Biblioteken blir forum för folkstyret

En bättre kontakt mellan medborgarna och beslutfattarna skulle förstärka den finländska demokratin. Inom projektet testas biblioteken som nya forum för folkstyret.

Aktuellt

Ihmiset kirjapinon päällä
nyheter

Bibliotek utvecklar metoder för att stärka folkstyret – tilläggsanslag från riksdagen för fortsatt verksamhet

Vad handlar det om?

Hörnstenarna för Finlands framgångssaga har varit förtroende, öppen samhällsdialog och en låg hierarki mellan de politiska beslutsfattarna och medborgarna.

Under 2020-talet ser samhället ut att polariseras allt mer på olika håll i världen och folkstyret har inte längre det allmänt omfattade egenvärde som det hade ännu för en tid sedan. Under de senaste åren har vi sett ett stort antal exempel i olika länder på hur personer som inte har känt sig hörda och delaktiga har klivit upp på barrikaderna. Också i Finland pågår en brytningstid i fråga om delaktigheten och medborgarnas metoder för att delta och påverka (på finska).

För ett litet land som Finland är medborgarnas förtroende för varandra och för samhällsinstitutionerna fortsättningsvis och i framtiden en ytterst viktig resurs.

Det förutsätter att var och en har möjlighet att få tillförlitlig information om de beslut som påverkar ens eget liv och att bli hörd i frågor som gäller en själv. Därför bör förutsättningarna för samhällsdebatten förstärkas.

Vad gör vi?

I Sitras arbetspapper Folkstyrets grundrenovering (2018) föreslogs det att biblioteken ska bli mötesplatser för diskursiv demokrati och att ett separat anslag ska anvisas för dessa.

I arbetspappret ansågs biblioteken vara naturliga platser för att främja möten och lyfta fram bibliotekens betydelse som främjare av demokrati i det finländska samhället. Intressant är också på vilka olika sätt samhällsdialog kan föras på biblioteken.

Senare har den här typen av evenemang ordnats med god framgång bland annat i form av en biblioteksturné om regeringsprogrammet 2019.

Inom projektet Biblioteken som forum för folkstyret vill vi därför testa hur bibliotekstjänsterna kan kompletteras med en fysisk och virtuell mötesplats som sammanför både lokal, regional, nationell och EU-nivå.

Försöken ligger också i linje med den nyligen reformerade bibliotekslagen. Till lagens syften hör bland annat att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Enligt lagen är en av de allmänna bibliotekens uppgifter därtill att främja en samhällelig och kulturell dialog.

Syftet med försöken är att testa olika former av dialog och förbättra medborgarnas möjligheter att påverka och delta i beslutsfattandet i samhället. I försöken söker man fungerande mötesformer och utgående från erfarenheterna utformas modeller för hur biblioteken kan utvecklas till forum för folkstyret.

Försöket utvärderas av en extern bedömare. Under försöken söks fortgående finansiering för modellen och den utvecklas utifrån erfarenheterna.

Vem är med?

Försöket Biblioteken som forum för folkstyret har planerats i ett omfattande samarbete som inkluderat bland annat riksdagens talmanskonferens, riksdagens bibliotek, Rådet för de allmänna biblioteken, Finlands biblioteksförening, Justitieministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Utrikesministeriet, Europeiska kommissionens representation i Finland, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund och Sitra.

Hösten 2020 inleds ett försök där biblioteken i Uleåborg, Åbo, Jakobstad, Imatra, Enare och Mäntyharju har utvalts till pilotbibliotek.

Verksamhetsformen utgörs av försök som Sitra startar i samarbete med centrala medaktörer. Sitra finansierar och faciliterar försöken.

Vad är på gång?

Försökskonceptet utvecklas under sommaren och hösten 2020 bland annat genom tjänstedesign. Den egentliga försöksperioden börjar i oktober 2020 och pågår till juni 2021.

Tidtabell

April–juni 2020
Diskussioner med pilotbiblioteken
12.6.2020
Gemensam planering av koncepten
Workshop 1: kickoff på distans

Material för distansworkshop 1 (på finska)

19.8.2020
Gemensam planering av koncepten
Workshop 2: Lösningar, närmöte

Workshoppens webbsidor (på finska)

1.9.2020
Gemensam planering av koncepten
Workshop 3: Försök, distansmöte
September 2020
Försökskoncepten färdiga
Oktober 2020
Biblioteksförsöken börjar
Juni 2021
Biblioteksförsöken avslutas

Tilläggsinformation

Kontakta oss!

personer
Elina Eerola
Expert, Nya sätt att påverka
personer
Liisa Hyssälä
personer
Petri Tuomi-Nikula

Vad handlar det om?