archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra kouluttajana

Kirjoittaja

Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus

Julkaistu

Sitran koulutustoiminta vahvistaa suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien kykyä yhdessä tarttua tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Vuonna 2010 käynnistetty Elinvoima-foorumien sarja saa keväällä 2013 rinnalleen kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen.

Sitran koulutustoiminta rakentaa yhteiskunnallista kompetenssia

Sitran keskeinen tehtävä on ennakoida tulevaisuuden muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Sitran koulutustoiminta pyrkii vahvistamaan suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Sitran koulutustoiminta eroaakin kaupallisesta koulutustarjonnasta siinä, että se pyrkii ensisijaisesti rakentamaan yhteiskunnallista kompetenssia, eikä esimerkiksi yritys- tai yksilökohtaista kompetenssia.

Sitran koulutustoiminta perustuu yhteiseen oppimiseen. Siinä tietoa, ymmärrystä ja todellisuutta rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa. Toiminta onkin  lähempänä yhteistä kehittämistä kuin perinteistä kouluttamista.

Koulutustoiminnan osallistujat tulevat laajasti yhteiskunnan eri sektoreilta. Osallistujia rekrytoidaan avoimella verkkohaulla ja suorahaulla monialaisen ja koulutusteemoista innostuneen osallistujajoukon varmistamiseksi.

Elinvoima-foorumit tekevät tulevaisuutta teema kerrallaan

Vuosina 2009–2010 Sitra toteutti Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelman (SEL), joka 200 suomalaisen päättäjän voimin etsi vastauksia siihen, mistä Suomi ammentaa elinvoimansa tulevaisuudessa. Tärkein johtopäätös oli, että Suomi on siirtymässä teollisen ajan ajattelusta rakenteista kohti ihmis- ja ratkaisukeskeistä palvelutaloutta. SEL-ohjelmassa rakennettua ymmärrystä Suomen elinvoiman lähteistä päätettiin viedään eteenpäin Elinvoima-foorumeiden sarjalla.

Elinvoima-Foorumit kokoavat yhteen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. He oppivat toisiltaan ja etsivät rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia Suomessa olisi kunkin foorumin teemaan liittyen tehtävä. Foorumien tuloksena syntyy käytännön kokeiluja ja tekemistä, joiden avulla pyritään ratkaisemaan foorumissa tunnistettuja yhteiskunnallisia ongelmia.

Kussakin foorumissa on noin 30 osallistujaa, jotka edustavat moninäköalaista osaamista foorumin teemaan. Vuosittain järjestettävät foorumit työskentelevät kukin 4-5 kuukautta kerrallaan.

Ensimmäinen Elinvoima-foorumi kokoontui teemalla Uusi työ (2011) Toisen foorumin aihe oli Uusi demokratia (2011-12.) Kolmas Elinvoima-foorumi toteutetaan teemalla Kestävä talous (2012-2013).

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus tarttuu kestävän kehityksen haasteisiin talouspolitiikan keinoin

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus on keväällä 2013 käynnistettävä uusi koulutuskonsepti, joka eroaa lähestymistavoiltaan merkittävästi Sitran aikaisemmista (1977-2005) talouspolitiikkakursseista. Kursseilla opitaan, mistä lähtökohdista ja miten talouspolitiikkaa Suomessa tehdään, mutta lisäksi rakennetaan näkemystä siitä, miten talouspolitiikan työkaluja voidaan entistä paremmin hyödyntää kestävän talouden edistämiseksi. Kurssilla halutaan ymmärtää, miten kestävälle kehitykselle ominaista, pitkäjänteistä ja laaja-alaista otetta voidaan lisätä talouspolitiikan käytännöissä ja johtamisessa.

Koulutus pohjaa Kestävä talous -foorumin synnyttämille käsityksille siitä, mitä on kestävä talous ja miten sitä voidaan yhteiskuntapolitiikassa edistää. Kestävä talous ei ole vain taloudellisesti kestävää, vaan se toteuttaa tasapainoisesti taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat yhteiskunnalliset päättäjät laajasti eri sektoreilta. Heitä yhdistää tarve kestävään talouteen tähtäävän talouspolitiikan osaamiselle työssään  

Koulutus käynnistetään pienimuotoisella ja kokeilevalla pilottikurssilla, joka järjestetään kolmessa jaksossa joulukuusta 2012 helmikuuhun 2013. Lopullinen kurssikonsepti jalostetaan pilottikurssista saatujen kokemusten perusteella. Ensimmäinen kestävän talouspolitiikan johtamiskurssi käynnistyy keväällä 2013 ja niitä järjestetään keskimäärin kaksi vuodessa.

Sitra vastaa koulutuksen konseptista ja sen kehittämisestä sekä osallistujien rekrytoinnista kurssille. Koulutuksen konseptinmukaisesta käytännön toteutuksesta vastaavaksi yhteistyökumppaniksi on kilpailutuksen pohjalta valittu Aalto Executive Education Oy.

 Sitran pitkä historia yhteiskunnallisena kouluttajana

Sitran yhteiskunnallinen koulutustoiminta käynnistettiin jo vuonna 1977. Sitran koulutustoiminnan merkittävin konsepti kautta aikojen on ollut talouspolitiikkakurssit, joita järjestettiin vuoteen 2005 asti. Tänä aikana kursseja pidettiin 63 ja niillä koulutettiin yhteensä lähes 2000 vaikuttajaa, laajasti yhteiskunnan eri sektoreilta.

Talouspolitiikkakurssien tavoitteena oli syventää osallistujien näkemystä taloudesta ja talouspolitiikasta sekä selkeyttää käsitystä näiden välisistä riippuvuussuhteista. Ohjelmassa selvitettiin kansallisen talouspolitiikan mahdollisuuksia ja vaikutuksia yhä nopeammin kansainvälistyvässä ympäristössä. Koulutuksessa haluttiin kehittää yhteiskunnan eri sektoreita laajasti edustavien osallistujien taitoa tulkita ja hyödyntää tätä tietoa omassa ja yhteisöjensä toiminnassa sekä vahvistaa osallistujien välisiä verkostoja.

Talouspolitiikkakurssien ohella Sitran koulutustoiminta järjesti mm. ekonomistikursseja ja toimittajakursseja sekä joukko temaattisia kehitystyöpajoja. Lisäksi vuosina 2000-2003 toteutettiin kuuden kurssin mittainen, Suomen tulevaisuutta laajasti luotaava Suomi 2015 –kehitysohjelma.

Sitran siirtyessä 2000-luvun puolivälissä ohjelmapohjaiseen toimintaan yhteiskunnallisesta koulutustoiminnasta luovuttiin, kunnes se SEL-ohjelman (2009-10) sekä sitä seuranneiden ensimmäisten Elinvoima-foorumeiden tulosten rohkaisemana päätettiin käynnistää uudelleen