Pilotansökan för IHAN-testbädden

Vi söker piloter som löser utmaningar inom delning och standardisering av data för testning på IHAN® -testbädden. Ansökningstid är 25.3.-17.9.2021.

Vad är det frågan om?

Vi bygger upp en rättvis europeisk dataekonomi som fokuserar på att skapa databaserade tjänster och produkter på ett etiskt sätt.

Rättvisa betyder att individernas rättigheter skyddas och att alla intressentgruppers behov beaktas i dataekonomin. I digitala tjänster bygger förtroendet mellan individer och organisationer på etisk datahantering, som baserar sig på transparens i insamling, administration, utbyte och delning av data.

Vad söker vi?

Nu söker vi pågående eller snabbstartade pilotförsök, som löser utmaningar relaterade till delning och standardisering av data, för testning på IHAN-testbädden.

Vi söker i synnerhet organisationer som verkar i samarbetsnätverk som bildas av flera aktörer. Sökanden kan vara verksam inom vilken sektor som helst. Internationell verksamhet är en betydande fördel. Projektdokumentationen görs upp på engelska.

Skatteförvaltningens samt Wärtsiläs och SEB:s pilotförsök är exempel på framgångsrikt genomförda projekt.

Sitra finansierar inte försöken direkt, utan erbjuder en öppen källkod för IHAN-testbädden kostnadsfritt för alla sökande för viss tid.

Vad väntar vi oss av ansökningarna?

Ansökningarna ska uppfylla följande bedömningskriterier:

Pilotförsöket ska vara sökandens eget och sökanden ska ha ostridig rätt till de immateriella rättigheterna och ha ostridig rätt att utnyttja och vidareutveckla lösningen i samband med att pilotförsöket genomförs.

Sökanden är ansvarig för att de uppgifter som ges åt Sitra är korrekta samt för att de inte kränker någon tredje parts rättigheter.

Vem kan söka?

Organisationer som utövar både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet kan delta i ansökan.

Om sökanden är ett företag eller i övrigt utövar ekonomisk verksamhet, ska den vara behörig att motta de minimis-stöd (Europeiska kommissionens förordning 1407/2013 om stöd av mindre betydelse).

Sökanden ska stå för alla separata kostnader relaterade till pilotförsöket och för kostnaderna för eventuella tilläggstjänster.

Ansökningsinstruktionen

Ansökningstiden är öppen 25.3.-17.9.2021.

Sökanden ska skicka en fritt formulerad ansökan till Sitra per e-post till adressen ihan@sitra.fi. Följande saker ska framgå av ansökan:

  1. pilotprojektets namn
  2. användningsfall (ett eller flera) som ska testas på testbädden
  3. vilken typ av data och vilka datakällor används i försöket
  4. fördelar som sökanden försöker nå genom försöket
  5. nuvarande eller potentiella partner i användningsfallet
  6. sökandens kontaktinformation (kontaktpersonens namn, organisation och e-postadress)

Sitra bedömer ansökningarna i ljuset av bedömningskriterierna och beslutar om fortsättningen utifrån detta. Sitra meddelar om sökanden väljs till en fortsatt diskussion. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Mer information: ihan@sitra.fi

Behandling av personuppgifter

Den instans som deltar i ansökan svarar för att den har rätt att till Sitra överlämna dess kontaktpersoners kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter som specificeras i samband med ansökningen för att genomföra det projekt som ansökningen gäller, samt för att uppgifterna är korrekta.

De personuppgifter som lämnas vid ansökan används för att hålla kontakt vad gäller eventuellt fortsatt samarbete. De personuppgifter som samlas in under ansökningsomgången behandlas enligt Sitras dataskyddsbeskrivning av intressent- och marknadsföringsregistret. Dessutom behandlas ovan nämnda personuppgifter om kontaktpersonerna i de organisationer som genom ansökan väljs med för utarbetande och behandling av eventuella avtal.

Läs mer

nyheter

Ansökan till testbädden för rättvis dataekonomi är öppen

texten ihan.fi visas på den bärbara skärmen
PROJEKT

Testbädd för rättvis dataekonomi – ihan.fi

Kontakta oss

Juhani Luoma-Kyyny
personer
Juhani Luoma-Kyyny
personer
Katri Korhonen
Expert, Konkurrenskraft genom data

Vad handlar det om?