publikationer

Den stora naturdialogen

Vi har alla flera relationer till naturen

Författarna

Elina Henttonen (Valtaamo), Kai Alhanen och Janne Kareinen (Aretai Oy / DialogAkademin)

Publicerad

Under den Stora naturdialogdagen som ordnades i mars 2022 diskuterade man naturen, dess betydelse och hur man kan stoppa naturförlusten. Det har gjorts ett sammandrag av diskussionerna som ger en omfattande sammanställning av innehållet och de centrala synpunkterna i dialogerna. Omkring 800 personer deltog i de 103 dialoger som ordnades på olika håll i Finland och i olika slags grupper. Diskussionerna fördes i huvudsak med hjälp av metoden Dialogpaus.

Målet med den Stora naturdialogdagen, som ordnades av Sitra och DialogAkademin, var att bättre förstå finländarnas mångsidiga relationer till naturen och väcka diskussion om naturens betydelse. Sammanfattningen av diskussionerna skapar en grund för Sitras vision Naturkloka Finland 2035, som ska vara en realistisk bild av ett naturpositivt Finland – ett land där man har lyckats stoppa utarmningen av naturen genom att samarbeta. Det är meningen att visionen ska publiceras senare i år.

De som deltog i dialogen uttryckte sig innehållsrikt och nyanserat om naturen och avspeglade hela den mänskliga upplevelsen med alla observationer, tankar och känslor. Deltagarna upplevde att naturen är en central del av människors liv i Finland. Samtidigt kom det fram att människor har väldigt olika relationer till naturen.

Naturförlusten diskuterades ur många olika synvinklar, från vardagliga iakttagelser om att biodiversiteten minskat till hela planetens ekologi. Centrala teman för diskussionerna var att bygga upp den finländska relationen till naturen samt faktorer som utgör ett hinder för att stoppa naturförlusten och faktorer som gör det möjligt att stoppa den.

När det gällde den finländska relationen till naturen tog man i diskussionerna upp sinnen och känslor, upplevelser av trygghet och rädsla, lugn och hänförelse samt naturen som arbete och näringsgren. Enligt diskussionsdeltagarna hindras arbetet med att stoppa naturförlusten av att biodiversiteten minskar i allt snabbare takt, av samhällets girighet och överkonsumtion, motsättningar, följderna av lokal och global ojämlikhet samt brist på systemförståelse, visioner och medel att påverka. Samtidigt tror diskussionsdeltagarna att naturförlusten kan stoppas genom att värna om att ha en rik relation till naturen hela livet, göra medvetna val i vardagen, främja långsiktigt forsknings- och påverkansarbete, popularisera information och skapa konst. Många av diskussionsdeltagarna önskar att Finland även i kristid fungerar som en föregångare när det gäller att stoppa naturförlusten.

Stora naturdialogdagen synliggör att det i oss alla finns olika, ibland laddade relationer till naturen. Vår relation till naturen utvecklas i takt med att våra erfarenheter, omständigheter, livssituationer och vår förståelse förändras. Dialogerna ökade deltagarnas förståelse för betydelsen av den biologiska mångfalden och faktorer som påverkar naturförlusten samt andra människors olika synvinklar och egna erfarenheter. Diskussionerna erbjöd också deltagarna möjlighet att sätta ord på sina relationer till naturen och hitta sätt att stödja sitt eget aktörskap. Dialogerna ansågs vara ett viktigt och nytt sätt att arbeta tillsammans för att trygga den biologiska mångfalden.

Ju bättre vi förstår människors olika relationer till naturen och deras vilja att agera, desto bättre möjligheter har vi att tillsammans stoppa naturförlusten. En dialog som stärker förståelsen och förtroendet behövs på alla nivåer i samhället, från lokalsamhällena till det globala beslutsfattandet, för att vi ska kunna lyckas stoppa naturförlusten.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Den stora naturdialogen

Undertitel

Vi har alla flera relationer till naturen

Författarna

Elina Henttonen (Valtaamo), Kai Alhanen och Janne Kareinen (Aretai Oy / DialogAkademin)

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2022

Utgivare

Sitra

Sidantal

35

ISBN (PDF)

978-952-347-273-0

ISSN (PDF)

1796-7112

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

212

Vad handlar det om?