Live
Avoin työpajasarja: Terveysalan reilu ja kestävä kilpailukyky

Avoin työpajasarja: Terveysalan reilu ja kestävä kilpailukyky

Mitä mahdollisuuksia reilu datatalous antaa terveysalan ekosysteemeille? Miten viemme Suomen kilpailukykyä eteenpäin kestävästi terveysdataa hyödyntäen? Miten muodostamme yhteisen vision ja keinot, joilla visio saavutetaan? Avoin työpajasarja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa terveysalan tulevaisuuteen.

Image: Topias Dean / Sitra

Mistä työpajoissa on kyse?

Terveysalan toimintaympäristö on murroksessa; digitalisaatio, data ja uudet liiketoimintamallit muuttavat ajatteluamme ja tapaamme tehdä yhteistyötä. Terveyskustannusten ja eliniän ennusteen noustessa terveydenhuollon tulee toimia yhä vaikuttavammin, ennaltaehkäisevästi ja yksilöllisesti.

Suomella on mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa mutta se vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Reilu datatalous, ihmislähtöisyys ja datalähtöiset ekosysteemit tuovat alalle tulevaisuuden kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja.

Suomen terveysalan vaikuttavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi, on tärkeää ymmärtää datan jakamiseen pohjautuvien ekosysteemien kehityksen nykytilaa ja haasteita, jännitteitä, hyötyjä, vahvuuksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Avoimessa työpajasarjassa keskustelemme näistä aiheista ja tunnistetuista kehityskohdista. Tavoitteena on yhdessä edistää konkreettisia ratkaisuja Suomen terveysalan ekosysteemien kehittämiseksi.

Työpajoissa

  • kehitämme yhdessä Suomen terveysalan ekosysteemien kilpailukykyä reilun datatalouden keinoin
  • jaamme osaamista ja uusia näkökulmia toisillemme
  • keskustelemme ekosysteemien haasteista ja haemme niihin ratkaisuja
  • tarjoamme reilun datatalouden osaamispääomaa ja työkaluja osallistujien käyttöön

Painopiste on dataekosysteemeissä, joissa toimijat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan jakaa ja käyttää dataa verkoston sisällä sekä edistää innovointia ja uutta liiketoimintaa. Reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti arvoa tuotetaan kaikille: ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

Tavoitteena on haastaa perinteisiä näkemyksiä terveysdatan hyödyntämisestä ja lisätä yhteiskunnalliseen keskusteluun uusia näkökulmia, joilla päästään kohti tavoiteltavaa tulevaisuutta. Työpajat rikastavat osallistujien näkemyksiä terveysalan datalähtöisten ekosysteemien kilpailukykytekijöistä esimerkiksi kotimaisten ja kansainvälisten esimerkkien avulla. Päämääränä on tiivistää yhteistyötä ja rakentaa yhteistä näkemystä Suomen terveysalan toimijoiden välillä.

Työpajasarja on tarkoitettu terveysalan päättäjille, tutkijoille, yrityksille, rahoittajille, viranomaisille, julkisille toimijoille, järjestöille ja muille ekosysteemitoimijoille sekä aiheesta kiinnostuneille.

Miksi kannattaa osallistua?

Työpajasarja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua monipuoliseen keskusteluun Suomen terveysalan tulevaisuuden menestystekijöistä datatalouden kontekstissa.

Osallistuja

  • saa olennaista, ajantasaista tietoa sekä laaja-alaisen näkemyksen terveysalan datalähtöisten ekosysteemien nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista 
  • pääsee arvioimaan, kehittämään ja luomaan yhteistä ymmärrystä Suomen terveysalan ekosysteemien tärkeimmistä pitkän aikavälin kilpailukykytekijöistä 
  • saa käyttöön ekosysteemityön ja reilun datatalouden työkaluja  
  • rikastaa näkemystään kotimaisten ja kansainvälisten käytäntöjen ja esimerkkien avulla 
  • luo kontakteja ja yhteistyösuhteita sekä oppii muiden ekosysteemitoimijoiden ja alan asiantuntijoiden näkemyksistä, jotka liittyvät datatalouden kilpailukykyyn, ekosysteemien toimintaan, terveys- ja hyvinvointidataan sekä uusiin innovaatiomahdollisuuksiin. 

Työpajojen sisältö ja toteutus

Työpajasarja koostuu useista eri työpajoista, joissa käsittelemme ajankohtaisia aiheita ekosysteemien kehittämiseksi.  

Syksyllä 2021 järjestämme kaksi verkkotyöpajaa ja vuodelle 2022 on suunnitteilla seitsemän työpajaa. Jatkamme myös työpajasarjaa vuonna 2023. Työpajat ovat avoimia kaikille. 

Keskustelemme työpajasarjassa uusista reilun datatalouden liiketoimintamalleista, eettisyydestä, digitaalisista terapioista, tulevaisuusskenaarioista, omadatasta, ekosysteemien rahoituksesta ja uusista rahoitusmalleista. Aiheina nousevat esille myös pohjoismainen yhteistyö, viranomaisten rooli, ekosysteemien johtaminen ja yli sektorirajat ylittävä datan hyödyntäminen. 

Työpajaprosessia varten Sitra tekee taustaselvityksiä Suomen terveysalan datalähtöisten ekosysteemien kilpailukyvystä. 

Aikataulu

15.10.2021
Terveysalan reilun ja kestävän kilpailukyvyn lähteet
Työpaja 1
9.12.2021
Digitaaliset terapiat osaksi kokonaisvaltaista hoitoa
Työpaja 2
26.1.2022
Examining emerging fair data economy business models in health data ecosystems
Workshop 3

Ajankohtaista

Työpajojen ohjelmat

Muuta huomioitavaa

Oikeudet työpajaprosessissa syntyviin aineistoihin

Sitra laatii työpajasarjan aikana ja sen jälkeen luonnoksia, yhteenvetoja ja kirjoituksia (esim. blogit, rapotit) työpajoista, siellä käsitellyistä teemoista sekä työpajojen tuloksista. Näissä kirjoituksissa hyödynnetään työpajaprosessin aikana kertyneitä kokemuksia, näkemyksiä ja oppeja. Sitran laatimien luonnosten ja kirjoitusten tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Sitralle, eikä niissä yksilöidä osallistujien henkilöllisyyttä. Kyseiset aineistot ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia.

Henkilötietojen käsittely

Työpajoissa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kuvien käyttö

Työpajoissa saatetaan ottaa valokuvia ja videotallennetta, joita Sitra voi julkaista ei-kaupallisessa tarkoituksessa Sitran verkkosivuilla, julkaisuissa ja sähköisissä esityksissä. Valokuvat ja videotallenne saattavat sisältää kuvia osallistujista. Osallistujan katsotaan antavan suostumuksensa edellä mainittuun kuvien käyttöön saapumalla tilaisuuteen.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?