Utveckling av den nationella lagstiftningsprocessen

Sitras mål är att den finska demokratin är stark och mångsidig och besitter förnyelseförmåga. Medborgarnas deltagande i beslutsfattandet är en viktig del av öppen nordisk förvaltning.

Vad handlar det om?

Grundlagen garanterar medborgarna rätten att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Samtidigt har den offentliga makten som uppgift att främja individens möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och påverka beslutsfattandet.

Lagstiftningsprocessernas ökade transparens och förutsägbarhet skulle främja medborgarnas möjligheter att följa och delta i beslutsfattandet. Detta skulle också upprätthålla förtroendet för systemet.

Sitras utredningar visar dock att lagstiftningsprocesserna bör vara mer öppna och lättare att följa än i nuläget. Beslutsfattandet och lagstiftningsprocessernas olika faser bör föras närmare människan och medborgarnas möjligheter att delta i lagstiftningsprocesserna bör ökas.

För närvarande ligger lagstiftningsprocessens helhetsutveckling och systemiska förändringsarbete varken på riksdagens eller statsrådets ansvar. Lagstiftningsprocesser bör därför förnyas i samarbete mellan statsrådet och riksdagen.

Vad gör vi?

Sitras mål är att stärka den representativa demokratins förnyelseförmåga, beslutsfattandeprocessernas transparens och medborgarnas möjligheter att påverka. Sitra stöder lagstiftningsprocessernas utveckling på många olika sätt: genom att extrahera och analysera processdata, med olika slags utredningar och med utbildning.

Sitra har producerat och fortsätter att producera processdata om lagstiftningsprocesserna. Sitra har modellerat och analyserat både den inhemska och Europeiska unionens lagstiftningsprocess genom att göra en processmodellering av den och extrahera processdata. Detta arbete uppdateras kontinuerligt.

Genom att beskriva och analysera lagstiftnings- och beslutsfattandeprocessernas transparens kan man granska processernas framskridande och identifiera områden för påverkan. Målet är att skapa en helhetsbild av beslutsfattande- och lagstiftningsprocesserna och öka den övergripande förståelsen av lagstiftningens samtliga skeden.

Att öka transparens är ett centralt sätt att föra beslutsfattandet närmare medborgarna på nationell nivå och EU-nivå. Genom att öka transparensen stärker man också riksdags- och lagstiftningsarbetets framtidsbilder och förutsägelsearbetet.

Hur är situationen i dag?

Från och med februari 2018 har Sitra producerat stora mängder processdata om lagstiftningsprocesserna och analyserat dessa data. Dessutom har Sitra producerat publikationer som stöder lagstiftningsprocessens övergripande utveckling och systemiska förändringsarbete:

Utifrån den information som Sitra producerat har man också byggt coachning gällande synvinklar i den övergripande utvecklingen av lagstiftningsprocesser för personer som arbetar med lagstiftningsprocesser.

Vem deltar?

Lagstiftningsprocessens modellering och utredningar har utarbetats i nära samarbete med statsrådet och riksdagen. Utbildningsinnehållet har planerats tillsammans med HAUS Kehittämiskeskus Oy.

Kontakta oss

Vad handlar det om?