Lausunnot
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitran lausunto: Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti

Julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä tulee vahvistaa, kun rakennetaan kriisin jälkeistä uutta ja kestävää kasvua digitalisaation avulla.

Kirjoittaja

Laura Halenius

Projektijohtaja, Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Lausunto annettu 22.6.2020

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran lausunto Liikenne ja viestintäministeriölle Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

Koronaviruskriisin aikainen digiloikka kuvattu riittävän laajasti eri sektoreilla

Sitra kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta osallistua raporttia valmistelleeseen työryhmään.

Yksi koronaviruskriisin positiivisista seurauksista on ollut digiloikka. Sitra pitää tätä muutamien kuukausien aikana tapahtunutta kiihtynyttä digitalisaatiokehitystä lupaavana. Jotta suomalainen yhteiskunta voi toipua kriisistä ja rakentaa uutta kestävää kasvua, tulee tätä kehitystä pystyä kiihdyttämään entisestään myös akuutin kriisiajan jälkeen.

Ilmiönä digitalisaatio on koko yhteiskuntaa läpileikkaava. Tämä huomioiden väliraportissa kuvataan riittävällä laajuudella suomalaisen yhteiskunnan digitalisaation kypsyysastetta ja kehitystä eri sektoreilla.

Väliraportin toimet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat kattavat

Sitra pitää toimenpidelistaa erittäin kattavana. Riittävän vaikuttavuuden saavuttamiseksi kaikkien toimenpide-ehdotusten pohjana tulee olla poikkisektoriaalisuus sekä jo olemassa olevien digitaalisten ratkaisujen ja infran hyödyntäminen mahdollisimman laajasti. Sitra pitää tärkeänä, että kaiken kaikkiaan koronaviruspandemian jälkihoidossa ratkaisuja haetaan laajasti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

Keskeistä digitaalista infraa, kuten identiteetin- ja suostumuksenhallintaa tukevia ratkaisuja, tulee kehittää yksityisyydensuoja ja tietoturva huomioiden, linjassa EU:n suositusten kanssa.

Lainsäädäntöesteiden purkamiseen liittyvä toimenpide-ehdotus 25 on rajattu koskemaan vain julkista sektoria. Sitra katsoo, että se tulisi laajentaa koskemaan koko digitaalista yhteiskuntaa.

Lainsäädännöllisten esteiden purkamista tulee priorisoida

Sitra katsoo, että toimenpide-ehdotuksia priorisoidessa tulee keskittyä lainsäädännöllisten esteiden purkamiseen. Tämä helpottaisi esimerkiksi laajempaa datan hyödyntämistä niin yksityisen ja julkisen sektorin palvelukehityksessä kuin tutkimuksellisessa käytössä.

Lainsäädäntöpohja saatava kuntoon

Sitra pitää tärkeänä, että digitaalisuuden hyötyjen kotiuttamiseksi lainsäädäntöpohja saadaan kuntoon ja että Suomi pystyy hyödyntämään seuraavan EU:n budjettikauden rahoituksen mahdollisimman hyvin digitalisaation edistämisessä.

Keskeiset hankkeet tunnistettu raportissa

Sitra katsoo, että raportissa tunnistetaan hyvin keskeiset kansalliset hankkeet.

Laaja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö keskeistä

Sitra pitää tärkeänä, että koronaviruksen jälkihoidossa ratkaisuja haetaan laajasti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Sitra on mielellään mukana omien yhteistyökumppaniensa kanssa kehittämässä data- ja tietopolitiikkaa sekä tukemassa yrityksien kyvykkyyksiä kehittää datapohjaista liiketoimintaa.

Mistä on kyse?