ILMASTONMUUTOS

Ihmisen toiminta muuttaa ilmastoa vakavin seurauksin. Maapallon lämpenemisen hillitseminen vaatii voimakkaita päästöjen vähennyksiä nyt.

AJANKOHTAISTA

Energiankulutus, päästöt ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen kahteen asteeseen vaatii voimakkaita päästövähennyksiä nopeasti. Päästöjä tulisi vähentää 80 % vuoteen 2050 mennessä. Siirtyminen kohti hiiliniukkaa yhteiskuntaa vaatii merkittäviä muutoksia erityisesti yhdyskuntarakenteiden osalta sekä rakennuksissa ja rakentamisessa.

Vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävät infrastruktuurimuutokset vaativat erittäin suuria investointeja. Suuret investoinnit tarkoittavat käytännössä energian, liikkumisen ja asumisen kustannusten nousua. Investointeja voidaan kuitenkin kansallisesti hajauttaa laajasti, kun luodaan mahdollisuuksia erilaisille hajautetuille alue- ja rakennuskohtaisille lähiratkaisuille . Toisaalta investoinnit energiatehokkuuteen vähentävät niiden kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Rakennetun ympäristön päästöt kuriin

Rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista kaikesta energiankulutuksesta ja päästöistä. Jos mukaan otetaan liikenteestä aiheutuvat päästöt, rooli on vielä merkittävämpi. ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 kokosi yhteen 31 toimenpidettä rakennetun ympäristön nopeaan päästöjen vähentämiseen. Toimenpiteitä oli viidella aihealueella: maankäyttö, hajautettu energiantuotanto, rakentamisen ohjaus, kiinteistöjen käyttö ja omistus sekä osaaminen. Näiden toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan niin kansalaisia, yrityksiä, kuntia kuin valtiotakin.

Kansalaisten ekovalinnoissa asuminen, liikkuminen ja kulutus tärkeimpiä

Kansalaisten rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä. Tieto omien asumisen, liikkumisen ja kulutukseen liittyvien valintojen ympäristövaikutuksista helpottaa ekologisten valintojen tekemistä. Kunnilla on erinomaiset mahdollisuudet lisätä ihmisten mahdollisuuksia osallistua ilmastonmuutoksen hillintään ja sitä koskevaan päätöksentekoon.

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto on lähtenyt kokoamaan Suomen kuuden suurimman kaupungin ilmastotekoja yhteen. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu haluavat yhteistyöllä vaikuttaa ja kannustaa muita kuntia mukaan.

Tampereen Ilmankos-hankkeessa kerättiin suosituksia liittyen kansalaisosallistumiseen ja ilmastokampanjoihin sekä mainintoja parhaiksi koetuista osallistumisen menetelmistä. ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 jatkaa samoilla jalanjäljillä ja vie kaupunkia kohti hiilineutraaliutta. Peloton-hankkeessa koulutetaan portinvartijaryhmiä, joilla on erityinen asema energiankulutusta ohjaavien päätösten tekijöinä.

Jätkäsaaren energiatehokkaassa Airut-korttelissa mahdollistetaan mm. uudenlainen vähähiilinen kaupunkiasuminen tuoden kortteliin ekologisisa palveluita. Sen taustalla olevaan Low2No-kehitystyöhön kuuluu energiapihi ja hiiliniukka suunnittelu ja rakentaminen, joiden tuloksena syntyy kestävä rakennettu ympäristö.

Työtä ilmastonmuutosta vastaan tehdään kansallisella tasolla, kuntatasolla ja paikallisesti. Se näkyy ihmisten arjessa ja lähiympäristössä, kunnallisessa päätöksenteossa ja kansallisissa rakentamismääräyksissä.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?