archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tajua Mut! – Usein kysytyt kysymykset

Kirjoittaja

Kimmo Haahkola

Julkaistu

Mitä liputtaminen tarkoittaa?

Liputtamalla ammattilainen ilmoittautuu mukaan yhteistyöhön muiden samaa lasta tai nuorta mahdollisesti auttavien ammattilaisten kanssa. Tämä tapahtuu lisäämällä lapsen tai nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika ja puhelinnumero) verkkopohjaiseen Tajua Mut! -järjestelmään. Liputukseen pyydetään nuoren (ja lapsen kohdalla huoltajien) lupa.

Kun vähintään kaksi ammattilaista on liputtanut saman lapsen tai nuoren, tästä välittyy tieto etsivälle nuorisotyöntekijälle. Etsivä nuorisotyöntekijä ottaa yhteyttä nuoreen tai lapsen tapauksessa huoltajiin ja kysyy suostumusta perheen ja liputtaneiden ammattilaisten väliseen yhteistyöhön. Jos lupa tähän saadaan, etsivä nuorisotyöntekijä kutsuu edellä mainitut henkilöt yhteiseen tapaamiseen.

Yhteistyötapaamisessa liputtajat kertovat syyt tekemilleen huolen ilmaisuille. Lapselta tai nuorelta kysytään, mitä hänelle kuuluu ja miten hän itse näkee oman tilanteensa. Tämän jälkeen pohditaan yhdessä, miten ammattilaiset voisivat parhaiten auttaa lasta, nuorta tai koko perhettä. Toimintamalli perustuu kaikissa vaiheissa asianosaisten vapaaehtoisuuteen.

Kuka voi liputtaa?

Liputtaa saavat Tajua Mut! -mallin käyttöön koulutetut lasten tai nuorten kanssa työskentelevät henkilöt, jotka ovat saaneet ohjelman käyttäjätunnukset. Mallia voivat käyttää sekä viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat että yksityisen sektorin toimijat.

Miksi toimintamallin nimi on Tajua Mut!?

Liputuksia seuraavan yhteistyön tärkein elementti on, että lapsi tai nuori kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Mikkeliläisten nuorten keksimällä Tajua Mut! -nimellä halutaan korostaa tätä tavoitetta.

Siirtääkö liputus vastuun lapsen tai nuoren välittömästä auttamisesta pois hänet kohdanneelta ammattilaiselta?

Ei. Liputus ei korvaa muita auttamisen ja yhteistyön tapoja, vaan täydentää niitä. Ammattilaisen on aloitettava lapsen tai nuoren auttaminen oman toimenkuvaansa mukaisesti heti, ei vasta lippuparin synnyttyä. Tajua Mut! -malli on kehitetty tukemaan ja yhdistämään jo olemassa olevia toimintoja.

Miten etsivä nuorisotyö on mukana Tajua Mut! -toimintamallissa?

Tajua Mut! -toimintamalli tukeutuu etsivään nuorisotyöhön. Etsivän nuorisotyön rooli on toimia linkkinä eri toimijoiden sekä lapsen tai nuoren välillä. Etsivä nuorisotyö koordinoi lippuparista syntyvän yhteistyön aloittamista.

Kuka koordinoi yhteistyötä lippuparin muodostumisen jälkeen?

Tajua Mut! -mallissa monialainen yhteistyö käynnistyy lippuparin muodostumisen jälkeen. Tieto lippuparista tulee etsivälle nuorisotyöntekijälle, joka kutsuu koolle liputuksen tehneet tahot sekä lapsen tai nuoren ja mahdollisesti myös hänen perheensä. Ennen tapaamista etsivä nuorisotyöntekijä sopii nuoren ja tarvittaessa hänen perheensä kanssa, osallistuuko hän itse tapaamiseen liputtajatahojen kanssa, ja kuka vastaa yhteistyöpalaverin vetämisestä.

Mihin yhteistyöpalaverissa sovitut asiat kirjataan?

Ammattilainen kirjaa yhteistyöpalaverissa sovitut asiat siihen tietojärjestelmään, jota hän käyttää työssään. Tähän järjestelmään on hyvä kirjata myös tieto liputuksesta ja siihen saadusta suostumuksesta. Tajua Mut! -järjestelmään on mahdollista syöttää vain liputuksessa tarvittavat tiedot eli lapsen tai nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, ei liputuksen syytä.

Minulla on jo yhteistyöverkosto. Mitä hyötyä Tajua Mut! -mallista tällöin on?

Liputus voi helpottaa lasta tai nuorta auttavan monialaisen yhteistyöverkoston muodostumista ja koordinointia. Ammattilaisten vaitiolovelvoitteiden vuoksi yhteistyöverkostojen jäsenet eivät tiedä kattavasti, keitä kaikkia kenenkin asiakaskuntaan kuuluu. Tästä syystä ei aina ole tiedossa, keillä yhteistyöverkoston jäsenillä on yhteisiä asiakkaita. Kaikki lapsen tai nuoren ympärille kehittyneen verkoston jäsenet eivät myöskään välttämättä ole mukana tuntemassasi verkostossa. Näin on usein esimerkiksi silloin, kun lapsi tai nuori on vastaanottanut palveluita eri paikkakunnilla. Tajua Mut! -toimintamallin levitessä valtakunnallisesti kuntarajat ylittävä asiakkaan suostumuksella tapahtuva yhteistyö tulee mahdolliseksi. Hollannissa toteutetussa liputustoiminnan arviointitutkimuksessa havaittiin, että 70 prosenttia lippupareista muodostui yli kuntarajojen. Liputtamalla nuori ennen tulevaa Tajua Mut! -verkoston tapaamista nämä piilossa olevat verkoston jäsenet voivat tulla näkyviksi.

Syntyykö tietojärjestelmään syötetyistä yhteystiedoista henkilötietorekisteri?

Liputustietojärjestelmään syötetyistä tiedoista syntyy henkilötietorekisteri, josta tulee tehdä henkilötietolainmukainen tietosuojaseloste. Selosteessa on tuotava esiin muun muassa kuka kunnassa on rekisterinpitäjä ja yhdyshenkilö sitä koskevissa asioissa, mitä tietoa rekisteriin kertyy ja mihin tietoja käytetään.

Henkilötietojen koordinoijana toimii etsivä nuorisotyö. Muut liputtajat näkevät ainoastaan itse tekemänsä liputukset eivätkä he voi selailla tietokantaa tai etsiä sieltä tietoja. Toimintamalli pohjaa juridisesti nuorisolakiin, joka mahdollistaa asiakasta koskevien tietojen luovutuksen viranomaisilta etsivälle nuorisotyölle. Liputus ja sitä seuraava yhteistyö edellyttävät nuoren ja alaikäisen kohdalla yleensä myös hänen perheensä suostumusta.

Kuinka kauan liputus on voimassa?

Liputus on aktiivinen vain tietyn ajan, joka päätetään toimintamallissa kuntakohtaisesti (esimerkiksi Mikkelissä tällä hetkellä yhden vuoden ja Espoossa kaksi vuotta). Nuori tai lapsen tapauksessa huoltajat voivat myös halutessaan pyytää itseään (tai lastaan) koskevat tiedot järjestelmästä ja määrätä ne poistettavaksi.

Mistä on kyse?