Haku
Arvioitu lukuaika 6 min

Haku on auki! Haluatko pohtia Suomen kilpailukyvyn tulevaisuutta?

Miltä näyttää Suomen kilpailukyvyn tulevaisuus? Mistä meidän pitäisi ylipäätään keskustella, kun puhumme talouden kilpailukyvystä? Haemme asiantuntijoita ja päättäjiä mukaan työpajaprosessiin, jonka tavoitteena on tunnistaa kansantalouden kilpailukyvyn tulevaisuuteen liittyviä haasteita, jännitteitä, riskejä, mahdollisuuksia ja avoimia kysymyksiä.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Suomi on avotalous, joten suomalaisyritykset joutuvat kohtaamaan kansainvälisen kilpailun sekä kotimaassa että globaaleilla markkinoilla. Yritysten ja niiden toimintaympäristön kansainvälinen kilpailukyky onkin tärkeä edellytys Suomen kansantalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan pitkän aikavälin menestykselle. Kansainvälisen kilpailukyvyn merkitys ja sen osatekijöiden moninaisuus eivät aina näy suomalaisessa talouskeskustelussa, joka painottuu makrotalouden kysymyksiin ja lyhyen aikavälin kustannus- ja hintakilpailukykyyn.

Maailmantalous on historiallisessa murroksessa, joka muuttaa kansantalouden keskeisten kilpailutekijöiden luonnetta. Samalla koko talousjärjestelmän perusteita joudutaan miettimään uudestaan ilmastonmuutoksen, luontokadon, yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ja muiden vaikeiden kestävyysongelmien takia.

Mistä työpajoissa on kyse?

Sitra järjestää loppusyksystä 2021 työpajasarjan, jonka tavoitteena on haastaa perinteisiä näkemyksiä kilpailukyvystä ja tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun uusia näkökulmia kilpailukykytekijöihin ja niiden tulevaisuuden muutoksiin. Työpajojen avulla pyritään lisäksi tunnistamaan kansantalouden kilpailukykyyn pitkällä aikavälillä liittyviä avoimia kysymyksiä, jännitteitä, haasteita, mahdollisuuksia ja riskejä.

Työpajat rikastavat osallistujien näkemyksiä kansantalouden kilpailukykytekijöistä ja parantavat yhteistyötä niiden kehittämisessä. Tavoittena on tiivistää yhteistyötä ja rakentaa yhteistä näkemystä Suomen talouden kilpailukykyä analysoivien, edistävien ja tulevaisuutta ennakoivien toimijoiden välillä.

Työpajaprosessiin valitaan enintään 30 asiantuntijaa ja päättäjää yhteiskunnan eri sektoreilta. Tällä tavoitellaan osallistujien ja näkökulmien monipuolisuutta. Työskentely jakaantuu kolmeen työpajaan, jotka järjestetään Sitran toimitiloissa Helsingin Ruoholahdessa. Työpajat voidaan järjestää myös virtuaalisesti, jos terveysturvallisuus sitä edelleen syksyllä vaatii.

Sitra korvaa muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuville osallistujille kohtuulliset matka- ja majoituskulut kuittia vastaan. Palkkaa tai palkkiota työpajoihin osallistumisesta ei kuitenkaan makseta.

Sitra laatii työpajaprosessia varten taustaselvityksiä suomalaisesta ja kansainvälisestä kilpailukykykeskustelusta sekä kansainvälisistä kilpailukykyviitekehyksistä. Lisäksi työpajaprosessissa hyödynnetään Sitran ja Business Finlandin keräämiä kansantalouden kilpailukykytekijöihin liittyviä tulevaisuustrendejä ja -signaaleita.

Työpajasarjan osallistujat tekevät työpajoihin liittyen pieniä ennakkotehtäviä, joissa he voivat tuoda esiin omia näkemyksiään kilpailukyvystä. Sitra laatii työpajojen aikana esitettyjen näkemysten, ennakkotehtävien ja taustaselvitysten pohjalta Suomen kansantalouden keskeisiä kilpailukykytekijöitä koskevan ”kilpailukykykartan”. Tätä dokumenttia työstetään ja täydennetään työpajasarjan edetessä.

Työpajasarjan tuloksista ja sen pohjaksi tehdyistä selvityksistä tuotetaan Kilpailukyvyn tulevaisuus -raportti, joka julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Miksi osallistua?

Työpajaprosessi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua monipuoliseen analyysiin ja keskusteluun Suomen kansantalouden pitkän aikavälin menestystekijöistä sekä niiden mahdollisista tulevaisuuden muutoksista. Työpajaprosessi luotaa myös kansantalouden kilpailukykyyn liittyvää kansainvälistä keskustelua ja tutkimusta.

Osallistuja

 • saa laaja-alaisen näkemyksen kansainvälisiin kilpailukykyviitekehyksiin
 • tutustuu kotimaisissa ja kansainvälisissä medioissa käytävän kilpailukykykeskustelun eroihin
 • rikastaa näkemystään Suomen kansantalouden kannalta tärkeimmistä pitkän aikavälin kilpailukykytekijöistä sekä
 • pääsee arvioimaan niiden tulevaisuuden muutoksia Sitran ja Business Finlandin kokoamien tulevaisuustrendien, -signaalien ja muutosvoimien pohjalta
 • oppii eri alojen asiantuntijoiden ja päättäjien näkemyksistä, jotka liittyvät talouden kilpailukykyyn, sen tekijöihin, niiden tulevaisuuden muutoksiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja
 • luo kontakteja ja yhteistyösuhteita talouden kilpailukyvyn ja tulevaisuuden kanssa työskenteleviin asiantuntijoihin ja päättäjiin.

