archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Esko Aho: Ennen kuin on liian myöhäistä

"Euroopan unioni asetti kuusi vuotta sitten kunnianhimoiseksi tavoitteekseen kehittyä vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi alueeksi. Lupauksista ja julistuksista huolimatta Lissabonin strategian toteutuminen on edennyt nihkeästi."

Julkaistu

Euroopan unioni asetti kuusi vuotta sitten kunnianhimoiseksi tavoitteekseen kehittyä vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi alueeksi. Lupauksista ja julistuksista huolimatta Lissabonin strategian toteutuminen on edennyt nihkeästi. Tieteen, teknologian ja innovaatioiden alueella Euroopan kilpailukyky suhteessa muuhun maailmaan on pikemminkin hiipumassa kuin vahvistumassa.

Johdin nelijäsenistä asiantuntijaryhmää, joka esitti tammikuussa EU-komissiolle oman näkemyksensä siitä, miten trendi olisi käännettävissä. 

Esitimme päähuomion kiinnittämistä tarjonnan sijasta kysyntään: kuinka luoda toimivat eurooppalaiset markkinat innovatiivisille tuotteille ja palveluille. Monilla aloilla eurooppalaistenkin yritysten tutkimus- ja kehityspanostukset suuntautuvat unionin ulkopuolelle, kun omat kotimarkkinat eivät toimi. 

Toinen iso haaste on saada voimavaroja siirtymään vanhoista rakenteista tietoon ja osaamisen perustuvan talouden käyttöön. Monella alalla uudistuksiin tarvittavat teknologiset ratkaisut ovat käytettävissä, mutta jähmettyneet organisaatiot tai vanhentuneet toimintamallit estävät niiden tehokkaan hyväksikäytön.

Työryhmämme ehdottaa eurooppalaista tutkimus- ja innovaatiosopimusta, johon koottaisiin kaikki keskeiset toimenpiteet, joita tarvitaan markkinoiden luomiseksi, taloudellisten resurssien kasvattamiseksi sekä voimavarojen siirron edistämiseksi. Esikuvana voisi olla 1980-luvun lopun sisämarkkinaohjelma, jonka toteuttaminen on loistava esimerkki unionin kyvystä keskittyä suureen linjaan ja saada jäsenmaat hyväksymään tulevaisuuden kannalta tärkeitä hankaliakin päätöksiä. 

Suomen omat kokemukset puhuvat ehdottamamme toimintamallin puolesta. Aloitimme tutkimus- ja kehitysrahoituksen järjestelmällisen kasvattamisen jo 1980-luvun alkupuolella, mutta pelkästään niiden varassa emme olisi kyenneet nousemaan globaalin talouden teknologiseksi pikkujättiläiseksi. 

Tarvittiin markkinoiden luomista, joka lähti liikkeelle sisäisistä tarpeista mutta sai lisää vauhtia eurooppalaisesta integraatiosta. Yksi ratkaiseva vaihe elettiin 1990-luvun alun talouskriisin keskellä. Se pakotti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla mobilitettiin, voimavarojen nopeaan siirtoon vanhasta uuteen. Kun samaan aikaan myös asenteet kehittyivät yrittäjyydelle ja riskinotolle suosiollisemmiksi, tie nousuun oli auki. 

Jos ehdottamamme vahva sitoutuminen saadaan aikaan, sen pitäisi välittömästi näkyä myös käytännön toimissa joillakin avainaloilla. Ehdotimme tällaisiksi strategisiksi aloiksi sähköistä terveydenhuoltoa, lääketeollisuutta, energiaa, ympäristöä, turvallisuutta, liikennettä ja logistiikkaa sekä digitaalista sisällöntuotantoa. Kaikilla niistä Euroopalla on edessään sekä uhkia että mahdollisuuksia, joihin jäsenmaat eivät pysty vastaamaan pelkästään omin keinoin vaan tarvitaan myös eurooppalaista yhteistyötä. 

Aika alkaa vain käydä vähiin. Jos emme pysty kääntämän trendiä, yhä useampi eurooppalainen yritys joutuu hakemaan ratkaisuja globaalin kilpailukyvyn varmistamiseksi investoimalla tutkimukseen ja kehitystyöhön Euroopan ulkopuolella. Myös yksittäiset jäsenmaat joutuvat hakemaan vaihtoehtoisia tapoja oman kilpailukykynsä varmistamiseksi. 

Globalisoituvat yritykset voivat selviytyä ilman Eurooppaa, mutta Eurooppa ei selviydy ilman niitä. Yhtä lailla on mahdoton kuvitella vahvaa Euroopan unionia ilman, että se olisi vahva ja kilpailukykyinen tulevaisuuden kannalta kaikkein elintärkeimmillä aloilla. 

Siksi pitää toimia ”before it’s too late”.

Esko Aho

Puheenvuorot-palstalle artikkeleita kirjoittavat asiantuntijat sekä Sitrasta että sen ulkopuolelta. Palautetta kirjoittajalle ja ehdotuksia artikkelikirjoittajiksi tai artikkelien aiheiksi voi lähettää osoitteeseen toimitus@sitra.fi.

Raportti Creating an Innovative Europe (pdf) »

Raportin tiivistelmä (PDF) »

Mistä on kyse?