YHTEISKUNTA

Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee uudenlaista johtamista, laajaa yhteistyötä sekä joustavia tietojärjestelmiä ja niiden monipuolista hyödyntämistä.

AJANKOHTAISTA

Tulevaisuuden yhteiskunta

Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee uudenlaista johtamista, laajaa yhteistyötä sekä joustavia tietojärjestelmiä ja niiden monipuolista hyödyntämistä.

Taloudellisen tilanteen, väestörakenteen muutosten ja kansalaisten monimuotoistuvien tarpeiden takia joudumme hakemaan täysin uusia ratkaisuja julkishallinnon toiminnan tehostamiseksi. Tämä haastaa johtamisen, yhteistyön, toimintatavat ja tietojärjestelmät. Palvelutarpeiden ennakointi ja palveluiden kohdentaminen edellyttävät uudenlaisia menettelytapoja ja työkaluja sekä tietojärjestelmien monipuolista hyödyntämistä ja tiedon muokkaamista.

Johtaminen ja johtajuus haasteiden edessä

Etsimme yhdessä kuntien ja valtionhallinnon kanssa kehityspolkuja uudelle johtamiselle. Organisaatiot, niiden tehtävät ja perimät ovat erilaisia, joten ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa uuden johtajuuden mallia. Hyvä julkinen hallinto edellyttää myös hallinnon alojen ja tasojen välisen horisontaalisen yhteistyön parantamista ja vuorovaikutuksen lisäämistä eri sidosryhmien kanssa sekä hallinnon toimintakulttuurin kehittämistä avoimemmaksi ja innovatiivisemmaksi. Tehokkuutta haetaan myös yhteisistä periaatteista ja toimintatavoista.

Palvelutuotanto ja palvelurakenteet murroksessa

Olemme mukana kehittämässä kuntien palvelutuotantoa sekä uudistamassa niiden palvelurakenteita. Uudistuksilla vastataan entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvataan julkisen talouden kestävyys. Kehitämme myös palvelutarpeiden ennakointiin malleja ja työkaluja, jotka helpottavat palveluiden suunnittelua ja päätöksentekoa.

Sitran hankkeilla edistetään hyvinvointipalveluita:

Kannustamme kansalaisia ottamaan enemmän vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Edistämme sosiaalisten ja hyvinvointiongelmien ratkaisuun tähtäävää liiketoimintaa.

JULKAISUT

Ota yhteyttä