Työpajojen sisältö ja toteutus

Työpaja 1: Kilpailukykynäkemykset ja -viitekehykset
torstai 11.11.2021 klo 10.00–15.00

Työpajan tavoitteena on

 • tarjota osallistujille mahdollisuus pohtia omaa näkemystään talouden kilpailukyvystä suhteessa kotimaiseen ja kansainväliseen kilpailukykykeskusteluun
 • nostaa keskusteluun uusia näkökulmia ja erilaisia viitekehyksiä kansantalouden kilpailukykyyn ja sen keskeisiin tekijöihin ja
 • tunnistaa keskeisiä kilpailukykytekijöitä suomalaisen ”kilpailukykykartan” rakentamiseksi.

Työpaja 2: Kilpailukyvyn tulevaisuus
torstai 18.11.2021 klo 10.00–15.00

Työpajan tavoitteena on tämänhetkisen kilpailukykykäsityksen haastaminen

 • nykyisen talousmallin kestävyysongelmilla ja muutospaineilla sekä
 • kilpailukykytekijöihin liittyvillä tulevaisuuden muutostrendeillä ja -signaaleilla.

Työpaja jatkaa myös suomalaisen kilpailukykykartan työstämistä tulevaisuustiedon valossa.

Työpaja 3: Suomen kilpailukyvyn jännitteet, haasteet, mahdollisuudet ja riskit tulevaisuudessa
tiistai 30.11.2021 klo 10.00–15.00

Työpajan tavoitteena on

 • nostaa esiin Suomen kansantalouden kilpailukykyyn liittyvät keskeiset pitkän aikavälin kysymykset, jännitteet, haasteet, mahdollisuudet ja riskit sekä
 • tuottaa ideoita ja näkemyksiä kansantalouden kilpailukyvyn sekä sitä koskevan tulevaisuuden ennakoinnin kehittämiseen.

Valintakriteerit

Sitra hakee työpajasarjaan osallistujiksi asiantuntijoita, tulevaisuuden ennakoijia ja päättäjiä, jotka työskentelevät suomalaisyritysten ja kansantalouden kilpailukyvyn tai siihen vaikuttavien tekijöiden kehittämisen kanssa tai talouteen liittyvien yhteiskunnallisten ja ekologisten ongelmien kanssa.

Koska paikkoja on rajoitettu määrä, painotamme valinnoissa myös seuraavia asioita:

 • Hakija sitoutuu osallistumaan kaikkiin työpajatilaisuuksiin ja niihin sisältyvien pienten ennakkotehtävien tekemiseen.
 • Hakijan arvioidaan täydentävän omalla osaamisellaan tärkeällä tavalla muiden osallistujien näkökulmia talouden kilpailukykyyn ja tulevaisuuteen.
 • Valittavien hakijoiden arvioidaan edustavan tasapainoisesti yhteiskunnan eri sektoreita.

Hakija on näin ollen henkilö, ei organisaatio. Osallistujavalinnoissa Sitra pyrkii kuitenkin huomiomaan hakijoiden taustaorganisaation, jotta osallistujakunta muodostuu mahdollisimman monipuoliseksi ja kansantalouden kilpailukyvyn kehittämisen kannalta keskeisistä organisaatioista on riittävä edustus.

Muuta huomioitavaa

Oikeudet työpajaprosessissa syntyviin aineistoihin

Osallistumalla työpajasarjaan hakija myöntää Sitralle vapaan, maksuttoman ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden ennakkotehtävien vastauksiin. Käyttöoikeuden luovutus tuottaa Sitralle vapaan käyttö-, levitys-, julkaisu- ja muokkausoikeuden ennakkotehtävien vastauksiin.
Sitra laatii työpajaprosessin aikana ja sen jälkeen luonnoksia ja raportteja työpajaprosessista, siellä käsitellyistä teemoista ja työpajasarjan tuloksista. Sitra laatii nämä raportit hyödyntäen työpajaprosessin aikana kertyneitä kokemuksia, näkemyksiä ja oppeja sekä osallistujien ennakkotehtävien vastauksia. Sitran laatimien luonnosten ja raporttien tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Sitralle, eikä niissä yksilöidä osallistujien henkilöllisyyttä. Kyseiset aineistot ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia.

Henkilötietojen käsittely

Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Muut ehdot

Sitralla on oikeus tehdä haun ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, kuten esimerkiksi jatkaa hakuaikaa. Muutokset julkaistaan haun verkkosivuilla. Tämän vuoksi hakuun osallistuvien tulee seurata haun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Sitralla on oikeus keskeyttää haku, mikäli olosuhteet tai haun käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että haun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Mikäli näiden hakuehtojen ja muiden hakuun liittyvien asiakirjojen/julkaisujen välillä on ristiriitaa, noudatetaan näitä hakuehtoja.

Kilpailukykyennakointi on osa Sitran Talouden tulevaisuus -hankekokonaisuutta.

Mistä on kyse?