Sitra ska fortsätta med att möjliggöra försöksverksamhet och aktivt testa egna nya operativa modeller. Sitra ska följa upp försöksresultaten och för sin del se till att den nytta som fås av försöken sprids.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Rekommendation 2. Sitra ska tydligare definiera sina viktigaste långsiktiga innehållsområden för resultatmål och förtydliga kopplingen av verksamheter till dessa.

Rekommendation 4. Sitra lyckas med att identifiera och sammanföra centrala aktörer på ett unikt sätt. Sitra ska fortsätta med detta arbete och fortfarande stärka ett närmare och långsiktigt partnerskap med olika aktörer. Sitra ska förtydliga sin egen roll i olika situationer för att undvika överlappningar.

Rekommendation 8. I fråga om att lösa problem som gäller jordklotets bärkraft är det kritiskt att företagens affärsverksamhet omsätter nya lösningar i praktiken. Sitras verktyg och resurser för att främja och stödja företagens affärsverksamhet är emellertid begränsade och Sitra ska endast fokusera på de delområden där Sitra har en tydlig roll och möjligheter att påverka.

 

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledende Expert, Kommunikation och samarbertsrelationer, Sitra

Publicerad

Läs mer

Vad handlar det om?