Arvioitu lukuaika 2 min

HERÄTYS: Maapallo ei odota!

Sitran merkittävin rooli maapallon kantokykyyn sopeutumisessa on ollut toimia herättäjänä ja ratkaisujen edistäjänä, arvioi uusi vaikuttavuusraportti.
Kuva: Jesper Vuori, Miltton Oy

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Gaia Consulting Oy on arvioinut Sitran toiminnan roolia ja merkitystä sekä strategisten valintojen onnistumista maapallon kantokykyyn sopeudutaan -vaikuttavuustavoitteen edistämisessä vuosina 2011-2018. Herättäjä ja ratkaisujen edistäjä -arviointiraportti perustuu kirjallisen materiaalin analysointiin ja syksyn 2018 aikana tehtyihin haastatteluihin.

Arviointiraportissa esitetään kahdeksan suositusta (viisi plussaa ja kolme kehityskohdetta), jotka korostavat tarvetta Sitran riippumattomalle, ennakoivalle ja rohkealle toiminnalle myös jatkossa. Suositukset tukevat Sitran roolia rohkeana tulevaisuustalona ja kannustavat jatkamaan myös työtä maapallon kantokykyyn sopeutumiseksi. Arviointi suosittelee tärkeimpien sisällöllisten tavoitteiden selkeyttämistä, mikä on olennaista huomioida Sitran strategiatyössä.

Sitran merkittävämmäksi vaikutusmekanismiksi on arvioinnissa tunnistettu herättäminen, missä Sitran ennakoivalla otteella, tuotetulla tiedolla kuin myös kokeilutoiminnalla nähdään olleen merkittävä rooli. Sitralla on suora keskusteluyhteys päätöksentekijöiden kanssa, laaja tarttumapinta monipuolisesti yhteiskunnan eri toimijoihin ja Sitra saa viestinsä läpi mediassa. Etenkin kiertotalouden temaattinen nousu suomalaisille agendoille tarkastelujakson aikana on arvioinnin mukaan ollut pitkälti Sitran ansiota. Myös ilmastonmuutokseen liittyvän keskustelun tason nähdään parantuneen ja tässä Sitralla arvioidaan olleen merkittävä rooli.

Yhteistyön ja kumppanuuksien merkitys Sitran vaikuttavuustyössä on arvioinnissa tunnistettu hyvin. Jatkossa Sitralle suositellaan vielä tiiviimpää ja pitkäjänteisempää kumppanuutta eri toimijoiden kanssa keskittyen erityisesti niille osa-alueille, missä Sitralla on selkeä rooli ja vaikutusmahdollisuus.  Sitra kykenee toimimaan alueilla, jotka ovat eri syistä jääneen katveeseen ja joiden täyttämiseksi Sitra kykenee saattamaan yhteen ja ”törmäyttämään” olennaisia toimijoita uusin tavoin.

Arvioijat nostavat esille myös sen, että Sitra on aktiivinen kumppani ratkaisujen edistämisen kehittämistyössä, minkä jälkeen siirtää vastuun jatkosta eteenpäin. Sitra on vaikuttanut merkittävien työn jatkumisesta vastuuta ottavien tahojen syntymiseen, joista esimerkkejä ovat Climate Leadership Coalition, Lähienergialiitto, Kestävän kaivostoiminnan verkosto ja Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö.

Arvioinnin johtopäätökset

5+3 suositusta

PLUSSAT

Suositus 1. Sitran tulee jatkossakin pitää maapallon kantokykyyn sopeutumisen vaikuttavuustavoitetta vahvana läpileikkaavana kattokäsitteenä strategiassaan.

Suositus 3. Sitran tulee pitää jatkossakin kiinni riippumattomasta, ennakoivasta ja rohkeasta roolistaan nostaa esiin vaikeita asioita päätöksentekijöiden pöydälle.

Suositus 5.
Sitran tulee jatkaa laadukkaan tiedon tuottamista, jalostamista ja jakamista päättäjille yhteiskunnassa laajasti ja tehokkaasti.

Suositus 6.
Sitran tulee ylläpitää ja vahvistaa edelleen ennakoivaa rooliaannostaa esiin Suomen kannalta merkittäviä asioita, joihin on reagoitava ajoissa lainsäädännön ja muiden ohjauskeinojen valmistelussa.

Suositus 7.
Sitran on jatkettava kokeilutoiminnan mahdollistajana ja aktiivisena omien uusien toimintamallien kokeilijana. Sitran tulee seurata kokeilujen tuloksia ja omalta osaltaan pyrkiä varmistamaan kokeiluista saatujen hyötyjen leviäminen.

KEHITYSKOHTEET

Suositus 2. Sitran tulee selkeämmin määritellä tärkeimmät omat pitkän aikajänteen vaikuttavuustavoitteiden sisältöalueet ja selkeyttää toimintojen kytkeytymistä näihin.

Suositus 4.
Sitra onnistuu tunnistamaan ja saamaan olennaisia toimijoita yhteen ainutlaatuisella tavalla. Sitran on jatkettava tätä työtä ja edelleen vahvistettava tiiviimpää ja pitkäjänteistä kumppanuutta eri toimijoiden kanssa. Sitran on kirkastettava omaa rooliaan eri tilanteissa päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Suositus 8.
Maapallon kantokyvyn ongelmien ratkaisemisessa yritysten liiketoiminta uusien ratkaisujen viemiseksi käytäntöön on kriittistä. Sitran työkalut ja resurssit yritysten liiketoiminnan edistämiseksi ja tukemiseksi ovat kuitenkin rajalliset ja Sitran tulee keskittyä vain niille osa-alueille missä Sitralla on selkeä rooli ja vaikutusmahdollisuus.

 

Aihe

Vaikuttavuuden arviointi

Tekeekö Sitra oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla? Tätä selvittää vaikuttavuuden arviointi.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Arviointiraportit

Tutustu tuloksiin.

Lue lisää

Tästä eteenpäin

Mistä on kyse?