archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lausunto Kierto kuntoon -selvitykseen

Kirjoittajat

Mari Pantsar

Kari Herlevi

Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Sitran lausunto valtioneuvoston selvitykseen ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelma”

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä kiertotaloutta koskevaan EU:n toimintasuunnitelmaan. Otamme kantaa erityisesti siitä näkökulmasta, mitä tekijöitä tulee tarkentaa EU:n toimintasuunnitelman toimeenpanossa ja miten parhaiten edistää kasvua ja kestävää hyvinvointia Suomessa kiertotalouden avulla.

Euroopan komission julkaisema kiertotalouden edistämisohjelma sisältää tärkeitä linjauksia työllisyyden, yritysten kilpailukyvyn ja luonnonvarojen kestävän käytön parantamiseksi. Kiertotalouspaketin tahtotila on selkeä ja tervetullut Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi resurssitehokkuuden avulla.

Kiertotalouteen siirtyminen on väistämätöntä myös ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastonmuutosta ei hillitä ilman resurssien viisasta käyttöä. Sitran mielestä ilmastonmuutos ja uusiutuvan energian hyödyntäminen eivät näy riittävästi kiertotalouspaketissa. Näitä kahta asia-kokonaisuutta: kiertotaloutta ja ilmastonmuutoksen hillintää, ei voi tarkastella siiloissa.

Uusi paketti tarkastelee kiertotaloutta edellistä ehdotusta monipuolisemmin, mutta lisää konkreettisia kannusteita tarvitaan. Esimerkiksi selkeät indikaattorit, verotukselliset kannusteet ja investointien rahoitusmekanismit vauhdittaisivat siirtymistä kohti kiertotaloutta. Lisäksi tarvitaan nopeasti konkreettisia kannusteita ja velvoitteita ohjaamaan yritysten innovaatiotoimintaa, kuluttajien käyttäytymistä sekä julkisia hankintoja.

Vasta viime aikoina kiertotalouden mahdollisuuksia on ryhdytty selvittämään laajamittaisemmin ja eri toimialat ovat kiinnostuneita sen tarjoamista mahdollisuuksista ja käytännön kokeiluista. Suomessa tätä lisätiedon tuottamista on aloittanut muun muassa Sitra.

Sitra on jo aiemmin arvioinut, että Suomessa kiertotalous voisi tuoda vähintään 2-3 miljardin euron vuosittaisen arvon lisän vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalouspaketti on selkeä signaali yrityksille investoida kiertotalouden alueelle. Potentiaalisimpia alueita Suomessa ovat jakamistalous&second hand kauppa, konepajateollisuus, ravinteiden kierto, rakennusala, metsäteollisuus ja ruokahävikin minimointi. Sitran selvitykset ovat osa Euroopan laajuista selvitystöiden verkostoa. Selvityksillä pyritään hahmottelemaan kiertotalouden näkymiä eri toimialoilla ja mahdollistamaan kokeiluja, joiden avulla saadaan todellista tietoa eri mallien toimivuudesta ja kannattavuudesta. Lisää tieteellistä tutkimusta ja kokeiluja tarvitaan muutoksen vauhdittamiseksi. Sitra on valmistautunut erityisesti kiertotalouden kokeilujen käynnistämiseen Suomessa päätöksentekijöiden tueksi.

Sitra on käynnistänyt kansallisen kiertotalouden tiekartan laatimisen yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.  Tiekarttaan linjataan tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, joiden avulla Suomesta tulee kiertotalouden kärkimaa vuoteen 2025 mennessä.

Tiekartta tulee olemaan selkeä ehdotus siitä, miten yritykset ja niitä tukevat alat Suomessa siirtyvät kohti kiertotaloutta. Miten Suomen talous ja yritykset pystyvät käytännössä hyödyntämään kiertotalouden mahdollisuudet niin, että taloudellinen lisäarvo saavutetaan ja minkälaisia toimenpiteitä Suomessa tarvitaan hallinnollisten pullonkaulojen ratkaisemiseksi. Tiekartassa identifioidaan myös poliittisesti ja lainsäädännöllisesti suotuisa toimintaympäristö sekä teknologisia ratkaisuja. Osana tiekarttatyötä tunnistetaan toimenpiteiden vastuutahot sekä laaditaan toimeenpanon aikataulu ja määritellään mittarit, joiden avulla toimenpiteiden edistymistä voidaan seurata. 

Tiekartta laaditaan työprosessissa, johon sisältyy asiantuntijahaastatteluita, roundtable keskusteluja ja taustaselvitys, joka tehdään maalis-kesäkuun 2016 välisenä aikana. Tiekartta julkistetaan syyskuussa 2016. Sitra kutsuu noin 30 hengen asiantuntijajoukon tiekarttaa laatimaan. Tiekarttaryhmään kutsutaan niin hallinnon, yritysmaailman kuin tutkimuslaitosten edustajia, jotta saadaan poikkiyhteiskunnallinen edustus.

Sitra toivoo, että eduskunnan talousvaliokunta edistää tiekarttatyössä identifioituja toimenpiteitä.

Ota yhteyttä
Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

+358 294 618 287

Mistä on kyse?