archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Intuitio apuun opetuksessa

Tietämisen tapoja on monia. Kouluissa kuitenkin usein tankataan vain faktoja. Voisiko esimerkiksi intuitiota valjastaa paremmin apuun myös opetuksessa? Erityisluokanopettaja Anne Turunen pohtii aihetta blogissa.

Kirjoittaja

Julkaistu

Kestävyys tarkoittaa kokonaisvaltaisten ja pitkälle tulevaisuuteen luotaavien ratkaisujen kehittämistä, myös koulutuksessa. On tärkeää nähdä nuoren ihmisen kasvu laaja-alaiseksi ihmiseksi, jota kannustetaan ja autetaan tuntemaan itsensä ja oman toimintansa syy-seuraus-suhteet.

Koulun ja opetuksen tulee pystyä tarjoamaan koulutusta, joka näkee ihmisen ja oppimisen kokonaisuutena. Kestävyys tarkoittaa ei vain oppimisen kestävyyttä, vaan koko ihmisyyden ja ihmiskunnan kestävyyttä. On pystyttävä innostamaan ja kehittämään nykyisiä ja tulevia sukupolvia oman ympäristön ja yhteisön toimivuuden huomiointiin ja arviointiin, sekä ratkaisuihin.

On pystyttävä innostamaan tulevia sukupolvia oman ympäristön ja yhteisön toimivuuden arviointiin, sekä ratkaisuihin.

Osallistuin kevään 2017 aikana Sitran Kestävän koulutuksen kehittäjät- ohjelmaan. Ohjelman päätavoitteena oli löytää elementtejä suomalaisen koulutuksen kehittämiseksi yhä paremmaksi yhdessä ohjelmaan osallistuneiden opettajien ja muiden koulutuksen kehittäjien kanssa.

Osallistujista koottiin tiimejä yhdessä määriteltyjen ongelmien ympärille. Oman tiimini tavoitteeksi muodostui kehittää keinoja tietämisen taitojen kehittämiseen intuitiivisen tiedon avulla. Tausta-ajatuksena on, että vallitsevat monimutkaiset ja pirullisten ongelmat ovat ratkaistavissa hyödyntämällä tietämisen taitoja ja keinoja kokonaisvaltaisesti. On opittava hyödyntämään ihmisten ja ihmisyyden koko tietämyksen kapasiteettia. Tietäminen ei ole pelkästään rationalismia ja analysoitavissa olevia lukuja.

Miten testata intuitiota kouluissa?

Kokeilussamme kehitimme menetelmiä, joiden avulla näitä taitoja voi lisätä ja kasvattaa. Työskentelyämme tuki vahvasti Sitran Kestävä koulutus -tutkimusprojektissa mukana oleva tutkija Asta Raami.

Tiimimme teki kokeiluja kolmella eri koulutuksen osa-alueella; perusopetuksessa, koulujen henkilökunnalle ja Helsingin kaupungin opetusvirastossa. Omassa kokeilussani oppilaideni 6-13-vuotiaita erityisen tuen lasten tavoitteena oli kehittää keinoja omien vahvuuksien tunnistamiseen intuitiivisen tiedon avulla. Kokeilu kesti kahdeksan koulupäivän ajan. Oppilaat oppivat aistituntemuksia, kiitollisuusmeditaatiota ja itsenäisesti he loivat omat tuotoksensa omista erityistaidoistaan.

Oppilaat löysivät omia vahvuuksiaan ja olivat ylpeitä niistä. Usko omaan osaamiseen nousi silmissä.

Tuotokset arvioitiin ja esiteltiin oppilaiden huoltajille koulun ja kodin illassa toukokuussa. Luokan aikuiset, eivätkä vanhemmat saaneet ohjeistaa oppilaita omiin vahvuuksiin, vaan vahvuuksia löydettiin itsenäisesti kokeillen ja hyödyntäen mielenharjoitteita.

Tuotokset olivat huikeita. Oppilaat todella löysivät omia vahvuuksiaan ja olivat ylpeitä niistä. Oppilaiden usko omaan osaamiseen nousi silmissä. Omia vahvuuksia löytämällä ja omaan tietämykseen uskominen johdattaa haastavien, joskus mahdottomienkin pulmien ratkaisuihin – kestävän tulevaisuuden puolesta.

Tiimimme löytämät ratkaisut ohjelman puitteissa tehdyistä kokeiluista:

  1. Intuitiivista tietoa voi oppia, kehittää ja harjoitella
  2. Tutkiva, luova, aisteja hyödyntävä havainnointi ja erottelu
  3. Tieto rakentuu tietämyksen eri osista – intuition arvon ymmärrys on tärkeää

Arki pyörii suomalaisissa kouluissa elokuusta kesäkuun ensimmäiseen lauantaihin vuodesta toiseen hetkisenä. Jokaisen koulutuksen alalla työskentelevän henkilön päätavoitteena on tarjota osallistujille parasta mahdollista, kaikkia huomioivaa, tulevaisuuden taitoja kehittävää koulutusta. Ammattilaisille annetaan vain vähän työaikaa kehittää omaa osaamistaan tulevan ennakointiin ja suurimpien haasteiden pohtimiseen.

Kokeilut ja kokeilemisen kulttuuri ovat välttämättömiä kehittämiselle ja muutokselle. Parhaassa tapauksessa kokeilut avaavat toimivia työskentelykeinoja arkityöhön jo itsessään, mutta ennen kaikkea se mahdollistaa kehittyvän ajattelun ja kehittyvän työskentelymallin. Kehitystyössä on pystyttävä muistamaan kokeilun ja kehittämisen tarkoitus ja linkki arkeen, jotta kokeilut pystyttäisiin siirtämään arkiseen työhön – sinne, missä niiden oppeja eniten tarvitaan.

Ammattilaisille annetaan vain vähän työaikaa kehittää omaa osaamistaan tulevan ennakointiin ja suurimpien haasteiden pohtimiseen.

Kestävän koulutuksen kehittäjät- ohjelmaan osallistuminen on ollut mieletön kokemus. Saimme aikaa kehittää omaa ajatteluamme ja oppia uutta. Ajattelun taitoja tarvitaan alasta ja tehtävästä riippumatta. Ohjelmassa olemme saaneet tutustua uusiin pedagogisiin ratkaisuihin ja ajankohtaiseen tutkimukseen maailmalla ja Suomessa. Ohjelmaan valitut taitavat, omistautuneet opetus- ja kasvatusalan asiantuntijat ovat kaikki olleet mukana hektisen kevään ajan kehittämässä ratkaisuja parempaan koulutukseen. Löydetyt huomiot ja keinot ovat huomionsa ansainneet – niistä lisää SuomiAreenalla.

Katso Annen 9-vuotiaan oppilaan tuottama, loistava itsenäisesti editoitu video omista vahvuuksista.

Mistä on kyse?