archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta -raportti julkaistiin

Tietoyhteiskunta tuo uusia mahdollisuuksia monikulttuurisen yhteiskunnan kehittämiseen

Julkaistu

Lehdistötiedote 30.3.2004

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat tärkeitä kilpailutekijöitä. Niitä ei kuitenkaan ole riittävästi huomioitu tietoyhteiskuntaa linjaavissa suunnitelmissa. Sitran julkistamassa raportissa Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta kartoitettiin tietoyhteiskunnan tarjoamia keinoja maahanmuuttajatyön ja monikulttuurisuuden näkökulmasta. Raportin on kirjoittanut Mikko Pakarinen.      

Suomen tietoyhteiskuntakehityksen ja monikulttuurisuuden yhdistämisen valtakunnallisena haasteena on löytää taho, joka ottaa monikulttuurisuuden kokonaisuuden koordinoitavakseen. Tietoyhteiskuntakehitys tuo mahdollisuuksia yhteistyölle usealla eri toiminnan tasolla ja tavalla. Raportin mukaan yhteistyöalttiutta löytyy yli sektorirajojen, mutta resurssien jako ja vastuunotto on hankalaa. Monikulttuurisuus ei muodosta kokonaisuutta, josta eri tahot kilpailisivat tai joka ylipäätään nähtäisiin järin houkuttelevana. – Tietoyhteiskuntakehitys jää asiana laajuudeltaan monikulttuurisuuden alle, mutta koska toimenpiteiden ja varojen suuntaaminen edellisen edistämiseksi tuntuu olevan helpompaa, tulisi monikulttuurisuus ottaa tietoyhteiskuntakehityksen aktiiviseksi osaksi, Pakarinen ehdottaa. Pohjimmiltaan tietoyhteiskunnan ja monikulttuurisen yhteiskunnan yhteensovittamisen aiheuttamat kitkat johtuvat riittämättömästä tiedosta puolin ja toisin. Tiedon puute hidastaa virkamieskunnan ja maahanmuuttajien parissa tekevien tahojen työtä ja hankaloittaa maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tietoyhteiskunnassa haasteet kohdistuvat yksilöön. Ihmisen henkilökohtaisiin kykyihin, tietoihin ja taitoihin toimia tietoyhteiskunnassa. Tietoyhteiskunnan tarjoamat keinot Maahanmuuttajiin ja heidän parissaan työtä tekevien tilannetta helpottamaan voidaan kohdistaa selkeitä toimenpiteitä. Tietoyhteiskunnan välineet antavat useita mahdollisuuksia ainakin kotoutumisen kannalta tärkeän kielen opiskelulle, monipuoliselle viestinnälle, tasa-arvoiselle osallistumiselle yhteiskuntaan ja erilaisille keinoille käyttää palveluita hyväksi. Erilaisin verkkopalveluin ja tietopankein on mahdollista yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa sekä maahanmuuttajan tiedonhakua ja kommunikointia, että häntä palvelevan virkamiehen työtä. Maahanmuuttajien keskuudessa tarvetta on yhä myös tietoyhteiskunnan vaatimien perustaitojen opettelulle ja neuvonnalle. Poliittisella tasolla on tarvetta strategialle, joka käsittelisi monikulttuurisuutta kokonaisuutena. Suurilla kaupungeilla on erilaisia kotouttamissuunnitelmia, mutta ne ovat lähinnä ongelmalähtöisiä eivätkä tarkastele asiaa esimerkiksi kaupungin kilpailukyvyn ja tietoyhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien näkökulmasta. Maahanmuuttajia ei nähdä osana tietoyhteiskuntakehitystä, ja ulkomaalaisia osaajia puolestaan ei nähdä maahanmuuttajina. Julkaisun tiedot Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta. Mikko Pakarinen.

Sitran raportteja 36. ISBN 951-37-4154-0, ISSN 1457-571X. Edita Prima Oy. Helsinki 2004. Raportti löytyy sähköisenä Sitran Internet-sivuilta osoitteesta www.sitra.fi>julkaisut. LisätietojaMikko Pakarinen, projektipäällikkö, MATKA II -selvityshanke. Puh. 050 559 0187 Pia Mero, tutkimuspäällikkö, Sitra. Puh. 050 322 7860Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, projektinjohtaja, Sitra. Puh. 050 364 7883