archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kansallisen luonnonvarastrategian valmistelu loppusuoralla

Materiaalikierron parantaminen, bioliiketoiminnan kehittäminen sekä kansallisen mineraali- ja kiviainesstrategian laatiminen nousivat avainsanoiksi, kun eri toimijoiden esittämiä hanke-ehdotuksia koottiin yhteen kansallisen luonnonvarastrategian valmistelun tueksi.

Julkaistu

Materiaalikierron parantaminen, bioliiketoiminnan kehittäminen sekä kansallisen mineraali- ja kiviainesstrategian laatiminen nousivat avainsanoiksi, kun eri toimijoiden esittämiä hanke-ehdotuksia koottiin yhteen kansallisen luonnonvarastrategian valmistelun tueksi. Käytännön kehittämishankkeiden ohella luonnonvarapolitiikassa tarvitaan rakenteellisia muutoksia.

Kansallinen luonnonvarastrategia luovutetaan pääministerille ja julkaistaan 8.4.2009.

Luonnonvarastrategiaa valmistelevan strategiaryhmän viimeisessä työpajassa helmikuussa 2009 käsiteltiin kansallisen luonnonvarastrategian toteuttamiseksi tarvittavia askeleita.

Jätteiden hyötykäyttö kehittämisideoiden kärjessä

Käytännön kehittämishankkeita ideoitiin avoimen verkkokyselyn avulla. Eniten hanke-ehdotuksia tehtiin jätteiden hyötykäytön kehittämiseen liittyen. Myös toistensa tekemiä ehdotuksia arvioidessaan vastaajat pitivät jätteiden hyötykäytön kehittämistä tärkeimpänä toiminnan alueena. Huomiota kiinnitettiin myös tarpeeseen hallita tuotannon sivuvirtoja nykyistä paremmin.

-Tulokset avaavat uusia näköaloja jäte-käsitteen käytölle. Monet vastaajat pitivät jätettä lähinnä väärässä paikassa olevana raaka-aineena, totesi strategiatyön puheenjohtaja Sirkka Hautojärvi kyselyn tuloksista.

Bioinnovaatioiden ja bioliiketoiminnan kehittäminen nähtiin kyselyssä toiseksi tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi. Tärkeimpänä hallinnon kehittämishankkeena kyselyssä pidettiin kansallisen mineraali- ja kiviainesstrategian laatimista laajapohjaisessa yhteiskunnallisessa valmistelussa. Kyselyyn osallistui yhteensä 266 henkilöä.

Kehittämishankkeita ideoitiin tammikuussa 2009 myös Suomen Metsäyhdistyksen koordinoiman ja luonnonvaraviestintää tekevän Luodin-kampanjan järjestämissä teematyöpajoissa (www.smy.fi/luodin). Työpajoihin osallistui reilu 100 henkilöä, jotka tuottivat yhteensä 25 hanke-ehdotusta. Myös niissä korostettiin resurssitehokkuutta lisääviä toimenpiteitä sekä bioliiketoiminnan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työpajojen osallistujat kiinnittivät huomiota myös tarpeeseen kehittää maankäytön suunnittelua sekä hyödyntää luonnonvarojen käyttöä elinkaaripohjalta tarkastelevia laskentatyökaluja.

-Työpajojen keskusteluissa ja hanke-ehdotuksissa viestintä nousi keskeiseen asemaan. Luonnonvarakysymyksistä on tarpeen viestiä monipuolisesti niin nuorille, kuluttajille, yrittäjille kuin päättäjille, totesi projektipäällikkö Jussi Kahlos Suomen Metsäyhdistyksestä teematyöpajojen päätteeksi. 

Luonnonvarapolitiikassa tarvitaan rakenteellisia muutoksia

Luonnonvarapolitiikassa eri luonnonvarojen kattava tarkastelu ja vertailu on vähäistä. Suomessa kriittisten luonnonvarojen tunnistamiseksi tai luonnonvarojen keskinäisten prioriteettien luomiseksi ei ole tehty kokonaisvaltaista tarkastelua. Tämä käy ilmi Gaia Oy:n toteuttaman, luonnonvarapolitiikan tavoitteita ja keinoja kartoittavan selvityksen loppuraportista.

-Luonnonvarapolitiikka on Suomessa painottunut biologisten luonnonvarojen käyttöön. Niihin liittyen on olemassa useita laajoja tutkimusohjelmia, toimialakohtaisia maksu- ja tuki-instrumentteja, kehittyneitä sertifiointijärjestelmiä sekä runsaasti ohjelmia, toimikuntia ja neuvostoja. Mineraalitalouden osaamisen kehittämiseen, markkinoiden ohjaukseen sekä koordinaation liittyviä ohjauskeinoja on huomattavasti vähemmän. Toiminta ohjautuu markkinavetoisesti, ja sitä säädellään lainsäädännöllisin keinoin, arvioi Sanna Ahvenharju Gaia Oy:stä.

Tulevaisuuden luonnonvarapolitiikassa on tarvetta sekä eri luonnonvaroja integroivaan hallintaan että monitasohallintaan, jossa operoidaan yhtä aikaa globaalilla, eurooppalaisella, kansalliselle ja paikallisella tasolla. On edettävä samaan suuntaan ja samaan aikaan monella foorumilla. Siksi vuoropuhelua edistäville foorumeille on tarvetta. Tähän tulokseen on päädytty Joensuun yliopistossa tehdyssä luonnonvarastrategian taustaselvityksessä.  

-Yksi keskeinen haaste on kehittää hallinnan malleja, joissa eri näkökulmien integrointi onnistuu fiksusti ja kestävästi. Ristiriitojen käsittely sekä suunnan jatkuva ja joustava tarkistaminen ovat tulevaisuudessa menestyvän luonnonvarapolitiikan peruskiviä, pohtii selvityksen laatinut professori Rauno Sairinen.

Lisätietoja

Luonnonvarastrategian www-sivut (www.sitra.fi/luonnonvarastrategia)