archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ansiorekisteri lyhyesti

Julkaistu

Ansio- ja tulorekisteri voi tulevaisuudessa sisältää tiedot henkilön palkka-ansioista ja etuuksista. Yritysten ja julkisen hallinnon tietovirtoja voidaan automatisoida ansiorekisterin ja palkanmaksukohtaisen ilmoittamisen avulla, jolloin manuaalinen työ vähenee, työn tuottavuus paranee, prosessien luotettavuus kasvaa, tiedon laatu ja ajantasaisuus paranevat, korjausten määrä vähenee, asioinnista tulee vaivattomampaa ja tiedon ja päätöksenteon läpinäkyvyys paranevat.

Palkka- ja muut tulotiedot keskitettävä yhteen rekisteriin

Maksaja (esim. työnantaja) ilmoittaa palkka- ja muut tulotiedot yhteen keskitettyyn rekisteriin. Tulotieto ilmoitetaan maksun yhteydessä ajantasaisesti ja rakenteellisena (palkkakoodisto), yhteisesti hyväksytyn standardin määräämässä muodossa.

Organisaatiot, jotka tarvitsevat näitä tietoja (esim. verotukseen tai etuuksien käsittelyyn), saavat ne tästä yhdestä rekisteristä palveluväylän kautta.

Kansalaiset näkevät ajantasaiset tietonsa yhdestä rekisteristä ja voivat hyödyntää niitä palveluita käyttäessään tai etuuksia hakiessaan.

Nykyinen toimintatapa aiheuttaa useita haasteita

Tällä hetkellä maksajat (esim. työnantajat) raportoivat samat, usein päällekkäiset tiedot eri muodossa jokaiselle tietoja käyttävälle organisaatiolle (esim. verohallinnolle ja eläkevakuutusyhtiöille).

Eri käyttäjäorganisaatiot edellyttävät maksajilta palkka- ja tuloraportteja eri ajankohtina.

Yleisin raportointisykli on kerran vuodessa, jolloin esimerkiksi viranomaispäätökset joudutaan usein tekemään vanhentuneen tiedon perusteella.

Raportoidut tiedot varastoidaan useisiin eri tietovarastoihin, jolloin on epäselvää missä ajantasaisin ja oikea tieto on.

Päällekkäisestä varastoinnista aiheutuu tarpeettomia kustannuksia.

Tietoa välitetään vielä paperimuodossa (esim. veroilmoitukset), mistä aiheutuu moninkertaista manuaalista työtä.

Kansalainen ei tällä hetkellä voi ajantasaisesti seurata omia palkka- ja muita tulotietojaan kokonaisuutena, hyödyntää niitä esim. etuuksia hakiessaan, eikä näe mihin tietoja käytetään muuten kuin erikseen kysyessään.

 

Mistä on kyse?