archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vastuullinen sijoittaminen Sitrassa

Artikkelissa kuvataan Sitran sijoitustoimintojen rooli ja tavoitteet, vastuullisen sijoittamisen periaatteet sekä vastuullinen sijoittaminen käytännössä.

Kirjoittajat

Saara Malkamäki

Asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut

Marja Karttunen

Tiina Smolander

Salkunhoitaja, Osake- ja korkosijoitukset

Julkaistu

1  Sijoitustoimintojen rooli ja tavoitteet

Sitran toiminta rahoitetaan 1) peruspääoman ja 2) muiden sijoitusten tuotoilla. Sitran sijoitustoimintoja tarkasteltaessa tulee huomioida peruspääoman ja muun sijoitustoiminnan erilaiset luonteet ja tavoitteet.

Peruspääoman sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata Sitran toiminnan ja vaikuttavuustyön rahoitus. Peruspääoma sijoitetaan tuottavasti ja turvallisesti. Sijoitukset tehdään pääasiassa välillisesti sijoitusrahastojen kautta, jolloin yksittäisten arvopaperien valinta on ulkoistettu ulkopuolisille varainhoitajille.

Sitran muu sijoitustoiminta pyrkii vaikuttamaan strategisten tavoitteiden toteutumiseen suorilla yrityssijoituksilla ja pääomarahastosijoituksilla. Hyvän taloudellisen tuoton lisäksi Sitra tavoittelee sijoituskohteiden valinnalla yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Muussa sijoitustoiminnassa sallitaan suurempi riskinotto kuin peruspääoman hoidossa.

Sitran muussa sijoitustoiminnassa tehdään sijoituksia kasvuyrityksiin, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, vauhdittavat sosiaalisten ongelmien ratkaisua yhteiskunnassa, parantavat materiaali- ja energiatehokkuutta, nopeuttavat siirtymistä uusiutumattomista luonnonvaroista uusiutuviin sekä edistävät ekologisia elämäntapoja. Rahastosijoitukset kohdistetaan pääasiassa rahastoihin, jotka edistävät ekologisten, sosiaalisten ja hyvinvointiongelmien ratkaisuun tähtäävää liiketoimintaa.

2  Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Sitra on sitoutunut seuraamaan ja edistämään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (United Nations Principles for Responsible Investment, UNPRI). Tämä tarkoittaa, että Sitrassa:

  • otetaan huomioon ympäristövastuu-, yhteiskuntavastuu- ja hallintotapaan liittyvät asiat (ESG-asiat) sijoitusanalyyseissä ja päätöksentekoprosesseissa
  • raportoidaan organisaation vastuullisen sijoittamisen toimista ja niiden edistymisestä
  • sovelletaan ESG-asioita omistajakäytännöissä ja edistetään sijoituskohteiden ESG-raportointia
  • edistetään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla ja tehdään yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa.

Vastuullisena sijoittajana Sitra noudattaa hyvää hallintotapaa, joka sisältää säännöllistä ulkoista viestintää sijoitustoiminnoista sekä kuvauksen sijoituksiin liittyvästä päätöksentekoprosessista. Sitra julkaisee sijoituksensa vuosittaisessa toimintakertomuksessaan.

Sitrassa vastuullisuus näkyy neljällä eri tasolla: 1) Sitran omassa toiminnassa, 2) suorissa sijoituskohteissa, 3) varainhoitajien ja vastuunalaisten yhtiömiesten tasolla sekä 4) niiden hallinnoimien sijoituskohteiden tasolla. Tämä tarkoittaa, että vastuullisuus ulottuu Sitran oman toiminnan lisäksi kohdeyrityksiin ja -rahastoihin, varainhoitajiin, vastuunalaisiin yhtiömiehiin sekä varainhoitajien ja vastuunalaisten yhtiömiesten hallinnoimiin sijoituskohteisiin.

3  Vastuullinen sijoittaminen käytännössä

Sitra valitsee varainhoitajia ja vastuunalaisia yhtiömiehiä, jotka ottavat huomioon vastuullisen sijoittamisen periaatteet sijoitusstrategioissaan, prosesseissaan ja lopulta arvopaperivalinnoissaan sekä vaikuttamis- ja omistajakäytännöissään. Varainhoitajien ja vastuunalaisten yhtiömiesten toimintaa arvioidaan keskustelemalla sijoituskäytännöistä. Mahdollisissa väärinkäytös- ja ongelmatilanteissa pyritään aktiivisesti keskustelemaan osapuolten kanssa asian ratkaisemiseksi. Mikäli tilanne ei edisty toivotulla tavalla, voidaan viimeisenä vaikutuskeinona tehdä päätös varainhoitosopimuksen lopettamisesta.

Uusia suoria yrityssijoitus- ja rahastosijoituskohteita arvioitaessa tarkastellaan perinteisen taloudellisen analyysin lisäksi ympäristö-, yhteiskunnallisten ja hallinnollisten tekijöiden vaikutuksia. Laajemman analyysin myötä ymmärrys yrityksen toiminnasta kasvaa ja sijoituksiin liittyvät riskit ovat paremmin tiedossa. Rahastosijoituksia tehdessä Sitra pyrkii arvioimaan varainhoitajien ja vastuunalaisten yhtiömiesten mahdollisuuksia ja taitoja sisällyttää ESG-asioiden arviointi osaksi sijoitusprosessejaan.

Sitra on vaikuttavuustyössään pitkäjänteinen sijoittaja, joka sitoutuu kohdeyrityksen omistajaksi ja kehittäjäksi keskimäärin 4-10 vuodeksi. Aktiivisena omistajana Sitra muun muassa osallistuu hallitustyöskentelyn kautta kohdeyrityksen toimintaan ja kehittämiseen yhdessä yrityksen johdon ja muiden omistajien kanssa. Omistajaohjauksen kautta Sitra edistää ESG-asioiden integroimista kohdeyritysten toimintaan sekä sitoutumista vastuullisiin toimintatapoihin.

Sijoituskohteisiin liittyvät ESG-riskit ja niiden vaikutusten laajuus ja muoto vaihtelevat yrityksittäin, toimialoittain ja maittain. Myös vastuullisen sijoittamisen periaatteiden soveltamistapa voi erota esimerkiksi varainhoitajien, omaisuusluokkien ja maantieteellisten alueiden välillä.