archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vaikuttavuus­investoimisen sanasto

Vaikuttavuusinvestoimisen keskeisiä termejä ja niiden selityksiä.

Julkaistu

EVPA (European Venture Philanthropy Association)

 • Eurooppalainen verkosto, joka edistää vaikuttavuusinvestoimista ja tavoitteellisia lahjoituksia.
 • Lisätietoja: evpa.eu.com

GIIN (Global Impact Investing Network)

 • Kansainvälinen vaikuttavuusinvestoimisen verkosto, johon kuuluu yli 200 jäsentä.
 • Lisätietoja: thegiin.org

Hyväntekeväisyys

 • Toisten auttaminen ilman oman edun tavoittelua. Esimerkiksi yritys tai yksityishenkilö voi harjoittaa hyväntekeväisyyttä lahjoittamalla rahaa tai muita resursseja johonkin tärkeäksi kokemaansa tarkoitukseen.
 • Englanniksi: Etenkin Yhdysvalloissa hyväntekijöistä ja lahjoittajista käytetään sanaa ’philanthropist’ (suom. filantrooppi). Sana ’filantropia’ tarkoittaa ihmisystävällisyyttä tai ihmisrakkautta.

Joukkorahoitus

 • Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi, ja usein internetissä toimivien palvelualustojen kautta. Joukkorahoituksessa voidaan erottaa monia toisistaan toiminnallisesti ja taloudellisesti eroavia muotoja, kuten joukkosponsorointi ja joukkosijoittaminen.

Kolmas sektori

 • Kolmas sektori kattaa muun muassa järjestöt, kansalaisryhmät ja vapaaehtoisen kansalaistoiminnan organisaatiot. Täydentävät usein julkista sektoria sosiaali- ja terveysalalla. Kolmannen sektorin toiminta perustuu arvoihin ja on voittoa tavoittelematonta. Kolmannen sektorin käsite on lähellä kansalaisyhteiskunnan käsitettä.

Palveluntarjoaja

 • Yritys tai yhteisö, joka kehittää palveluratkaisun yhteiskunnalliseen haasteeseen.

SIB (Social Impact Bond)

 •  Tulosperusteinen rahoitussopimus, jossa yhdistetään julkinen sektori (kunta tai valtio), yksityiset sijoittajat, mitattavissa oleva yhteiskunnallinen haaste sekä ratkaisun tarjoavat palveluntuottajat. Sijoittajan tuotto on sidottu toimenpiteiden tuloksellisuuteen.
 • Muita käytettyjä termejä: Pay-for-success (USA), Social Benefit Bond (Australia)

Smartup

 • Aloitteleva startup-yritys, jolla on yhteiskunnallinen tavoite.

Sosiaalinen yritys

 • Suomessa sosiaalinen yritys viittaa yleensä yrityksiin, joiden henkilöstöstä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai pitkäaikaistyöttömiä. Tällaiset yritykset ovat oikeutettuja saamaan palkkatukea Suomen valtiolta.
 • Lisätietoja: sosiaalinenyritys.fi

SROI (Social Return on Investment)

 • Prosessi yhteiskunnallisen tuoton laskemiseen. Ottaa huomioon ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Vaikuttavuuden mittaaminen

 • Vaikuttavuuden mittaamisessa arvioidaan toimenpiteiden yhteiskunnallisen vaikutuksen määrää. Olennaista on sellaisten mittareiden valinta, jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin sitä mitä tavoitellaan. Yhtälailla tärkeää on pyrkiä erottelemaan oman toiminnan positiiviset ja negatiiviset vaikutukset muiden tekijöiden vaikutuksista. Yleensä mittaustulokset pyritään rahamääräistämään soveltuvin kauppatieteellisin tai vakuutusmatemaattisin lähestymistavoin.
 • Lisätietoja: IRIS (Impact Reporting & Investment Standards) ja GIIRS (Global Impact Investing Rating System) ovat vaikuttavuuden arvioimisen kansainvälisiä standardeja, joita vaikuttavuussijoittajat hyödyntävät mitatessaan sijoituskohteiden yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Vaikuttavuusinvestoiminen

 • Sijoitustoimintaa, jolla tavoitellaan tuoton lisäksi mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikuttavuussijoittaminen on aina tarkoituksellista eli myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus on toiminnan tarkoitus, ei tahaton seuraus. Lisäksi kyseessä on aina sijoitus – ei lahjoitus, avustus tai muu filantrooppinen toiminta. Sekä sijoittajien tuotto-odotuksien että sijoitusluokkien skaala on laaja. Merkittävää vaikuttavuusinvestoimisessa on myös mittaaminen: yhteiskunnallisten vaikutusten on oltava mitattavissa.
 • Muita käytettyjä termejä: muutossijoittaminen, vaikuttavuussijoittaminen
 • Englanniksi: Impact investing

Vaikuttavuustoimija

 • Toimija, joka pyrkii tarkoituksellisesti sekä taloudellisesti kannattavaan että myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia tuottavaan toimintaan
 • Englanniksi: Impact actor

Vastuullinen sijoittaminen

 • Sijoitustoiminta, jossa ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat sisällytetään sijoitusprosessiin ja omistajakäytäntöihin sillä näkemyksellä, että tämä edistää sijoitussalkun tuotto- ja riskiprofiilia. Vaikuttavuusinvestoiminen on yksi vastuullisen sijoittamisen muoto.

Yhteisen arvon tuottaminen

 • Liiketoimintamalli, joka yhdistää tuloksellisen liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämisen. Mallin mukaan toimivan yrityksen liiketoiminnan lähtökohtana on jonkun yhteiskunnallisen ongelman ratkaiseminen tai hyvinvoinnin parantaminen vastuullisin keinoin.
 • Englanniksi: Creating Shared Value, CSV

Yhteiskunnallinen markkinointi

 • Vaikuttamista, jonka tavoitteena on muuttaa tai ylläpitää ihmisten käyttäytymistä siten, että siitä hyötyy sekä yksilö itse että yhteiskunta yleisesti.
 • Englanniksi: Social marketing

Yhteiskunnallinen yritys

 • Yhteiskunnallinen yritys pyrkii liiketoiminnallaan ratkaisemaan yhteiskunnan sosiaalisia tai ekologisia ongelmia ja edistämään yhteistä hyvää. Ne käyttävät osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Joskus yhteiskunnallisella yrityksellä viitataan sosiaaliseen yritykseen (ks. sosiaalinen yritys). Suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten etujärjestö on vuonna 2014 perustettu Arvo.
 • Englanniksi: Social entrepreneurship
 • Lisätietoja: arvoliitto.fi

Yritysvastuu

 • Yritysvastuu viittaa yrityksen vastuuseen sen sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Vastuullinen yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Vaikuttavuusinvestoiminen voi olla osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.
 • Muita käytettyjä termejä: yhteiskuntavastuu

Sanaston kokoamisessa on käytetty muun muassa seuraavia lähteitä: FINSIF, FIBS, Finanssivalvonta, Sofie, GIIN, B-Analytics, Wikipedia

Mistä on kyse?