archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kokeiluiksi jalostettavat ideat

Uusi turvallisuus -foorumi on valinnut kokeiltaviksi 11 ideaa.

Kirjoittajat

Hannele Laaksolahti

Johtava asiantuntija, Koulutus

Kalle Nieminen

Johtaja, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus

Julkaistu

Sitran Uusi turvallisuus -foorumi etsi kaikille avoimella ideakuulutuksella ratkaisuehdotuksia, joilla voidaan edistää uutta turvallisuutta. Foorumi on nyt valinnut noin 150 idean joukosta kokeiltaviksi 11 ideaa. Kun ideat jalostetaan kokeiluiksi, niitä kehitetään ja tarkennetaan tarvittaessa käytännön toteuttamista varten.

1. Palvelumuotoilua julkishallintoon
Ideana on soveltaa palvelumuotoilun sekä käyttäjälähtöisen suunnittelun tuomia mahdollisuuksia valtionhallinnossa. Tarkoituksena on selvittää, voisiko uudenlaisessa lähestymistavassa olla aineksia turvallisuuteen liittyvien haasteiden ratkomisessa.

2. Suomi kyberturvallisuuden kärkimaaksi
Ideana on kasvattaa ymmärrystä Suomen mahdollisuuksista kyberturvallisuuden suhteen. Tarkempia tarkastelun aiheita ovat muun muassa: millainen voisi olla mahdollisuuksien kyberstrategia Suomelle ja kuka mahdollisuuksien kyberturvallisuutta johtaa. Toteutettavalla kokeilulla pyritään herättämään yhteiskunnallista keskustelua ja löytämään yhteinen tahtotila.

3. Kyberturvallisuuden koulutuspaketti
Ideana on lisätä kansalaisten tieto-taitoa kyberturvallisuudesta koulutuspaketin avulla. Kokeilun aikana haetaan vastauksia siihen, millainen koulutuspaketin tulisi olla, kuka sen kokoaa sekä miten ja missä sitä tulisi kouluttaa. Kokeiluvaiheessa kohderyhmänä ovat lukioikäiset nuoret.

4. Ootko inessä / Kirjastomummot ja -vaarit
Idea on testata, miten kirjaston ympäristössä lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta saadaan vahvistettua ja saataisiin heidät kokemaan, että heitä kuunnellaan ja heidän ideoillaan ja mielipiteillään on väliä. Kokeilulla pyritään tuomaan yhteen eri sukupolviin ja kulttuuritaustoihin kuuluvia ihmisiä, luomaan yhteisöllisyyden tunnetta ja vähentämään ihmisten välisiä ennakkoluuloja.

5. Urbaani urheilutalo
Idean esimerkkinä on Kööpenhaminassa toimiva Street Mekka, joka on kaupunkioloissa toimiva, nuorten ehdoilla suunniteltu ja heille suunnattu ympäri vuorokauden auki oleva urheilutila. Kokeilussa on tarkoituksena mallintaa urheilutalon toimintaa Suomessa ja selvittää, onko vastaavalle tilalle Suomessa tarvetta ja kenen pitäisi tarjota se.

6. Irti pelon ilmapiiristä
Idean taustalla on kysymys siitä, voitaisiinko turvallisuusmarkkinoita brändätä positiivisten mielikuvien kautta.

7. Maailman nuoret
Ideana on lisätä nuorten osallisuutta kunnan päätöksentekoon osallistavan budjetoinnin keinoin. Kokeilussa nuoret osallistuvat toimintaan monikulttuurisissa ryhmissä.

8. Henkilökohtainen tulevaisuus -sovellus
Idean taustalla on sovellus, joka kokoaa yleisistä tulevaisuusskenaarioista tietoja yksilöllisen tulevaisuuspolun rakentamiseksi.

9. Viime käden viestintäverkko
Ideassa yhdistyvät kolme ideakuulutuksen kautta saatua ratkaisuehdotusta: Kainuun siviilikriisiviestintähanke, Kriisiajan kyläviestintäverkosto ja Varaviestijärjestelmä /Organisaatio. Taustalla on kysymys siitä, miten viestiliikenne olisi turvattu Suomessa kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.

10. Tulevaisuuden ruoka
Idean taustalla ovat kysymykset siitä, mitä tulevaisuuden ruoka on, missä sitä kasvatetaan ja tuotetaan, ja millaista on resilientti ruokahuolto tulevaisuudessa.

11. Onnelliset taloyhtiöt / Taloyhtiöiden turvallisuus
Idea mahdollistaa sen, että ihmiset voivat paremmin osallistua oman elinympäristönsä kehittämiseen. Tarkoituksena on tuoda yhteen eri-ikäiset ihmiset ja edistää lähiympäristön asukkaiden yhteisöllisyyttä. Turvallisuuden tunne lisääntyy, kun ihmiset tuntevat paremmin toisensa ja ovat paremmin sitoutuneita yhteisön yhteisesti päättämiin päämääriin.

Mistä on kyse?